Keresés az oldalon

Elengedtük az óévet: mit szerettetek és mit szerettünk leginkább a Szénafüvekben?

Elengedtük az óévet: mit szerettetek és mit szerettünk leginkább a Szénafüvekben?

Kíváncsiak vagyunk, marad‑e a ten­den­cia… Vagy vala­mi egész más vár­ha­tó 2020-ban?

Nyau és vau

Párnaminták közül imád­tá­tok a cicás és kutyás vál­to­za­to­kat, ame­lyek nem­csak pihen­te­tők és illa­to­sak, de ked­ve­sek, vic­ce­sek is. Egyszóval olya­nok, mint egy meg­hitt ott­hon. Ezek mel­lett lát­szik, hogy a rusz­ti­kus tren­dek ismét utat tör­tek maguk­nak, és egy­re töb­ben sze­ret­né­nek egy kis hazai Provence-t terem­te­ni ott­hon… Az ilyen típu­sú min­tá­kért is egé­szen odavoltatok!

Szerettek nekünk vála­szol­ni, és mi ennek nagyon örülünk!

Ha posz­tok­ról van szó, abszo­lút ked­ven­ce­i­tek azok a meg­osz­tá­sa­ink, ami­kor meg­kér­dez­tük, mit sze­ret­tek a pár­ná­ink­ban, és miért aján­la­ná­tok akár mások­nak is. Ebből mi egy­ér­tel­mű­en úgy lát­juk, hogy egy szép nagy, még­is ben­ső­sé­ges Széna-csa­lád van kiala­ku­ló­ban a közös­sé­gi média felü­le­te­in­ken, és bízunk ben­ne, hogy így is marad. A jövő­ben újabb kér­dé­sek­kel jövünk majd, ugye, szá­mít­ha­tunk válaszokra? 🙂

A leg­el­ké­pesz­tőbb hónap…

Decemberben, kará­csony havá­ban külön poszt­ban kel­lett jelez­nünk Nektek, hogy türe­lem, már manók, tün­dé­rek és min­den­ki a csa­lád­ból pár­ná­kat tölt, olyan len­dü­let­tel és lel­ke­se­dés­sel vetet­té­tek bele maga­to­kat a pár­na­vá­sár­lás­ba! Köszönjük szé­pen, sze­ren­csé­sen cél­ba értek még ünne­pek előtt a cso­ma­gok, így aki ilyen cél­ból ren­delt, a fa alatt is el tud­ta helyez­ni a ter­mé­sze­tes pihe­nés alapkellékét!

Kifejezés, ami a leg­job­ban jel­le­mez minket!

Szintén 2019 leg­je a paraszt­well­ness szó, ami­vel min­den körí­tés nél­kül, pon­to­san leír­ha­tó, milyen is a Szénafüvek. Nyilván, sze­ret­jük és jól­esik ennél sok­kal bőveb­ben is kom­mu­ni­kál­ni mind­azt, akik vagyunk, de ha csak egy kulcs­szó kell hoz­zánk, idén eldőlt, hogy ez lesz az!

A „leg­ked­ven­cebb” összetevő

Ezt nagyon nehéz meg­ha­tá­roz­ni, hiszen az abszo­lút „leg” ter­mé­sze­te­sen a tön­köly­pely­va. Egy nagyon sike­res tavaly­előt­ti cik­künk­ben írtunk is róla, mi ez – íme, egy kis emlé­kez­te­tő! A tön­köly pely­vá­ja egy vas­tag, nem ehe­tő héj, ami annyi­ra ellen­ál­ló, hogy hán­to­lás köz­ben érin­tet­len marad. Ráadásul nem is szúr úgy, mint a nor­mál búza héja, így válik töl­te­té­vé a pár­ná­ink­nak, hasz­no­sít­va a haszon­ta­lan­nak tűnő része­it is a tönkölynek.

Érdekesség: ha túl­zot­tan duci­nak érzed a pár­ná­dat, nyu­god­tan szedj ki belő­le egy kis tön­köly­pely­vát. Tedd el egy zár­ha­tó pamut­zsák­ban, mert később lehet, hogy kel­le­ni fog! A tön­köly­pely­va ugyan­is veszít­het az idő múlá­sá­val tömött­sé­gé­ből, és lehet, hogy vissza sze­ret­néd majd töl­te­ni a párnába.

Illatos „töl­te­tek” közül…

A leven­du­la leta­szít­ha­tat­lan a trón­ról, de ked­venc mivol­tát talán annak is köszön­he­ti, hogy első­re szi­ma­tol­va bele a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­i­ba, a leven­du­la ural­ja az aro­má­kat. Idővel per­sze érez­he­tő­vé válik a töb­bi érté­kes össze­te­vő is, de marad­va a Provence-ot idé­ző han­gu­lat­nál, jól van a leven­du­la a dobo­gó tetején! 

A leg­több ked­ve­lést kapott blog­be­jegy­zés pedig…

Az volt, ami­ben az adven­ti készü­lő­dés lélek­re gya­ko­rolt hatá­sá­ról írtunk. Fontosnak tart­juk, és ez a jövő­ben is így marad, hogy idő­ről-idő­re meg­szó­lít­suk ne csak a pihen­ni vágyó tes­ted és szel­le­med, hanem a lel­ked is! Ők ugyan­is hár­mas egy­ség­ben működ­nek és alkot­nak Téged azzá, aki vagy.

Bízunk ben­ne, hogy 2020-ban is tag­ja maradsz a Szénafüvek-csa­lád­nak, és Te is meg­ta­pasz­ta­lod majd, ha eddig még nem volt rá alkal­mad, a paraszt­well­ness külön­le­ges, egye­dül­ál­ló élményét!