Keresés az oldalon

Megfázás elleni aduász tippek – immunerősítés akár alvás közben is!

Megfázás elleni aduász tippek – immunerősítés akár alvás közben is!

Lezárult a szép­sé­ges vén­asszo­nyok nya­ra, és bekö­szön­tött az iga­zi, boron­gós, ködös-hideg ősz. Ezzel együtt a tüsszö­gé­sek, köhö­gé­sek, torok­fá­já­sok is gya­ko­rib­bak let­tek. Néhány ott­ho­ni prak­ti­ká­val segí­tünk, hogy könnyeb­ben meg­előz­hesd őket, és ha még­is elkapsz vala­mit, gyor­san túl is legyél rajta!

Megelőzésként is hatékony: párásítsd a lakást!

A túl­zot­tan szá­raz nyál­ka­hár­tya miatt fogé­ko­nyab­bá vál­hatsz a meg­be­te­ge­dé­sek­re, és ha elka­pod, job­ban el is húzód­hat a nát­ha. Éppen ezért, ha szá­raz leve­gő­jű lakás­ban laksz, min­den­képp figyelj job­ban a páro­log­ta­tás­ra! Ha nem sze­ret­nél ilyen beren­de­zés­re köl­te­ni, egy­sze­rű­en csak fogj egy edényt, töltsd fel víz­zel, majd helyezd a fűtő­test­re vagy annak köze­lé­be. Különlegesen jót teszel a lég­utak­kal, ha csep­pen­tesz bele jóté­kony hatá­sú illó­ola­jat, pél­dá­ul euka­lip­tuszt vagy cit­rom­fü­vet, illet­ve fer­tőt­le­nít és a köhö­gés fel­sza­kí­tá­sá­ban segít, ha némi ten­ge­ri sót is teszel a vízbe.

Immunerősítés alvás közben

A Szénafüvek tön­köly­pár­ná­i­ban olyan gyógy­nö­vé­nyes keve­ré­ket találsz, ami nem­csak az alvást könnyí­ti, hanem segít a szer­ve­ze­tet ellen­ál­lób­bá ten­ni, nát­ha ese­tén pedig tisz­táb­ban tar­ta­ni a lég­uta­kat, hogy könnyeb­ben viseld a beteg­sé­get. Az erdé­lyi csa­lá­di hagyo­má­nyok alap­ján készü­lő pár­ná­ink évszá­za­dos tudást és pro­fesszi­o­ná­lis tech­no­ló­gi­át ötvöz­nek. Aktuális akci­ó­in­kat ITT találod.

Teák, amikből legyen otthon!

  • apró­boj­tor­ján: a tor­kot fer­tőt­le­ní­ti, segí­ti a gyul­la­dást csökkenteni;
  • hárs­fa­tea: izzasz­tó és köp­te­tő hatá­sa van;
  • gyöm­bér­tea: ha a nyers gyöm­bér ízét nem ked­ve­led, válassz olyan tea­ke­ve­ré­ket, ami­ben szá­rí­tott ver­zi­ó­ban sze­re­pel ez a cso­dás immun­erő­sí­tő, izzasz­tó, fer­tőt­le­ní­tő növény;
  • kakukk­fű: hurut­ol­dó és köp­te­tő, meg­elő­zés­re is hatékony.

Feküdd ki, ha már elkaptad

Betegségek ese­tén a leg­jobb, amit tehetsz magad­dal, hogy pihensz. Ha lábon pró­bá­lod „kihor­da­ni” a beteg­sé­get, csak még job­ban legyen­gí­ted az immun­rend­sze­red, ha fer­tő­ző, töb­bek­nek is átad­ha­tod, ráadá­sul a szö­vőd­mé­nyek lehe­tő­sé­gét is koc­káz­ta­tod. Izzaszd magad ala­po­san beta­kar­va, mel­let­te aludj sokat. Így akár 3–4 nap alatt is tel­je­sen felgyógyulhatsz.

5 tipp fokhagymára megfázás ellen, túl a pirítóson

Ilyenkor nem gond az erős aro­ma, hiszen biz­tos tudod, meg­fá­zás­kor nincs jobb a fokhagymánál!

  1. Egy nyers gerezd fok­hagy­mát zúzz össze, majd egy fele­spo­hár­ban méz­zel össze­ke­ver­ve edd meg. Mindkét össze­te­vő erős fer­tőt­le­ní­tő hatás­sal bír.
  2. 2–3 össze­zú­zott gerez­det keverj bele zöld­fű­sze­res sajtkrémbe;
  3. Fogyaszd krém­le­ves formában;
  4. Egyél chi­lis-fok­hagy­más aglio e olio spagettit;
  5. Egy kicsit min­den élte­led­be csem­péssz belőle.

Érzékeny arcüregre és homloküregre: sópárna

Azok közé tar­to­zol, akik ilyen­kor kel­le­met­le­nül feszít az arc- és hom­lok­üre­ge, erő­sen dugul az orrod, vagy időn­ként a füled­re is húzó­dik a gyul­la­dás? A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes keve­ré­ket és erdé­lyi kősót tar­tal­ma­zó sópár­nái fel­me­le­gít­ve segí­tik a tüne­tek eny­hí­té­sét, illet­ve a hurut­ol­dást is. Hasonlóak, de haté­ko­nyab­bak az ott­hon betöl­tött sózok­ni­nál, illa­tuk pedig tény­leg varázs­la­tos – tapasz­ta­lat­ból mond­juk, még nát­há­san is érez­he­tő! ITT néz­he­ted meg az aktu­á­lis kínálatot.