Keresés az oldalon

Érezd jól magad! 6 + 1 tipp a téli melankólia ellen

Érezd jól magad! 6 + 1 tipp a téli melankólia ellen

Elteltek az ünne­pek, meg­et­tük az utol­só fiók­ban meg­bú­vó cso­ki miku­lá­so­kat és sza­lon­cuk­ro­kat, elcso­ma­gol­tuk a kará­csony­fa­dí­sze­ket, hét­köz­nap­ja­ink vissza­tér­nek a meg­szo­kott kerék­vá­gás­ba. Lavírozunk a mun­ka, pro­jek­tek, ter­vek, gye­re­kek isko­lá­ba hor­dá­sa, külön­órák díszí­tet­te labi­rin­tu­sunk­ba. Nap végén ájul­tan zuha­nunk az ágy­ba, és mire vég­re pihen­het­nénk, vala­mi­lyen rej­té­lyes okból nem tudunk elalud­ni, reg­gel pedig nem tudunk fel­éb­red­ni, nem ereszt az ágy. Erőre és vita­li­tás­ra len­ne szük­sé­günk a min­den­na­pok­hoz, mely ener­gi­át a nap­sü­tés­ből is nyer­het­nénk, de még min­dig túl későn kel fel a nap és túl korán söté­te­dik. Február ele­je van, még jócs­kán a tél dere­kán tartunk.

Van azon­ban néhány tip­pünk, hogyan nyer­hetsz ext­ra ener­gi­át a min­den­na­pok­hoz pár élet­mód­be­li változtatással.

Idézd fel a nyarat

Ne hagyd, hogy lete­per­jen az érzés, majd a lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás, hogy mi min­dent meg kel­le­ne ten­ned, de nincs erőd szin­te meg­moz­dul­ni sem. Ha már úgy­is beszip­pan­tott a fotel és nem ereszt, hall­gass mel­lé nyug­ta­tó zenét, csukd be a sze­med, vonat­koz­tass el az aggo­dal­mak­tól és nega­tív gon­do­la­tok­tól és pró­báld meg fel­idéz­ni a leg­ked­ve­sebb nyá­ri emlé­ked. 10 perc meg­en­ge­dő sem­mit­te­vés annyi ener­gi­át adhat, ami bein­dít­ja a moto­ro­kat és len­dü­le­tet kapsz a nap­szak máso­dik felé­hez. Mi más­ra valók a kel­le­mes emlé­kek, ha nem arra, hogy kapasz­ko­dót nyújt­sa­nak a sivá­rabb napokon?

Kezdj vala­mi újba

Soha nem kötöt­tél, hor­gol­tál, sudo­kuz­tál (a tevé­keny­ség tet­sző­le­ge­sen helyet­te­sít­he­tő), de sze­ret­ted vol­na kipró­bál­ni? Kezdj bele egy boron­gós téli estén, pró­báld ki a leg­egy­sze­rűbb min­tá­kat és fel­ad­vá­nyo­kat a tanu­lás és garan­tált siker­él­mény érde­ké­ben. Ha egy régi vágyad­nak adsz teret, olyan len­dü­le­tet is adhat, ami­től később a hob­bid­dá válik az adott tevé­keny­ség. Köztudott, hogy amit az ember jó szív­vel végez, az feltölti.

Játssz

Állj szék­re és vedd le a tár­sas­já­té­kot, amit évek óta a szek­rény tete­jén tar­tasz. Porold le és hívd át a bará­to­kat ját­sza­ni. A tár­sas­já­ték, az együtt­lét, a közös játék teret ad a jó beszél­ge­té­sek­nek, neve­tés­nek, kipu­col­ja lel­künk­ből a nyo­mott han­gu­la­tot és segít meg­előz­ni a kiégést.

Mozdulj

Hajlamosak vagyunk győz­köd­ni magun­kat, hogy „majd” leme­gyek edze­ni, jógáz­ni, fut­ni, de ólom­ból érez­zük magun­kat, ha meg aka­runk mozdulni…és győz a „majd”. Nem baj, ha nem kap­tál kará­csony­ra menő edző ruhát. Nem baj, ha nem te vagy a kon­di­te­rem ikon­ja. Beszéld rá magad egy kis ext­ra moz­gás­ra, pél­dá­ul egy kis koco­gás­ra az edző­te­rem­ben futó­pa­don (hogy el ne csússz a jégen), vagy egy hét­vé­gi sétá­ra, kor­cso­lyá­zás­ra a sza­bad­ban. Ha sike­rül kimoz­dí­ta­ni magad a holt­pont­ról garan­tált a juta­lom, ugyan­is egy fél órá­nyi sétá­tól fel­pezs­dül­hetsz, és sok­kal élet­te­libb­nek érzed majd magad.

Aludj pihen­te­tő­en

Amint a pár­ná­ra ér a fejed elal­szol, de reg­gel még­is bágyad­tan ébredsz? Nehezen alszol el, majd az iga­zán mély alvás akkor ér el, ami­kor már csö­rög az óra? Próbáld meg elen­ged­ni elal­vás előtt a gyöt­rő gon­do­la­ta­i­dat. Lazulj el, keress tuda­to­san a kel­le­mes emlé­kek között. Idézz fel han­gu­la­to­kat, illa­to­kat, nya­rat, ten­gert, hegyet, erdőt, mezőt. Ha gyógy­nö­vé­nyes pár­nán alszol el, nem csak virá­gos mezőn érhet az álom, hanem akár ott is ébredhetsz.

Mondj igent

Mondj igent magad­nak! Ha a fen­ti­ek közül akár csak egy dolog­gal meg­aján­dé­ko­zod magad, jobb kedv­re derül­hetsz a tél hát­ra­lé­vő felében.

Végezetül:

„A tél öle­lé­sé­ben tud­ja meg az ember, hogy lel­ke mélyén a nyár soha nem múlik el.”

~ A. Camus

A kép for­rá­sa: https://ru.pinterest.com/pin/170996117078514855/