Keresés az oldalon

Így befolyásolják az illatok az érzelmeket: miért felelős az orrunk?

Így befolyásolják az illatok az érzelmeket: miért felelős az orrunk?

Az illa­tok sze­re­pe hatal­mas az éle­tünk­ben. Sőt, szin­te min­dent befo­lyá­so­ló. Nem meg­le­pő hát, hogy az érzel­mek­re is hat­nak. Ennek rész­ben evo­lú­ci­ós okai van­nak, rész­ben pedig kul­tu­rá­li­sak: évszá­za­do­kon keresz­tül ala­kult az, ahogy egy-egy illat­hoz hoz­zá­ál­lunk, és a tel­jes élet­utunk­ban for­má­ló­dik a saját hoz­zá­ál­lá­sunk a külön­fé­le aromákhoz.

Natúr illatunk és a párválasztás

A pár­vá­lasz­tá­sért fele­lős vegyü­le­tek, azaz fero­mo­nok a ter­mé­sze­tes illat­anya­ga­ink. Meghatározzák, vonzódunk‑e vala­ki­hez, majd jel­zik az agyunk­nak, hogy „műkö­dik a kémia”. Innentől a von­zó­dás már gon­do­la­tok, érzel­mek for­má­já­ban is meg­je­le­nik, pél­dá­ul sze­rel­me­sek leszünk, és ennek tuda­tá­ba is kerülünk.

Nosztalgikus illatok

Erre a jelen­ség­re nincs külö­nö­sebb tudo­má­nyos magya­rá­zat, de min­den­ki isme­ri: bizo­nyos illa­tok emlé­ke­ket idéz­nek. Egy illat, és már­is ott vagyunk gyer­mek­ko­runk hely­szí­nén, míg egy másik vala­mi­lyen jelen­tő­ség­tel­jes pil­la­nat­ba repít vissza. Bizonyos illa­to­kat soha töb­bet, máso­kat újra meg újra érez­ni sze­ret­nénk: így van ez velünk és a vad­vi­rá­gos rétek­kel is…

A mező, a virá­gok jelen­tik gye­rek­ko­runk illa­tát, és az emlé­ke­in­ket. Mi ezt adjuk át Neked is a Szénafüvek Családi Manufaktúrán keresztül.

Illatok és a stresszcsökkentés

Bizonyos illa­tok kife­je­zet­ten nyug­ta­tó hatás­sal bír­nak, tehát képe­sek a han­gu­lat for­má­lá­sá­ra is. Kellemes érzel­me­ket csa­lo­gat elő egy nehéz nap után pél­dá­ul a cit­rom­fű, a kamil­la vagy a levendula.

Befolyásolás, azaz az illatmarketing

Biztosan halad­tál már úgy el étte­rem előtt, hogy a kiára­dó illat hatá­sá­ra nagyon meg­kí­ván­tad az adott fogást… A nagyobb gyors­ét­te­rem­lán­cok alkal­maz­zák az „illat­ki­fú­jás” mód­sze­rét, ami­kor egy bizo­nyos össze­té­veszt­he­tet­len, kedv­ho­zó illat len­gi kör­be az étter­me­ket. Ugyanez igaz a par­fü­mé­ri­ák­ra is, ott ráadá­sul direkt nem is kell sok min­dent ten­ni: elég pár­szor kifúj­ni egy-egy par­füm­ből. Nem vélet­len, hogy a bolt­ba láto­ga­tók közt sokan lép­nek azzal az üzlet­be, hogy a kiára­dó illa­tot kere­sik. Az per­sze nem léte­zik, mert az egy cso­dá­la­tos keverék…

Illatok és szexualitás kéz a kézben járnak

Afrodiziákum illa­to­kat is bőven isme­rünk, ráadá­sul több oldal­ról is meg­kö­ze­lít­he­tő ez a kér­dés. Egyik ezek közül a tér vágy­kel­tő illa­ta – azaz, ha olyan aro­mák len­gik kör­be a szo­bát, ame­lyek fel­éb­resz­tik az érzé­ke­ket. Ugyanígy hat­nak a par­fü­mök, bőrön hasz­nált illó­ola­jok is. Egy másik meg­kö­ze­lí­tés­ből pedig lénye­ge­sek a „bel­ső” illa­tok is, azaz a bőré és a test­ned­ve­ké. A Káma Szútrában pél­dá­ul tel­jes recept­tár van arra vonat­ko­zó­an, milyen gyógy­nö­vé­nyek főze­te­it érde­mes fogyasz­ta­ni annak, aki csá­bí­ta­ni akar.

Tényleg egyszerű biológia

Nem kel­le­nek rá bonyo­lult tudo­má­nyos bizo­nyí­té­kok, hogy nyil­ván­va­ló legyen, az elme könnye­dén kikap­csol, vagy épp átkap­csol az illa­tok hatá­sá­ra. Az agy szag­lás-köz­pont­ja az ösz­tö­nök és érzel­mek fele­lő­se. Amikor illat alap­ján fogal­ma­zó­dik meg ben­nünk vala­mi, pél­dá­ul szim­pá­tia, ellen­szenv, nosz­tal­gia, eset­leg száll meg a vég­te­len nyu­ga­lom, az min­dig mélyebb szin­tű. Ebből követ­ke­ző­en olyas­mi, ami­re érde­mes hall­gat­ni, hiszen még nem írták felül a sok­szor csa­ló­ka gondolatok!

A pár­ná­ink illa­ta min­den­kit első­re elva­rá­zsol. Megszagolnád őket? 10 féle gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel talál­koz­hatsz ebben a mesés, köz­ér­zet­ja­ví­tó és alvás­könnyí­tő illatkavalkádban!