Keresés az oldalon

Gyógynövények az immunrendszer szolgálatában

Gyógynövények az immunrendszer szolgálatában

Tapasztalataim sze­rint az immun­rend­szert három dolog képes a leg­in­kább meg­té­páz­ni: a stressz, a kial­vat­lan­ság, és a tél. E három ténye­ző együt­tes kom­bi­ná­ci­ó­ja garan­tált bete­ges­ke­dést jelent, mind­ad­dig, amíg nem teszünk elle­ne, tuda­to­san. A tél évsza­ka, azaz a fény­hi­ány, a ter­mé­szet csend­je azt üze­ni: las­síts, pihenj, vonulj el! Mégis, fegyor­sult élet­vi­te­lünk­ben alig­ha akad olyan, aki ezt be tud­ná tar­ta­ni. Marad tehát az immun­erő­sí­tés, amit nem csak labo­ra­tó­ri­um­ban elő­ál­lí­tott kap­szu­lák for­má­já­ban, hanem friss zöld­sé­gek, gyü­möl­csök és gyógy­nö­vé­nyek fogyasz­tá­sá­val is elér­he­tünk. A gyógy­nö­vé­nyek nem csak a vita­mi­nok pót­lá­sá­ra alkal­ma­sak. Megfelelő alkal­ma­zás mel­lett haté­kony segí­tő­ink, hogy szer­ve­ze­tünk gyor­sab­ban gyó­gyul­jon és rege­ne­rá­lód­jon, ami­kor egy meg­fá­zás vagy inf­lu­en­za ledönt a lábunkról.

Gyerekkorunkban gyak­ran jár­tuk az erdé­lyi réte­ket, mező­ket Macalik Ernő csík­karc­fal­vi füvesem­ber­rel, aki szí­ve­sen tanít­ga­tott min­ket a gyógy­nö­vé­nyek tudo­má­nyá­ra: pél­dá­ul, hogy melyik nap­szak­ban (nem mind­egy ugyan­is, hogy reg­gel vagy este) gyűj­tö­ges­sünk, a növény mely részét szed­jük le (leve­lét, szá­rát vagy virá­gát), hogyan szá­rít­suk, vagy miként készít­he­tünk belő­lük főze­tet, teát, hogy ne veszít­sék el ható­anya­ga­i­kat. Azt is meg­ta­nul­tuk Ernő bácsi­tól, hogy beteg­ség­től füg­gő­en egyes gyógy­nö­vé­nyek meg­le­pő gyor­sa­ság­gal képe­sek kifej­te­ni hatá­su­kat, míg más nya­va­ják ese­tén akár hóna­po­kig, kúra­sze­rű­en kell fogyasz­ta­ni, hogy a kívánt hatást elérjük.

Az aláb­bi­ak­ban össze­gyűj­töt­tük azo­kat a gyógy­nö­vé­nye­ket, ame­lye­ket bát­ran bevet­hetsz véde­ke­ző­ké­pes­sé­ged foko­zá­sá­ra, vagy gyó­gyu­lá­sod elősegítésére.

Gyógynövények az immun­rend­szer szolgálatában 

Fontos meg­je­gyez­ni, hogy mielőtt alkalom‑, vagy kúra­sze­rű­en neki­lá­tunk a gyógy­nö­vé­nyek fogyasz­tá­sá­nak tájé­ko­zód­junk az elké­szí­tés mód­já­ról, a ható­anya­gok­ról, és a hatá­suk­ról. Bizonyos beteg­sé­gek, kró­ni­kus álla­po­tok vagy más gyógy­sze­rek együt­tes alkal­ma­zá­sa ese­tén egyes gyógy­nö­vé­nyek fogyasz­tá­sa kife­je­zet­ten ellen­ja­valt, vagy mel­lék­ha­tá­sok lép­het­nek fel.

Borsmenta és fodor­men­ta 

Számomra „A TEA” (így, nagy­be­tűk­kel) men­tá­ból készül. Nagytata ter­mesz­tet­te a kert­ben, ezen nőt­tünk fel. Azon túl, hogy finom, szá­mos jóté­kony hatá­sa van, amely­re Dr. Kmeth Sándor írá­sá­ban buk­kan­tam rá: 

„A bors­men­ta inkább ser­ken­tő, emész­tés- és étvágy­ja­ví­tó, ideg­erő­sí­tő, nyug­ta­tó, görcs­ol­dó, fel­fú­vó­dást szün­te­tő, hur­ut­csök­ken­tő, fer­tőt­le­ní­tő, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó, izzasz­tó hatá­sú. A fodor­men­ta inkább lazí­tó, nyug­ta­tó, gyul­la­dás­csök­ken­tő, víz­haj­tó, nyál­ka­hár­tya- és seb­nyug­ta­tó, eny­he fer­tőt­le­ní­tő, láz­csil­la­pí­tó. Nem mele­gít annyi­ra, mint az iker­test­vé­re. Alapjában véve hason­ló hatá­sú­ak, egy­más­sal helyet­te­sít­he­tők, rész­le­te­ik­ben viszont mutat­nak elté­rést. A fodor­men­tát a bors­men­ta gyen­gébb vál­to­za­tá­nak tart­ják, ám ez csak nagy­vo­na­lak­ban igaz.

Mindkettő hűsí­tő, a nyál­ka­hár­tyán hideg érze­tet kel­tő, epe­haj­tó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó, érzé­ke­ket tisz­tí­tó, puf­fa­dást szün­te­tő, szél­haj­tó, tes­tet, izom­za­tot ella­zí­tó hatá­sú, méregtelenítő.

A lég­ző­rend­szer prob­lé­má­i­ra mind­két növény igen javallt. A bors­men­ta a hurut fel­dol­go­zá­sá­ra ösz­tö­kél, ezért inkább vizes alka­tú­ak­nak aján­lott, míg a fodor­men­ta a gyul­la­dá­sok lelo­hasz­tá­sá­ra, a hurut kiszá­rí­tá­sá­ra alkal­ma­sabb, ezért inkább tüze­sebb alka­tú­ak­nak, illet­ve gyul­la­dá­sos eset­ben javallt. A lég­csö­vek­ből kiszá­rít­ják a huru­to­kat, a torok gyul­la­dá­sát eny­hí­tik. A tüdőt nyák­jai levá­lasz­tá­sá­ra, ürí­té­sé­re ser­ken­tik, lég­zé­sét fel­sza­ba­dul­tabb álla­pot­ba segí­tik. Alkalmazásuk ilyen cél­ra inha­lá­lás for­má­já­ban, eset­leg sza­u­na­olaj­ként igen aján­lott. Használatuk a fel­fá­zá­sos, meg­hű­lé­ses, láz­zal járó álla­po­tok ren­de­zé­sé­re főleg nyá­ron java­solt. Kitisztítják az orr­mel­lék­üre­gek­ből a ben­nük fel­hal­mo­zó­dott huru­to­kat. Csökkentik a lég­zés gör­csös, ful­la­dás­ra emlé­kez­te­tő jel­le­gét, ezért aszt­más tüne­tek meg­elő­zé­sé­re, keze­lé­sé­re javallt.”

for­rás: Dr. Kmeth Sándor – Herbárium (Szeged, 2013)

Kakukkfű

Ugye neked is ott lapul a kony­ha­szek­rény­ben? Gondoltad vol­na, hogy nem csak a főzés­hez hasz­nál­ha­tod? Nos, a kakukk­fű nem csak kivá­ló fűszer, hanem a belő­le készült főzet gátol­ja a bak­té­ri­u­mok sza­po­ro­dá­sát, fer­tőt­le­nít, köp­te­tő hatá­sa van, és csök­kent­he­ti a gyulladást.

Nagyon jó fer­tőt­le­ní­tő gyógy­tea készít­he­tő belő­le, mely meg­véd a beteg­sé­gek­től, meg­hosszab­bít­ja a sej­tek éle­tét, erő­sí­ti immun­rend­sze­rün­ket. Vérbőséget foko­zó hatá­sa javít­ja a vér­ke­rin­gést, vér­sze­gény­ség ese­tén kivá­ló. Kezelhető vele köhö­gés, hör­gő- és száj­üre­gi gyul­la­dá­sok, orr­du­gu­lás­ra inha­lál­ni kell vele. Nyálkaoldó, köp­te­tő hatá­sa is van. Újabban víru­sos beteg­sé­gek­re java­sol­ják. A nők növé­nyé­nek is neve­zik, mert vér­zé­si rend­el­le­nes­sé­ge­ket és gör­csö­ket szüntet.”

Forrás: Kiss Verus – HáziPatika.com

Hársfa

Nátha, orr­du­gu­lás és meg­fá­zás ese­tén kivá­ló­an alkal­maz­ha­tó. Izzasztó hatá­sát a máso­dik – har­ma­dik bög­re után már érez­het­jük, érde­mes tehát az ágy­ba búj­va, jó mele­gen beta­ka­róz­va elfo­gyasz­ta­ni, hadd dol­goz­zon az immunrendszer.

Gyulladáscsökkentő, nyák­ol­dó, köhö­gés­csil­la­pí­tó, azaz iga­zi „meg­fá­zás elle­ni” csodaszer.

Bodza

A bodzát gyak­ran hasz­nál­ják a hárs­fá­val együtt, ugyan­csak izzasz­tó, immun­ser­ken­tő hatá­sa miatt. Megfázásra, hörg­hu­rut­ra kivá­ló, fel­sza­ba­dít­ja a lég­uta­kat, csil­la­pít­hat­ja a lázat.

Csipkebogyó

Magas C‑vitamint tar­tal­ma miatt nagyon hatá­sos immun­erő­sí­tő. Fogyaszthatod szörp, lek­vár vagy tea for­má­já­ban is. Ernő bácsi­tól tanul­tam, hogy csip­ke­bo­gyó­ból hideg kivo­na­tot is lehet készí­te­ni, ugyan­is a ható­anya­ga nagy hőfo­kon elil­lan (emi­att nem érde­mes for­ráz­ni), inkább hideg, vagy lan­gyos víz­ben áztat­ni több órán, vagy akár napon át.

Bíbor kas­vi­rág – Echniacea

Eredményesen hasz­nál­ha­tó fer­tő­ző beteg­sé­gek, inf­lu­en­za vagy meg­hü­lés esetén.

Dr. Kmeth Sándor sze­rint:

„A nyi­rok­rend­szert főze­té­nek vagy hígí­tott tink­tú­rá­já­nak meg­elő­ző fogyasz­tá­sá­val tisz­tít­hat­juk, ezál­tal csök­kent­het­jük az immun-ter­helt­ség miat­ti aller­gia meg­je­le­né­sét, és növel­het­jük a fer­tő­ző beteg­sé­gek­kel szem­be­ni ellenállást.
Ezek miatt régeb­ben rend­sze­re­sen alkal­maz­ták inf­lu­en­za­jár­vá­nyos idő­sza­kok­ban, vagy akár meg­hű­lés ese­tén is. Érdemes az őszi és tava­szi fáradt­ság idő­sza­ká­ban fogyasztani.”