Keresés az oldalon

Téli búbánat helyett! Így vészeld át a szürke időket VIDÁMAN!

Téli búbánat helyett! Így vészeld át a szürke időket VIDÁMAN!

Az ünne­pi készü­lő­dés­sel, fények­kel a tél bizony szeb­bik arcát mutat­ta. Január és feb­ru­ár viszont sem­mi ilyes­mit nem tar­to­gat­nak, nem vélet­le­nül tart­ják ezt az év leg­ne­he­zebb, leg­le­han­go­lóbb idő­sza­ká­nak. Pár tip­pel segí­tünk, hogyan tehe­ted vidámabbá!

Figyelj oda, mit eszel!

Január hava egyéb­ként is a nagy foga­dal­mak, fogyó­kú­rák és élet­mód­vál­tá­sok ide­je, de most nem erről sze­ret­nénk szól­ni. Sokkal fon­to­sabb – és nem hiú­sá­gi kér­dés, – hogy olyas­mit egyél, ami minő­sé­gi­leg táp­lál. Vagyis hasz­nos táp­anya­gok­ban gaz­dag. Az, hogy mit eszel, befo­lyá­sol­ja ugyan­is a köz­ér­ze­ted! Minőségi éhe­zés és táp­anyag­hi­ány mel­lett, amit amúgy nem­csak a hiz­la­ló éte­lek, de egy dur­vább fogyó­kú­ra is elő­idéz­het, nem­csak az immun­rend­sze­red lesz gyen­ge, hanem a lel­ked és a han­gu­la­tod is kárát láthatja.

Nagyon fontosak ilyenkor…

  • a trip­to­fán, ami egy esszen­ci­á­lis ami­no­sav – főleg álla­ti éte­lek­ben, hús­ban, tojás­ban, saj­tok­ban található;
  • az omega‑3 zsír­sa­vak – zsí­ro­sabb hal­fé­lék a forrásai;
  • a mag­né­zi­um – avo­ká­dó­ban, banán­ban, man­du­lá­ban is gaz­da­gon találsz belőle!

És per­sze: kerüld a feles­le­ges kaló­ri­á­kat, táp­anyag­ban sze­gény, nas­sol­ni­va­ló­kat, és a drasz­ti­kus fogyó­kú­rát is. Az arany közép­út ilyen­kor is a leg­jobb választás!

Fitoterápia: használd a gyógynövények erejét!

A ter­mé­szet kin­csei maguk­ban rej­tik a meg­ol­dást nem­csak a fizi­kai, hanem a lel­ki bajok­ra is… Összetett prob­lé­ma, men­tá­lis beteg­ség ese­tén ter­mé­sze­te­sen nem helyet­te­sí­tik a szak­ér­tői segít­sé­get, de téli lehan­golt­ság ellen nyu­god­tan vesd be őket!

Igyál ilyen teá­kat: lapacho, gin­seng, gyömbér

Vesd be az aro­ma­te­rá­pia ere­jét ott­ho­nod­ban ezek­kel az illa­tok­kal: cit­rom­fű, kamil­la, leven­du­la, rozmaring

Miért fon­to­sak az illa­tok? EBBEN a cik­künk­ben koráb­ban már írtunk róla, hogyan hat­nak az érzel­mek­re, illet­ve mikép­pen befo­lyá­sol­ják a han­gu­la­tot. Olvasd el, ha kíván­csi vagy rá! Téli bús­ko­mor­ság ellen az olva­sás is jóté­kony hatású… 🙂

Minőségi alvás: fontosabb, mint a mennyiség!

Ilyenkor meg­nő­het az alvás­igény, de figyelj rá, hogy ne aludd túl magad! Ha a 9–10 órát is meg­ha­lad­ja a szu­nyó­ká­lá­sod, attól csak egy­re fárad­tabb leszel, viszont a prob­lé­mád, hogy kipi­hen­tebb, vidá­mabb, fris­sebb legyél a janu­á­ri melan­kó­li­á­ban, nem oldó­dik meg. Inkább aludj JÓL, mélyen, hatásosan.

A minő­sé­gi alvás­nak több össze­te­vő­je is lehet, mi a pár­nák ügyé­ben szak­ér­tő­ként tudunk segí­te­ni Neked. Tönkölypelyva-töl­te­tű, 100% pamut huza­tú pihe­nő­pár­ná­ink 10 féle gyógy­nö­vé­nyes keve­ré­ket tar­tal­maz­nak, ame­lyek segí­tik, hogy job­ban aludj, és a pihe­nés tény­leg érté­kes legyen. Illatuk pedig (nem csak sze­rin­tünk) maga a csoda. 

Téli akci­ónk még min­dig tart: nézd meg, milyen Szénafüvek-pár­nák vár­nak a webshopban!

Téli lehangoltság ellen ezek is aduász megoldások:

  • mozogj min­den nap 30–60 per­cet – ha szí­ve­sen teszed, akár a sza­bad­ban is;
  • ala­kíts ki olyan téli ritu­á­lé­kat, ame­lyek­ben örö­mö­det leled – ilyen lehet a heti rend­sze­res­sé­gű kád­für­dő­zés vagy más ott­ho­ni well­ness-élmény, illet­ve a dél­utá­ni-esti teá­zás egy könyv­vel és vas­tag pléddel;
  • kütyüt­le­ní­tés – tren­di kife­je­zés­sel élve, érde­mes tar­ta­ni egy kis digi­tá­lis deto­xot, ami­kor se tévé, se lap­top, se mobil nem vilá­gít rád. Hallgass ella­zí­tó vagy épp vidám zenét, és fog­lal­kozz vala­mi olyas­mi­vel, ami nem eze­ken az esz­kö­zö­kön keresz­tül zajlik;
  • lom­ta­la­níts – a rend­sze­re­zés a lel­ket is rend­be teszi, ráadá­sul, ha magad körül har­mó­ni­át tudsz terem­te­ni, a tuda­tod is könnyeb­ben alkal­maz­ko­dik ehhez.

A Szénafüvek pár­nái nem­csak alvás­hoz, de deko­rá­ci­ó­ként is szu­pe­rül meg­áll­ják a helyü­ket. Szerezd be még most, amíg akci­ó­ink tar­ta­nak, ott­ho­nod leg­újabb ékességét-szépségét!