Keresés az oldalon

Téli búbánat helyett! Így vészeld át a szürke időket VIDÁMAN!

Téli búbánat helyett! Így vészeld át a szürke időket VIDÁMAN!

Az ünne­pi készü­lő­dés­sel, fények­kel a tél bizony szeb­bik arcát mutat­ta. Január és feb­ru­ár viszont sem­mi ilyes­mit nem tar­to­gat­nak, nem vélet­le­nül tart­ják ezt az év leg­ne­he­zebb, leg­le­han­go­lóbb idő­sza­ká­nak. Pár tip­pel segí­tünk, hogyan tehe­ted vidá­mab­bá! Figyelj oda, mit eszel! Január hava egyéb­ként is a nagy foga­dal­mak, fogyó­kú­rák és élet­mód­vál­tá­sok ide­je, de most nem erről sze­ret­nénk szól­ni. Sokkal fon­to­sabb… Tovább

Érezd jól magad! 6 + 1 tipp a téli melankólia ellen

Érezd jól magad! 6 + 1 tipp a téli melankólia ellen

Elteltek az ünne­pek, meg­et­tük az utol­só fiók­ban meg­bú­vó cso­ki miku­lá­so­kat és sza­lon­cuk­ro­kat, elcso­ma­gol­tuk a kará­csony­fa­dí­sze­ket, hét­köz­nap­ja­ink vissza­tér­nek a meg­szo­kott kerék­vá­gás­ba. Lavírozunk a mun­ka, pro­jek­tek, ter­vek, gye­re­kek isko­lá­ba hor­dá­sa, külön­órák díszí­tet­te labi­rin­tu­sunk­ba. Nap végén ájul­tan zuha­nunk az ágy­ba, és mire vég­re pihen­het­nénk, vala­mi­lyen rej­té­lyes okból nem tudunk elalud­ni, reg­gel pedig nem tudunk fel­éb­red­ni, nem ereszt az… Tovább