Keresés az oldalon

Szénafüvek gyógynövényes párnát adtál / kaptál ajándékba?

Szénafüvek gyógynövényes párnát adtál / kaptál ajándékba?

Ha Szénafüvek gyógynövényes párnát kaptál ajándékba, hoztunk néhány fontos tudnivalót – ha pedig ezt adtál, mesélj egy kicsit a megajándékozottnak arról, mivel lepted meg!

#1. A gyógynövényes párnák segítenek jobban aludni – mélyebben, nyugodtabban, boldogabban

Gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10 féle gyógy­nö­vénnyel 30x60 cm

A Szénafüvek Manufaktúra pár­nái tön­köly­pely­vá­val töl­töt­tek, ez a tön­köly­bú­za nevű gabo­na héja. Jótékony kova­sa­vat bocsát ki, amely a test-lel­ki jól­lé­tet egy­aránt támo­gat­ja, segít ella­zul­ni. A pely­va hatá­sát 10 gyógy­nö­vé­nyes keve­rék­kel fokoz­zuk, egész pon­to­san: leven­du­la­vi­rág, majo­ran­na, roz­ma­ring, bor­si­ka­fű, cit­rom­fű, kamil­la, bors­men­ta, ánizs­mag, mus­tár­mag, bazsa­li­kom került bele. Ezek a cso­dák külön-külön is segí­te­nek illa­tuk­kal, hatá­sa­ik­kal a nyu­god­tabb pihe­nés és álom eléré­sé­ben, de együtt iga­zán haté­ko­nyak! Mindegyik úgy műkö­dik ugyan­is, hogy fel­erő­sí­tik egy­más hatásait.

Összefoglalva: a Szénafüvek Manufaktúra gyógynövényes párnái nemcsak egy ajándéktárgyak, hanem élményt adnak! Mert a jó alvásnál nagyobb öröm nincs 🙂

#2. 100% természetes, antibakteriális anyagot tartalmaznak, vigyázva az egészségre

Mind a tön­köly­pely­va, mind pedig a gyógy­nö­vé­nyek anti­bak­te­ri­á­lis anya­gok, és nekik köszön­he­tő­en, nem tele­ped­nek meg kór­oko­zók a pár­ná­ban. Igazán jól járt az, aki ilyet kapott aján­dék­ba, hiszen a tol­las és szin­te­ti­kus pár­na-töl­te­tek ezzel szem­ben gyűj­tik eze­ket a mik­rom­ére­tű kár­te­vő­ket, ezért is érde­mes pely­vás pár­ná­ra cse­rél­ni a meg­lé­vőt. Maradva a ter­mé­sze­tes­ség­nél, a huzat is 100% pamut, így a gyógy­nö­vé­nyes pár­na min­den össze­te­vő­je segít abban, hogy nyá­ron ne izzad­jon bele a hasz­ná­ló­ja, télen viszont kel­le­me­sen mele­gít­se alvás közben.

#3. Gyerekeknek 2 éves kor felett adható gyógynövényes párna fej alá vagy mellé…

…illet­ve, egész pon­to­san a Szénafüvek kis­pár­ná­ja aján­lott nekik. Ez a tön­köly­pely­va mel­lett 4 gyógy­nö­vény keve­ré­két tar­tal­maz­za, amely bőven elég még a fia­tal szer­ve­zet­nek. Használható plüss helyett alvós pár­ná­nak, vagy a fej mel­lé téve lég­zés könnyí­té­sé­nek cél­já­ból is. Négy való­ban nagy­tu­dá­sú gyógy­nö­vény került bele, bors­men­ta, cit­rom­fű, leven­du­la és kamil­la, így az illa­ta is mesés, nyá­ri réte­ket idé­ző… 🙂

A Szénafüvek gyógynövényes párnák tisztítása

Egy ilyen gya­kor­la­ti infor­má­ci­ó­val is segí­tünk a hasz­ná­lat­ban! Elegendő átgő­zöl­ni, mos­ni nem sza­bad. A gőzö­lést köve­tő­en pedig sza­bad leve­gőn, nap­fé­nyen érde­mes meg­szá­rí­ta­ni. A pely­va a nap­sü­tés­ből nye­ri ere­jét, a gyógy­nö­vé­nyek illa­ta pedig újra fel­erő­sö­dik ennek köszön­he­tő­en. Így a pár­na újra és újra fris­sít­he­tő, éve­ken keresz­tül is. Ez min­den pár­ná­ra vonat­ko­zik, nem csak a kicsire!

#4. A Szénafüvek gyógynövényes párnák minden vásárlója egy igazi családot támogat!

Bizony, a Szénafüvek Manufaktúra egy csa­lá­di kis­vál­lal­ko­zás. Egyre töb­bek­nek fon­tos ma már, hogy loká­lis gaz­dál­ko­dás­ból / gyár­tó­tól szár­ma­zó, fenn­tart­ha­tó ter­mé­ke­ket adja­nak és kap­ja­nak, mi pedig pon­to­san ilye­ne­ket készítünk 🙂

Emellett ráadásul, a Szénafüvek Manufaktúra az ország első gyógynövényes párnamanufaktúrája

Bizony-bizony: több, mint 100 éves csa­lá­di recep­tek­kel dol­go­zunk, füves­asszony déd­anyánk örök­sé­gé­ből. Aki tőlünk válasz­tott aján­dé­kot, az első és iga­zi gyógy­nö­vé­nyes pár­nák készí­tő­i­től vásárolt 🙂

#5. Számos konkrét esetben segítséget jelentenek, kiegészítő kezelésként szolgálnak a Szénafüvek gyógynövényes párnái

Alvászavartól a menst­ru­á­ci­ós fáj­da­lo­mig, lég­zé­si nehéz­ség­től a csí­pé­se­kig… Konkrétan, pár­nák­ra bont­va és prob­lé­mák sze­rint gyűj­töt­tük össze EZEN az olda­lon azt, mire és miként lehet alkal­maz­ni a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes párnákat!