Keresés az oldalon

A szauna használata és hatásai: ezekre figyelj, és szuper élmény lesz!

A szauna használata és hatásai: ezekre figyelj, és szuper élmény lesz!

Mikor más­kor is vol­na itt a sza­u­ná­zás sze­zon­ja, mint ősszel és télen? Ilyenkor meg­sza­po­rod­nak a well­ness-hét­vé­ge fog­la­lá­sok is, és min­den­ki sze­ret­né kipró­bál­ni a külön­fé­le kabi­no­kat, kihasz­nál­ni az átme­le­ge­dés lehe­tő­sé­gét. Jól is teszik, bár nem elha­nya­gol­ha­tó tény, hogy a sza­u­ná­zás való­di hatá­sai inkább rend­sze­res, hosszabb távú hasz­ná­lat mel­lett mutat­koz­nak meg. Ha van erre módod, min­den­képp élj vele! Ugyanis a rend­sze­res szaunázás…

 • jóté­ko­nyan hat a vér- és nyirokkeringésre,
 • edzi a szívet,
 • izza­dás útján segí­ti a salaktalanítást,
 • támo­gat­ja a sejtmegújítást,
 • immun­erő­sí­tő hatá­sa van.

Ezeket ala­pul véve tehát: hosszabb éle­tet, a hűvös sze­zo­nok­ban keve­sebb beteg­sé­get, és fesze­sebb, ragyo­góbb bőrt eredményezhet.

Persze a szaunázás hatása csak akkor érvényesül, ha…

 • Elég vizet iszol előt­te és utána

És az sem mind­egy, előt­te mikor! Ha köz­vet­le­nül előt­te iszol, az izza­dás keser­ve­seb­ben indul meg. Hogy gyor­san elkezdj verej­té­kez­ni, és legyen is „miből”, érde­mes nagyobb mennyi­sé­gű vizet inni 1,5–2 órá­val a sza­u­ná­zás meg­kez­dé­se előtt. A rosszul­lét elke­rü­lé­se érde­ké­ben köz­vet­le­nül utá­na is fogyassz 3–4 dl tisz­ta vizet. Alkoholt sem­mi­képp se igyál, se előt­te, se utá­na, mert veszé­lyes lehet a keringésedre.

 • Nem sza­u­ná­zol vizesen

Alapszabály a well­ness hote­lek­ben és für­dők­ben, hogy elő­ször a sza­u­na­par­kot láto­gasd meg, és csak utá­na menj a meden­cék felé. Egyrészt azért, mert vizes tes­ten nem érvé­nye­sül meg­fe­le­lő­en a sza­u­ná­zás jóté­kony hatá­sa, más­részt, mert nem illik össze­vi­zez­ni a sza­u­na­pa­dot. A sza­u­na­ka­bi­nok­ban fon­tos lepe­dőt visel­ni, főleg, ha a sza­u­ná­zás hagyo­má­nya­i­nak meg­fe­le­lő­en hasz­ná­lod, tehát mez­te­le­nül. Akár van raj­tad für­dő­ru­ha, akár nincs, min­den­képp teríts le a pad­ra egy törül­kö­zőt, ne köz­vet­le­nül a fára izzadj.

 • Nem ugrasz rög­tön a merülőmedencébe

Amikor egy finn arról mesél, milyen jó érzés mez­te­le­nül kiro­han­ni a hóba sza­u­ná­zás után, és hem­pe­reg­ni ben­ne egy jót, rend­ben van. Ők meg­szok­ták. Egy kevés­bé edzett ember szí­vét viszont nagyon meg­ter­hel­he­ti még egy hir­te­len merü­lő­me­den­cé­zés is. Javaslatunk az, hogy elő­ször dör­zsöld át magad jég­ká­sá­val, foko­za­to­san halad­va a vég­ta­gok­tól a szív felé, majd zuha­nyozz le kel­le­me­sen hűvös víz­ben. Nem kell, hogy a fáj­da­lom szint­jé­ig hideg legyen!

 • Nem viszed túlzásba

Egyszerre 10–15 per­cet tölts bent maxi­mum. Míg finn sza­u­na hasz­ná­la­ta ese­tén, 10–30 per­ces pihe­nők­kel még tehetsz 3–4 kört utá­na, inf­ra­sza­u­ná­ban egy­szer­re 25–30 per­cet tölts, és ezután állj is meg. Egy nap­ra ennyi egész­sé­ges belőlük.

Fokozd a hatást! 

Sok hotel­ban talál­ha­tó úgy­ne­ve­zett aro­ma­ka­bin, ami az illat­te­rá­pia hatá­sa­i­val segít gyó­gyul­ni, jobb köz­ér­ze­tet elér­ni. Ezekben a fül­kék­ben azon­ban 45 fok­nál jel­lem­ző­en nincs több, így az iga­zi sza­u­na­él­ményt nem egye­sí­tik a kel­le­mes gyógy­nö­vény-illat­tal. Ehhez segí­te­nek hoz­zá a Szénafüvek für­dő­zsák­jai, ame­lye­ket dör­zsi­ként sza­u­ná­zás­kor is tudsz hasz­nál­ni. A kel­le­mes illat mel­lett fokoz­zák a bőr­meg­újí­tó hatást is, mint bőr­ra­dí­rok, sótar­tal­muk pedig fer­tőt­le­ní­ti a felületet. 

Nyugtató, női, fér­fi? Nézd meg, milyen für­dő­zsák­ja­ink van­nak alig több, mint 1000 Ft-ért!

Infraszauna vagy finn szauna?

Kevesen isme­rik a ket­tő köz­ti különb­sé­get, de gyor­san összefoglaljuk! 

 1. hőfok – az inf­ra­sza­u­na álta­lá­ban 45–75 fokos, a finn vál­to­zat 80–95.
 2. köz­ve­tí­tő közeg – az inf­ra­sza­u­ná­ban inf­ra­vö­rös hő adja a mele­get köz­ve­tí­tő közeg nél­kül, így a bőr mélyebb réte­ge­i­ben is hat; a finn sza­u­ná­ban a leve­gő viszi a mele­get, így a bőr fel­sőbb réte­ge­it éri el.
 3. embe­rek – egy inf­ra­sza­u­na annál haté­ko­nyabb, minél kisebb, tehát 2–3 ember­nél egy­szer­re nem fér be több. (Emiatt ott­hon­ra is könnye­dén tele­pít­he­tő.) A finn­ről ez nem mond­ha­tó el: a hagyo­má­nyos sza­u­nák­ban egy osz­tály­nyi ember is elférhet.