Keresés az oldalon

5 természetes, SOS szépítő tipp karácsony előtt

5 természetes, SOS szépítő tipp karácsony előtt

Nemcsak szépítő tippeket hozunk, hanem hétről-hétre, napról-napra visszaszámolva abban is segítünk, hogy mikor, hogyan szépülj! Ezek a tippek természetesek, könnyen kivitelezhetők, a hatásukat viszont az egész ünnep alatt érzed majd!
Nyugtató fürdőzsák (halványlila)

Nyugtató für­dő­zsák (hal­vány­li­la)

#1. SOS gyógynövényes szépítő tipp: tedd ezt minden harmadik napon, egészen karácsonyig

Ilyenkor, télen a vér­ke­rin­gés élén­kí­té­se cso­dá­kat tehet. Egyrészt, kevés­bé fázol ennek köszön­he­tő­en, más­részt, a fakó bőr­be is segít éle­tet lehel­ni. Radírozd le min­den har­ma­dik napon a bőrö­det, eny­he, ter­mé­sze­tes „dör­zsi” anyagokkal.

Például, szív­ből ajánl­juk a gyógy­nö­vé­nyes für­dő­zsák­ja­in­kat, amik­ben kősó, tön­köly­pely­va és 10 féle gyógy­nö­vény illa­tos keve­ré­két talá­lod, rusz­ti­kus nyers­vá­szon alatt.

#2. Ha nem vagy az a bőrradírozós típus, gyógynövényekkel akár együtt is fürödhetsz…

Egy koráb­bi cik­künk­ben – ITT talá­lod – meg­osz­tot­tunk egy szu­per házi für­dő­bom­ba recep­tet, ami­ben gyógy­nö­vé­nyek is helyet kap­tak. Emellett, a már emlí­tett für­dő­zsá­ko­kat is be tudod dob­ni magad mel­lé a kád­ba, ha inkább ella­zul­nál vele, mint fel­pezs­dül­nél általuk!

Tipp: Maximum 3–4 napon­ta heverj el a kád­ban, ugyan­is a víz – ki gon­dol­ná, ugye? – saj­nos nem­csak kiszív­ni, hanem kiszá­rí­ta­ni is képes a bőrt. Minden für­dés után ala­po­san hid­ra­tálj; arról pedig, hogy mivel, a 4‑es pont­ban írunk!

Felhő, gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógynövénnyel 35x45 cm

Felhő, gyógy­nö­vé­nyes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógy­nö­vénnyel 35x45 cm

#3. Napi 10 perc relaxálás, meditálás gyógynövényes illatban, amíg el nem érkezik az ünnep

Tudtad, hogy min­dig a leg­na­gyobb haj­tás­ban kell iga­zán ella­zul­ni, ilyen­kor érde­mes leg­in­kább szán­ni időt egy kis rela­xá­lás­ra? Napi 10 perc ella­zu­lás cso­dá­kat tehet, kisi­mít­ja a lel­ked és az ide­ge­i­det, majd újult erő­vel vet­he­ted magad ismét bele a teendőkbe.

Ehhez szu­per segít­sé­get jelen­te­nek a Szénafüvek pihe­nő­pár­nák, ame­lyek 10 ella­zí­tó gyógy­nö­vény illa­tá­val, tön­köly­pely­vás töl­te­ten biz­to­sít­ják a hatá­sos kikapcsolódást.

#4. Alapos hidratálás reggeltől estig – a kezedre, lábadra különösen figyelj!

Télen a bőr könnye­dén kiszá­rad, s bár ilyen­kor nem lát­szik a láb – a kéz viszont sok­szor igen -, a kiszá­ra­dás főleg a fájó, húzó­dó érzé­sek, eset­le­ges sebek miatt probléma.

Kétféle módon is érde­mes ápo­lás­ba len­dül­ni, hogy hid­ra­tál­tab­bak legye­nek a kér­dé­ses bőr­fe­lü­le­tek. Egyrészt, igyál sok vizet, ami­ről télen haj­la­mos min­den­ki elfe­led­kez­ni; más­részt, ezt egé­szítsd ki jóté­kony, szé­pí­tő-ápo­ló teák­kal. A cit­rom­fü­vet és a kamil­lát csak aján­la­ni tudjuk!

Emellett már jöhet a kül­ső ápo­lás is: keress ext­ra hid­ra­tá­ló ható­anya­gok­kal ellá­tott, ter­mé­sze­tes kré­met vagy test­ola­jat, ami nem ül meg a bőrö­dön, hanem könnyen beszí­vó­dik. Nekünk ebben is nagy ked­ven­cünk a kamil­lás vál­to­zat, de a köröm­vi­rág és az aloe vera is cso­dás hatá­sok­ra képes.

#5. Minden reggel, amikor csak csillogó tekintetre vágysz…

Gyógynövényes sópárna 4 féle gyógynövény keverékével

Provanszi álom Gyógynövényes sópár­na 4 féle gyógy­nö­vény keverékével

Karácsony előtt, a ren­ge­teg ter­ve­zés-szer­ve­zés-gon­dol­ko­dás-fel­adat négy­szö­gé­ben pörög­ve, az embe­rek saj­nos keve­seb­bet alsza­nak, kevés­bé kipi­hen­tek. Viszont, az ünne­pi talál­ko­zó­kon és a csa­lá­di vacso­rá­nál egy­aránt biz­tos, hogy Te is sze­ret­nél szép len­ni! A szép­ség pedig a ragyo­gó tekin­tet­nél kezdődik.

Könnyedén meg­szűn­tet­he­ted a sze­med alat­ti tás­ká­kat, ha lehű­tött Szénafüvek sópár­nát teszel az arcod­ra 10 perc­re. Tedd akár egész éjjel­re hűtő­be a pár­nát! Ezután az első kávéd előtt, ébre­de­zés köz­ben, élvezd a 4 gyógy­nö­vény keve­ré­ké­nek fris­sí­tő, illa­tos segít­sé­gét és a só jóté­kony, élet­tel telí­tő hatásait!

10, 20, vagy akár 30%-os kedvezményeket is találsz most a webshopban, ha arra jársz… Na jó, eláruljuk: MINDEN termékünk akciós az adventi időszakban! Viszont a rendeléssel érdemes sietned, hiszen a párnáinkat csak rendelésre készítjük, mindig kézzel töltjük, nem készletről szállítjuk 🙂 www.szenafuvek.hu – Gyógynövényes párnák szakértőktől, szeretettel!