Keresés az oldalon

Két nap múlva kezdődik az adventi időszak – mi történik ilyenkor a lelkünkkel?

Két nap múlva kezdődik az adventi időszak – mi történik ilyenkor a lelkünkkel?

Akár kifejezetten vallásos vagy, akár nem, az adventi időszak Rád is hatással van. Miről szól az adventi időszak valójában? Mi történik ilyenkor a lélekkel? Ennek jártunk utána.

Advent első vasár­nap­ja idén novem­ber 28-ára esik, ez ugyan­is a Szent András nap­já­hoz leg­kö­ze­leb­bi vasár­nap. Ezzel veszi kez­de­tét a kará­cso­nyi ünnep­kör, amely víz­ke­reszt nap­já­ig, janu­ár 6‑áig tart.

Advent jelentése „eljövetel”, ez a karácsonyt megelőző várakozás ideje.

Milyen jelen­tő­sé­ge van a mai, modern éle­tünk­ben ennek a várakozásnak?

Noha a kará­csonyt meg­elő­ző hetek­nek pont, hogy nem a roha­nás­ról, fej­vesz­tett szer­vez­ke­dés­ről, hanem a befe­lé figye­lés­ről kéne szól­nia, ez a modern, kevés­bé val­lá­sos embe­rek szá­má­ra nem iga­zán isme­rős. Az a jó hírünk van, hogy nem kell buz­gó val­lás­gya­kor­ló­vá vál­nod, a lel­ked­re ettől füg­get­le­nül is tudsz figyelni.

A cél, a lényeg, hogy el tudj vala­mennyi­re csen­de­sed­ni. Ha más­kor nem is megy, mert a mun­ká­ban még pont haj­rá van, a csa­lád éle­tét is szer­vez­ni kell, legyen ez min­den vasár­nap, a gyer­tyák meg­gyúj­tá­sa ide­jén. Ha nem rutin­ból, fel­adat-köz­pon­tú­an éled eze­ket a napo­kat, hanem hagysz magad­nak egy kis teret és időt a csend­re, köze­lebb kerül­hetsz magad­hoz és a lelkedhez.

Szénafüvek-tippek az adventi elcsendesedésre

Mindennap kelj olyan idő­pont­ban, ami­vel a töb­bi­e­ket meg tudod előz­ni egy kicsit. Ám, ahe­lyett, hogy rög­tön elkez­de­néd készí­te­ni min­den­ki reg­ge­li­jét-uzson­ná­ját és össze­szed­ni a nap során vár­ha­tó teen­dő­ket, ülj le a kávéd­dal egy kényel­mes hely­re, és figyelj CSAK a kávé­d­ra. (Vagy teád­ra, ha nem vagy kávés.) Szívd be az illa­tát egy­más után több­ször, és ne kon­cent­rálj sem­mi­re, csak a lég­zé­sed­re. Add át magad a meleg illat­nak, gőz­nek, és érezd, ahogy a tel­jes tes­te­det átjár­ja! Ugyanezt aztán az ízé­vel is eljátszhatod.

Este is lehet egy hason­ló, befe­lé figye­lő ritu­á­léd, köz­vet­le­nül elal­vás előtt. Melegíts fel egy Szénafüvek sópár­nát, és helyezd el a hom­lo­ko­don vagy a tor­ko­don. Dőlj kényel­me­sen hát­ra, és léle­gezz, figyelj a pár­ná­ból fel­szál­ló illa­tok­ra és a só kel­le­mes, tisz­tí­tó érze­tet adó „leve­gő­jé­re”. Nem baj az sem, ha így alszol el, nyu­god­tabb álmok­ra, tisz­tább léleg­zés­re szá­mít­hatsz a pár­na által. (Keresd őket novem­ber 28. éjfé­lig 20% ked­vez­ménnyel ITT.)

A csend és a fények mindig veled lehetnek

Függetlenül attól, hogy nincs lehe­tő­sé­ged az egész adven­ti idő­szak­ban lelas­sul­ni, készül­ni, vára­koz­ni, a kör­nye­ze­te­det át tudod ala­kí­ta­ni annak meg­fe­le­lő­en, hogy könnyebb legyen az ünnep­re han­go­lód­nod. Ne csak adven­ti koszo­rú for­má­já­ban gyújts gyer­tyát, hanem illat­gyer­tyá­kat, fény­fü­zé­re­ket, aro­ma­te­rá­pi­ás páro­log­ta­tó szet­te­ket, ame­lyek­hez mécsest kell gyúj­ta­ni, az ott­ho­nod bár­mely pont­ján elhe­lyez­hetsz. Sőt, még a mun­kád során is oda­ké­szít­he­ted magad mel­lé, így ara­nyos fény­ben, kel­le­mes illat­ban dol­goz­hatsz. Bár itt nincs tuda­tos figye­lem-gya­kor­lás, a lel­ked­re ez is hatás­sal van 🙂

A csend, az elcsen­de­se­dés kicsit bonyo­lul­tabb kér­dés. Amikor módod­ban áll, és egye­dül lehetsz, kap­csold ki a tévét, a zenét, és igye­kezz a lel­ked­re figyel­met for­dí­ta­ni. Lehet ezt pél­dá­ul házi­mun­ka, téli nagy­ta­ka­rí­tás vég­zé­se köz­ben is, amely tevé­keny­ség-szin­ten már rutin, és megy magá­tól. Olyasmit gon­dolj át, mint­hogy milyen ember­nek érzed magad, mit tanul­tál ebben az évben, mi volt éle­ted leg­na­gyobb tapasz­ta­la­ta, tanul­sá­ga, mely dön­té­se­id­del vagy elé­ge­dett, és mi az, amit leg­kö­ze­lebb már más­hogy csi­nál­nál. Ezekkel a lát­szó­lag egy­sze­rű kér­dé­sek­kel köze­lebb tudsz kerül­ni az iga­zi önva­lód­hoz, vagy­is a lel­ked­hez – az advent pedig való­já­ban erről szól.

Ha vendéget vársz, teljes lényeddel tedd!

Ilyenkor, kará­csonyt meg­elő­ző­en gya­ko­ri­ak a kisebb ven­dég­vá­rá­sok is – nem a köz­vet­len csa­lád, inkább a bará­tok, távo­lab­bi roko­nok érkez­nek ilyen­kor, akik­kel utá­na való­szí­nű­leg már csak jövő­re talál­ko­zol majd. Ilyenkor ne csak a lakás legyen tisz­ta és ren­de­zett, hanem lélek­ben is készülj fel a ven­dé­ged, ven­dé­ge­id érke­zé­sé­re. Mire vagy kíván­csi? Mit sze­ret­nél kér­dez­ni tőlük? Mi olyan tör­tént mos­tan­ság veled vagy velük, amit sze­ret­nél min­den­képp meg­be­szél­ni? Miért örülsz ennek a talál­ko­zás­nak? Amilyen figyel­met for­dí­tasz a ven­dé­ged érke­zé­sé­re, ugyan­olyan figye­lem­mel tudod vár­ni a kará­csony érke­zé­sét is, ezek a dol­gok egy­más­sal össze­füg­gés­ben állnak.

Adventkor találd meg azt, amire igazán szükséged van…

Tevékenységek, ame­lyek szük­sé­ge­sek, tevé­keny­sé­gek, ame­lyek bol­dog­gá tesz­nek: eze­ket állítsd szem­be azok­kal, ame­lyek feles­le­ge­sek és / vagy örö­met se okoz­nak. Igyekezz ebben az idő­szak­ban tuda­to­sab­ban figyel­ni a tevé­keny­sé­ge­id­re, és annak meg­fe­le­lő­en szűr­ni őket, hogy mi az, ami­nek való­ban helye van az éle­ted­ben. Akár azért, mert Neked jó, akár azért, mert fon­tos. Ez abban fog segí­te­ni, hogy a kará­csonyt meg­elő­ző idő­szak stresszét, pánik­ját nyu­god­tab­ban kezeld, meg tudd lát­ni a való­di érté­ke­ket és szük­ség­sze­rű­sé­ge­ket. Nem az a cél, hogy elfá­radj az ünne­pig, hanem az, hogy tisz­ta szív­vel fel tudj készül­ni rá.

Könnyebb és gyorsabb ajándékvásárlás, több szabadidő, több idő a belső hangolódásra

Amivel mi segí­te­ni tudunk Neked időt spó­rol­ni, hogy nálunk a kana­péd­ról, kényel­me­sen intéz­he­ted a kará­cso­nyi aján­dé­kok bevá­sár­lá­sát. A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nák ráadá­sul a csa­lád min­den tag­já­nak prak­ti­kus és örö­met oko­zó aján­dé­kok lehetnek!