Keresés az oldalon

Természetes téli dekoráció-ötletek a hygge jegyében

Természetes téli dekoráció-ötletek a hygge jegyében

Otthonod a szentélyed, a személyes tered, a biztonságod. Teremts a közeledő télre is olyan hangulatot, amely harmonikus, ahol el tudsz lazulni, és azt érzed: bármi történjék is, ebben a térben nyugalom van. A dánoktól ismert hygge dekoráció segít, hogy könnyedén tudd otthonodban ezt a hangulatot és egységet megteremteni.

Szeretjük a hyggét, mert…

  • A „pont elég” elvé­re épít. Nincs ben­ne túl­zá­sok­ra, pazar­lás­ra való törekvés.
  • Az öröm­te­li élet­re fókusz­ál. Apróságokban, a min­den­na­pok­ban meg­ta­lál­ni a bol­dog­sá­got és elé­ge­dett­sé­get, ez a fő vezérelve.
  • Természetes. A csil­lo­gós téli deko­rá­ció helyett natúr, illa­tos, ott­ho­nos han­gu­la­tot lehet álta­la megteremteni.
  • Egyszerűsége miatt nem is kerül sok­ba, hiszen sok min­dent saját kezű­leg is el tudsz készí­te­ni hoz­zá, eset­leg össze tudsz gyűj­te­ni a ter­mé­szet­ben sétálva.

Miket szerezz be vagy gyűjts össze a hygge-lakásdekorhoz?

Érdemes körül­te­kin­tő­en jön­ni-men­ni a ter­mé­szet­ben és a kert­vá­ros­ban. Nagy tobo­zok, szép álla­po­tú letört ágak, az ősz marad­vá­nyai, dió­sze­mek és más csont­hé­ja­sok is csak arra vár­nak, hogy össze­szedd őket és deko­rálj velük.

A dánok­nál, mivel skan­di­náv ország, hide­gek és söté­tek a telek. Így el sem tud­ják kép­zel­ni októ­ber­től-novem­ber­től kez­dő­dő­en, hogy ne legye­nek a kezük ügyé­ben nagy, puha plé­dek és taka­rók, ame­lyek deko­rá­ci­ó­ként is cso­dá­sak – de bár­mi­kor maguk­ra húz­hat­ják őket, ha kicsit dide­reg­ni kezdenek.

A taka­rók szu­per kiegé­szí­tői a dísz­pár­nák, ame­lyek szin­tén nem­csak deko­rá­ci­ó­ként szol­gál­nak, hanem a fejed alá, hátad mögé is tudod ten­ni őket a kénye­lem érdekében.

Teljesen mind­egy, hogy még nem vagyunk a kará­cso­nyi ünne­pek köze­lé­ben, szedd elő a fény­fü­zé­re­ket! Pontosan a sötét telek miatt, a dánok imád­ják deko­rá­ci­ó­juk­ban a fénye­ket, ame­lyek lágy, sze­re­tet­tel­jes han­gu­la­tot terem­te­nek. (Színes égő­so­rok helyett, ők egy­sze­rű, hideg vagy meleg árnya­la­tú vál­to­za­to­kat használnak.)

Illóolajok és fűsze­rek, ame­lyek a késő őszi, kora téli sze­zont segí­te­nek meg­idéz­ni. Fahéj, szeg­fű­szeg, csil­lag­ánizs, vaní­lia… Nekünk ezek a kedvenceink! 🙂

Nagyobb mére­tű, letisz­tult hen­ger­gyer­tyák­kal fel­dob­ha­tod a tere­ket. Ezek natú­ran is nagyon szé­pen mutat­nak, de házi­lag díszít­he­ted is őket, hogy vál­to­za­tos legyen az összhatás.

Csatos üve­ge­ket min­den­képp sze­rezz be vagy szedj elő – sőt, a szebb befőt­tes üve­gek is meg­te­szik -, eze­ket ren­ge­teg módon fel tudod hasz­nál­ni, iga­zi adu­ászok a letisz­tult, ter­mé­sze­tes őszi-téli dekorációhoz.

Hogyan kezdj hozzá a hygge-lakásdekorhoz?

A hyg­ge sosem arról szól, hogy „most azon­nal kell min­den.” Lassan épít­ke­ző, mér­ték­tar­tó. Így a deko­rá­lást is hason­ló­an végezd. December köze­pé­ig folya­ma­to­san, min­den héten egé­szítsd ki vala­mi­vel az ott­ho­nod „arcu­la­tát”, nem kell min­dent egy­szer­re elké­szí­te­ned, kipakolnod.

Ötletek a hygge lakásdekor kivitelezéséhez:

Ha talál­tál diót és más csont­hé­ja­so­kat, azo­kat szé­pen tisz­to­gasd meg. Bár a hyg­ge alap­ve­tő­en a natúr szí­nek­re, ter­mé­sze­tes össz­kép­re épít, ha nem sze­ret­nél csak szür­ke és bar­na deko­rá­ci­ót, vala­mi­lyen csil­lo­gós fes­ték­kel lefúj­ha­tod a diókat.

Szép ágak­ra is buk­kan­tál? Akkor fogj vala­mi­lyen sem­le­ges szí­nű vázát – pél­dá­ul fehér, bézs, krém árnya­la­tok­ban – és hal­mozd bele az ága­kat. Hétről-hét­re, szá­mos módon díszít­he­ted a „csok­rot”: aggat­hatsz rá kiszá­rí­tott narancs-kari­ká­kat, fel­fut­tat­hatsz rájuk fény­fü­zért, a tél bekö­szön­té­vel pedig beál­lít­hatsz közé­jük fenyő­ága­kat is.

A narancs mel­lett egyéb­ként más cit­rus­fé­lé­ket is érde­mes kiszá­rí­ta­ni, hiszen így külön­bö­ző szí­nű és mére­tű kari­ká­kat kapsz majd. Citrom, lime, vér­na­rancs – pró­bál­kozz ezek­kel is!

A gyer­tyá­kat csil­lag­ánizzsal, spár­gá­val, fenyő-dara­bok­kal is fel tudod dob­ni, mini­má­lis kéz­ügyes­ség kell csak hoz­zá. (Meg nem árt egy ragasz­tó­pisz­toly sem). Ha ezt bonyo­lult­nak érzed, akkor egy­sze­rű­en csak fogj egy fatá­lat, állíts a köze­pé­re néhány külön­bö­ző mére­tű hen­ger­gyer­tyát, és hal­mozz köré­jük tobo­zo­kat, csont­hé­ja­so­kat, fahéj-ruda­kat vagy szá­rí­tott narancskarikákat.

A csa­tos és más üve­gek­ben elrejt­hetsz tobo­zo­kat, csont­hé­ja­so­kat, tuja-ágat is, sem­mi kéz­ügyes­ség nem kell hoz­zá, még­is nagyon muta­tós. Használhatod őket akár gyer­tya­tar­tó­nak is, ha mére­tük enge­di, illet­ve süt­hetsz téli kek­sze­ket, süti­ket, ami­ket így esz­té­ti­ku­san és higi­é­ni­ku­san tudsz tárol­ni. A kony­ha­asz­ta­lon, dohány­zó­asz­ta­lon elhe­lyez­ve nem­csak han­gu­la­tuk ragad majd magá­val, hanem bár­mi­kor, bár­ki fala­toz­hat belő­lük a családból 🙂

Gyógynövényes alvó/pihenőpárna 4 féle gyógy­nö­vénnyel 18x23 cm

Észrevetted a vissza­té­rő ele­me­ket? A hyg­ge dekor­nak ez is a cso­dá­ja: nem kell min­den tér­ben külön­fé­le díszí­tés, hiszen más-más for­má­ban ugyan­azok a motí­vu­mok is meg­je­len­het­nek. Sőt, ha végig­mész az ott­ho­no­don, ez har­mo­ni­kus, egy­sé­ges hatást kelt majd! 🙂

Mivel tudunk mi hozzájárulni a hygge-lakásdekorhoz?

Az aranyos és virágos, provanszi és vintage mintáink mellett letisztult, natúr színű és mintázatú párnákat is találsz a Szénafüvek webshopban. Nemcsak díszpárnáinkkal, hanem bármelyik darabbal tudsz dekorálni, mert mutatósak, és ducira töltve meg is állnak a „lábukon”, nem dőlnek el.

(A képek for­rá­sa a Pinterest, kivé­ve a borí­tó­ké­pet és a saját termékfotónkat.)