Keresés az oldalon

Te melyik gyógynövényes párnánk lennél? Töltsd ki a kvízt, hogy kiderüljön!

Te melyik gyógynövényes párnánk lennél? Töltsd ki a kvízt, hogy kiderüljön!

Íme, a nagy gyógy­nö­vé­nyes párna-kvíz!

1. A bará­ta­id az aláb­bi­val jellemeznének…
A) Álmodozó és érzékeny
B) Gyakorlatias és rendszerető
C) Céltudatos és versengő
D) Játékos és alkalmazkodó

2. Álmaid otthonában…
A) Biztosan van/lenne kandalló.
B) Mindig, min­den élre van állítva.
C) Hatalmas abla­kok vannak.
D) Mindegy, csak legyen ben­ne élet, nyüzsgés.

3. Kedvenc évszakod…
A) A melan­ko­li­kus ősz.
B) A tisz­ta, ropo­gós tél.
C) A pör­gős, tüzes nyár.
D) A roman­ti­kus tavasz.

4. A pár­kap­cso­la­ta­id általában…
A) Nagyon érze­lem­gaz­da­gok, mélyek.
B) A min­den­na­pok sta­bi­li­tá­sá­ra épülnek.
C) Nem sok időd jut rájuk…
D) Baráti ala­po­kon nyugszanak.

5. Hova men­nél szí­ve­sen hosszú hétvégére?
A) Távol a világ­tól egy hegyi kunyhóba
B) Egy nép­sze­rű szállodába
C) Valamilyen külön­le­ges bou­ti­que hotelba
D) Egy víz­par­ti apartmanba

6. Az alvás számodra…
A) Kedvenc tevé­keny­sé­ge­id egyike.
B) Funkcionális, szük­sé­ges dolog.
C) Kevés is elég belőle.
D) Szereted, de nem a leg­fon­to­sabb dolgod.

7. Milyen állat len­nél szívesen?
A) Vakvezető kutya, aki segít másoknak.
B) Házimacska egy szép családban.
C) Oroszlán, a sza­van­nák királya.
D) Mindegy, csak madár lehess, aki repül.

8. Hol sze­ret­nél len­ni 5 év múlva?
A) Egy szép ott­hon­ban vala­ki­vel, akit szeretsz.
B) Ott, ahol most, csak kicsit nyugodtabban.
C) Mesés kar­ri­ert sze­ret­nél befutni.
D) Szívesen beutaz­nád a világot.

Eredmények:

Ha a leg­több vála­szod A) – Ez a pár­na lennél

Mi más, mint szív ala­kú gyógy­nö­vé­nyes pihe­nő­pár­na? Lelkesen segí­tesz mások­nak, hatal­mas szí­ve­det pedig bát­ran tárod fel, hiszen akkor vagy a leg­bol­do­gabb, ami­kor van kit sze­ret­ned. Mivel iga­zán empa­ti­kus vagy, szí­ve­sen for­dul­nak hoz­zád az embe­rek taná­csért, így gyak­ran mesélsz arról, mi vált be neked vagy csa­lá­dod­nak ott­hon. Fogadjunk, hogy a Szénafüvek is szó­ba került már!

Ha a leg­több vála­szod B) – Ez a pár­na lennél

Praktikus és ren­de­zett sze­mé­lyi­sé­ge­det töké­le­te­sen adják vissza a letisz­tult, klasszi­kus pöttyök és a ter­mé­sze­tes zöld szín is. Szereted rend­ben tar­ta­ni a dol­go­kat magad körül, és ez ter­mé­sze­tes, bel­ső indít­ta­tás nálad. Bár néha rideg­nek tar­ta­nak, ez nincs így, pusz­tán csak nem vagy érzel­gős faj­ta. Mivel a sze­re­te­ted is inkább tet­tek­kel feje­zed ki, szí­ve­sen aján­dé­ko­zol hasz­nos dol­go­kat – talán már Szénafüvek pár­nát is vet­tél valakinek?

Ha a leg­több vála­szod C) – Ez a pár­na lennél

Erős egyé­ni­sé­ged van, és sze­re­ted a kont­rasz­tos min­tá­kat, karak­te­res, de klasszi­kus szí­ne­ket, így biz­to­san Te len­nél a feke­te keksz pihe­nő­pár­na! Végtelen ener­gi­á­val ren­del­ke­ző, aktív és törek­vő sze­mé­lyi­ség vagy, akit nehéz leál­lí­ta­ni, és nem lehet meg­vál­toz­tat­ni. Őszinte és kara­kán ter­mé­sze­ted miatt sokan fel­néz­nek rád, véle­mény­for­má­ló­nak tar­ta­nak. Akiknek Te a Szénafüvek pár­ná­kat aján­lod, azok rög­tön rajon­gók is lesznek!

Ha a leg­több vála­szod D) – Ez a pár­na lennél

Játékos, bájos, sza­bad: a te lel­ked a kutya­fal­kás pár­nánk­ban lakik! Mindent sze­retsz, ami­ben nin­cse­nek kötött­sé­gek, nyi­tott és kez­de­mé­nye­ző vagy az embe­rek­kel, és nem aggo­dal­mas­kodsz azon, mi volt teg­nap, vagy mit hoz a hol­nap. Nagyon könnyű ter­mé­sze­ted van, az embe­rek imád­nak a köze­led­ben len­ni. Mivel gyak­ran alsza­nak Nálad ven­dé­gek, ven­dég­pár­ná­ból sosincs elég. Csak egy tipp: a Szénafüvek pár­nái még kel­le­me­sen illa­toz­ni is fognak…