Keresés az oldalon

Az édes álom és pihentető alvás 5 titka (bárányszámolás helyett)

Az édes álom és pihentető alvás 5 titka (bárányszámolás helyett)

Álom, álom, édes álom… Mikor érkezel meg végre?! Ősszel-télen egész nap fáradtnak érezheti magát az ember a sötét miatt, mégis gyakran előfordul, hogy az elalvás nem megy könnyen. Persze, hiszen nincsen annyi fizikai mozgásban részünk ilyenkor, mint a melegebb évszakokban, és hajlamosak vagyunk nehezebb ételeket fogyasztani is. De semmi baj! 5 olyan titkot-trükköt-tippet-praktikát osztunk most meg Veled, amely nélkülözhetetlen a könnyebb elalváshoz, szép álmokhoz, friss ébredéshez.

#1. Elalvás könnyebben, alvás édesebben LEVEGŐVEL

A friss leve­gő a minő­sé­gi alvás egyik leg­fon­to­sabb össze­te­vő­je. Pállott-állott leve­gő­ben az álom sem jön könnye­dén a szem­re, épp ezért, télen is muszáj szel­lőz­tet­ni. Sőt, most kell csak iga­zán, hiszen a fűtés miatt poros leve­gőt érde­mes gyak­rab­ban felfrissíteni.

Ha gon­dol­ni sem bírsz arra, hogy hide­get engedj be kint­ről a meleg lakás­ba, akkor köss komp­ro­misszu­mot: két­szer szel­lőz­tess ala­po­san egy nap. Először ébre­dést köve­tő­en, ami­kor az ágy­ne­mű­det is kiszel­lőz­te­ted, másod­szor pedig lefek­vés előtt. Nyugodtan vonulj ki a szo­bá­ból, ha úgy érzed, a lényeg, hogy friss leve­gő­ben kerülj ágyba!

#2. Még mindig a levegő – a pihentető alváshoz tiszta orrjáratok kellenek

Erőteljesen gátol­ja a minő­sé­gi alvást, ha nehe­zen veszel leve­gőt éjjel, nem elég tisz­ták a lég­ző­já­ra­tok hoz­zá. Amennyiben nem vala­mi­lyen beteg­ség­ről van szó, csak egy­sze­rű­en haj­la­mos eldu­gul­ni éjjel az orrod, érde­mes vala­mi­lyen lég­zést könnyí­tő esz­közt hasz­nál­ni éjsza­ká­ra. Nyilván nem high-tech gépek­re gon­do­lunk, hanem egy­sze­rű, ter­mé­sze­tes meg­ol­dá­sok­ra, ame­lyek­re már évszá­za­dok­kal ezelőtt a füves­asszo­nyok, ter­mé­szet­tel kézen fog­va élő népek is esküdtek.

Gyógynövényes sópárna 4 féle gyógynövény keverékével

Gyógynövényes sópár­na 4 féle gyógy­nö­vény keverékével

Ezek közül az egyik leg­ha­té­ko­nyabb, ami nem vélet­le­nül maradt fent a mai napig, a mai ember prob­lé­má­i­nak segí­té­sé­re is, a SÓPÁRNA.  A Szénafüvek Gyógynövényes Párna-manu­fak­tú­ra sópár­ná­it füves­asszony déd­anyánk recept­jei alap­ján készít­jük. Mi anno még zok­ni­ba tölt­ve kap­tuk a lég­zést könnyí­tő segít­sé­get, most pedig pár­na for­má­já­ban adjuk át Neked. A magas minő­sé­gű, tisz­ta for­rás­ból szár­ma­zó kősó mel­lé 4 iste­ni illa­tú és jóté­kony hatá­sú gyógy­nö­vény is kerül, ame­lyek segí­tik a könnyebb, tisz­tább leve­gő­vé­telt alvás során. Ezek a cit­rom­fű, a leven­du­la, a kamil­la és a borsmenta.

#3. Egy kellemes fürdő csodákra képes – és segíti az alvást is

Ahogy a zuhany­zás inkább reg­gel­re java­solt, mert fel­pör­get­he­ti az embert, addig a kád­für­dő abszo­lút esté­re aján­lott pihen­te­tő elfog­lalt­ság. Amennyiben van kádad, és sze­ret­nél job­ban alud­ni, időn­ként iktass be kád­für­dőt lefek­vés előtt. Használhatsz gyógy­nö­vé­nyes für­dő­sót, pél­dá­ul a leven­du­la, cit­rom­fű vagy a kamil­la is nagyon hatá­so­sak lehetnek.

Női fürdőzsák (bordó)

Női für­dő­zsák (bor­dó)

Ha ter­mé­sze­tes, amo­lyan paraszt­well­ness élmény­re vágysz, csu­pa ellen­őr­zött, ter­mé­sze­tes össze­te­vő­vel, pró­báld ki a Szénafüvek für­dő­zsák­ja­it! Használhatod kád­für­dő­höz és zuhany­zás­hoz is, illet­ve hatá­sos bőr­ra­dír vál­hat belő­le, ha eny­hén dör­zsöl­ve alkal­ma­zod. Nyersvászon alatt 10 féle gyógy­nö­vény illa­to­zik tön­köly­pely­va és kősó társaságában.

#4. Jobb alváshoz birkózz hetente a matraccal!

Nem kell per­sze szó sze­rint érte­ni a bir­kó­zást 🙂 Egyszerűen csak, ha mat­ra­cos ágyad van, érde­mes heti rend­sze­res­ség­gel átfor­gat­ni a mat­ra­cot. Ezzel nem­csak fel­fris­sí­ted, hanem kényel­me­sebb, egyen­le­te­sebb fek­vő­fe­lü­le­tet is kapsz. (További javas­lat, hogy a for­ga­tás­kor ala­po­san szel­lőz­tesd is át.)

#5. Természetes ágynemű és alvócimbora a mély, pihentető alváshoz

Gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10 féle gyógy­nö­vénnyel 30x60 cm

Nagyon sokan nem tud­ják, de a nem meg­fe­le­lő ágy­ne­mű, illet­ve ágy­ne­mű­hu­zat is vezet­het alvá­si nehéz­sé­gek­hez, fel­ri­a­dás­hoz. A mes­ter­sé­ges és a tol­las töl­te­tű ágy­ne­műk erő­tel­je­sen gyűj­tik a kór­oko­zó­kat, ame­lyek zar­gat­hat­nak alvás köz­ben, míg a műszá­las vagy rész­ben műszá­las ágy­ne­mű­hu­za­tok­ba könnyen bele lehet izzad­ni, ami igen kellemetlen…

A leghatásosabb, ha a teljes „alvás flottát” lecseréled:

  • pár­ná­nak ter­mé­sze­tes töl­te­tűt válasz­tasz – pél­dá­ul tönkölypelyvával,
  • kiegé­szí­tés­ként hasz­nálj gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­kat, ame­lyek illa­to­sak és ella­zí­tó, nyug­ta­tó hatá­sú, natúr össze­te­vő­ket tartalmaznak,
  • pap­lan­ból is keress ter­mé­sze­tes változatot,
  • huzat­ból pedig min­dig a 100% pamut mel­lett dönts, amely­be sok­kal nehe­zebb beleizzadni.

Nézz körül a Szénafüvek webshop­ban, Magyarország első gyógy­nö­vé­nyes pár­nái közt! 🙂 Gyógynövényes pár­nák szak­ér­tők­től, sze­re­tet­tel, Neked és a csa­lá­dod­nak is.