Keresés az oldalon

Irány a kád! – Avagy otthoni wellness, gyógynövényekkel

Irány a kád! – Avagy otthoni wellness, gyógynövényekkel

Egy hosszú, téli átfa­gyos­ko­dott nap után nincs jobb érzés, mint nap végén bele­csob­ban­ni egy kád for­ró víz­be, és bele­me­rül­ni a gyógy­nö­vény­il­lat­ba. A gyógy­nö­vé­nye­ket vál­to­za­to­san, külön­bö­ző célok­ra alkal­maz­tuk, így a für­dő­zés­hez is készül­tek jól bevált keve­ré­kek, recep­tú­rák. Édesanyánk régeb­ben szé­na­mur­vá­val vagy tön­köly­pely­vá­val kever­te a külön­bö­ző szá­rí­tott füve­ket, majd natúr nyers­vá­szon­ból készült zsák­ba varr­ta, a tea­fil­ter­hez hason­ló­an lefor­ráz­va adta a für­dő­víz­hez vagy az ülő­für­dő­höz. Ily módon „áztat­ta” ki belő­lünk egy-egy nehe­zebb nap ránk rakó­dott nyűg­jét, baját, eset­leg hisztijét. 🙂

Ezen prak­ti­ka men­tén szü­let­tek meg a Szénafüvek Fürdőzsákok, ame­lyek hasz­ná­la­tá­val nem csak élvez­he­ted a ter­mé­sze­tes ella­zu­lást, de a ben­nük rej­lő gyógy­nö­vény-keve­ré­kek szá­mos jóté­kony hatás­sal is bírnak. 

  1. A nyu­godt pillanatokért

A fárad­ság egyik leg­ter­mé­sze­te­sebb ellen­sze­re a tön­köly­pely­va, kősó, leven­du­la, kamil­la, ánizs, cit­rom­fű, majo­ran­na, roz­ma­ring, zsá­lya, rózsa­mag, kori­an­der és a len­mag keve­ré­ke. Idegesség, stresszes álla­po­tok­nál meg­nyug­tat, segít ella­zul­ni, izom­láz estén segít­het ella­zí­ta­ni a fáradt izmo­kat. Túlpörgésnél rela­xá­ló hatá­sú.

  1. A női har­mó­ni­á­ért

Egészségünk és női har­mó­ni­ánk meg­óvá­sá­hoz a tönköly­pely­va, kősó, szu­rok­fű, apró­boj­tor­ján, orvo­si peme­te­fű, köröm­vi­rág, kamil­la, cic­ka­fark, rózsa­mag, kori­an­der, len­mag, és hibisz­kusz keve­ré­ke lehet a segít­sé­ged­re. Felfázásnál, vese-, hólyag‑, nőgyó­gyá­sza­ti prob­lé­mák­nál ülő­für­dő­nek vagy átgő­zö­lés­re is alkal­maz­ha­tó. Menzeszgörcsöknél átgő­zöl­ve a meden­ce tájé­kot csil­la­pít­hat­ja panaszaidat.

  1. A fáradt lába­kért

Az elké­szí­tett láb­für­dő­be tegyél pár nagyobb mére­tű göm­bö­lyű kavi­csot. A láb­für­dő során eze­ken lépe­get­ve, masszí­roz­za tal­pa­don a külön­bö­ző akkup­res­sz­urás pon­to­kat. A tön­köly­pely­va, kősó, réti füzény, kakukk­fű, som­kó­ró­fű, apró­boj­tor­ján, mezei zsur­ló, orvo­si peme­te­fű, kamil­la, ánizs, kori­an­der, len­mag, izsóp, hibisz­kusz keve­ré­ke segít a fáradt láb/ó­lom-láb érzés­nél. Javíthatja a vér­ke­rin­gést, segít­he­ti a seb­gyó­gyu­lást, ha fel­tölt­re a cipő a lába­dat. Lábdagadás ese­tén rege­ne­rá­ló hatá­sú, vissz­ér­tor­na kiegé­szí­té­sé­re is hasz­nál­ha­tó. Lábizzadás ese­tén rend­sze­res hasz­ná­la­ta meg­szün­te­ti panaszaidat.

  1. A jobb közérzetért

A tön­köly­pely­va, kősó, cit­rom­fű, bors­men­ta, kamil­la, majo­ran­na, zsá­lya, rózsa­mag, kori­an­der, len­mag keve­ré­ke fáradt­ság, levert­ség, bágyadt­ság ese­tén fris­sí­tő hatá­sú, túl­pör­gés­nél rela­xá­ló hatá­sú. Kneipp-kúrá­hoz is használhatod.

  1. A fér­fi harmóniáért

Férfi har­mó­ni­ád meg­te­rem­té­sé­hez, egész­sé­ged meg­óvá­sá­hoz java­sol­juk. A tön­köly­pely­va, kősó, réti füzény, kakukk­fű, szu­rok­fű, apró­boj­tor­ján, orvo­si peme­te­fű, köröm­vi­rág, kamil­la, kori­an­der, len­mag keve­ré­két fel­fá­zás­nál, vese‑, hólyag‑, fér­fi prob­lé­mák­nál ülő­für­dő­nek vagy átgő­zö­lés­re is alkal­maz­ha­tó. Aranyér-pana­sza­id kiegé­szí­tő keze­lé­sé­hez ülő­für­dő­ként hasz­nál­ha­tod. Javíthatja a vér­ke­rin­gé­se­det, segít­he­ti sebe­id gyó­gyu­lá­sát, só tar­tal­ma pedig fer­tőt­le­ní­tő és méreg­te­le­ní­tő hatású.

Közérzetjavító fürdőzsák (sötétzöld)

Közérzetjavító für­dő­zsák (sötét­zöld)

A Szénafüvek Fürdőzsákok alap­ja a tön­köly­pely­va, a tön­köly­bú­za sze­me­ket bebo­rí­tó héj, ami igen ked­ve­ző hatást gya­ko­rol­hat a szer­ve­ze­ted­re. Ellenálló a kór­oko­zók­kal szem­ben így az élős­kö­dök sem tele­ped­nek meg ben­ne, a népi meg­fi­gye­lé­sek sze­rint nem tapasz­tal­ták eset­le­ges aller­gi­zá­ló hatá­sát. A tön­köly­pely­va a ben­ne lévő kova­sa­vat kibo­csát­va jóté­kony hatás­sal lehet szer­ve­ze­ted­re. Kiváló köz­ér­zet­ja­ví­tó tulaj­don­sá­ga miatt a népi gyó­gyá­szat rég­óta alkal­maz­za. Füves asszo­nyok, gyógy­nö­vé­nyes embe­rek leírá­sai sze­rint nyug­ta­tó, stressz­ol­dó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó és gyul­la­dás­csök­ken­tő lehet, eny­hít­he­ti a fáj­dal­ma­kat, old­hat­ja a feszült­sé­get. Nyugtalan, kime­rült, fáradt, stresszes gye­re­kek­re és fel­nőt­tek­re egy­aránt jó hatá­sú lehet.

A sót is tar­tal­ma­zó keve­ré­kek­ben min­dig erdé­lyi kősót hasz­ná­lunk a gyógy­nö­vény­ke­ve­rék mel­lé, lehe­tő­ség sze­rint azt az alap­anya­got alkal­maz­zuk a gyó­gyu­lás­hoz, ami a lakó­he­lyün­kön vagy ahhoz a lehe­tő leg­kö­ze­lebb fel­lel­he­tő. A hoz­zánk leg­kö­ze­leb­bi, nap­ja­ink­ban is ter­me­lést foly­ta­tó sóbá­nya, Désen talál­ha­tó, mely­ben már az 1500-as évek ele­jén is folyt a kősó kiter­me­lé­se. Fürdőzsákjaink keve­ré­ké­hez ebből a bányá­ból szár­ma­zó sót keverünk.

Fürdőzsákodat hasz­ná­lat után szá­rítsd ki a napon vagy radi­á­to­ron, így később zuhany­zás­nál, sza­u­ná­zás­nál dör­zsi­ként alkal­maz­ha­tod. Egy für­dő­zsá­kot 2–3 alka­lom­mal hasz­nál­hatsz für­dő készí­té­sé­hez. Szaunázáshoz, dör­zsi­ként több­ször is felhasználhatod.

 

» Tovább a Fürdőzsákokhoz! «

 

Termékeink köz­ér­zet­ja­ví­tó hatá­sa nép­gyó­gyá­sza­ti meg­fi­gye­lé­se­ken, tapasz­ta­la­to­kon alapul.