Keresés az oldalon

A dohányosok rosszabb alvók – így befolyásolja az álmot a dohányzás

A dohányosok rosszabb alvók – így befolyásolja az álmot a dohányzás

Számos kuta­tás vizs­gál­ta az elmúlt 20 évben a dohány­zás alvás­ra gya­ko­rolt hatá­sa­it. Egyik ered­mé­nye sem lett túl­zot­tan kecseg­te­tő a dohány­zás­ra néz­ve – viszont az arról való leszo­kás­hoz egy újabb moti­vá­ció lehet.

A cigi valójában nem megnyugtat, hanem épp, hogy stimulál

Sokan van­nak úgy a dohá­nyo­sok közül, hogy „jó éjt cigiz­nek”, tehát még lefek­vés előtt rágyúj­ta­nak – gon­dol­ván, a niko­tin ella­zít. Pedig ez nincs így, sőt. A niko­tin alap­ve­tő­en sti­mu­láns, és kife­je­zet­ten nyug­ta­lan alvást ered­mé­nyez­het, ha vala­ki keve­sebb, mint két órá­val lefek­vés előtt még füs­tö­lög egyet.

Mi java­solt helyet­te: ha a tel­jes leszo­kás szó­ba sem jöhet, de a lefek­vés előt­ti szál­ról lemon­da­nál, a ritu­á­lét helyet­te­sítsd egy másik­kal! Kortyolgass el egy bög­re cit­rom­fű­te­át. Ez nem­csak kel­le­mes, jól­eső­en meleg, de még nyug­ta­tó hatás­sal is bír. 

Kockázatok és mellékhatások

Aki rend­sze­re­sen dohány­zik, akár két­szer olyan han­go­san is hor­kol­hat, mint aki nem. Az alvá­si apnoe, azaz kóros és súlyos hor­ko­lás­sal járó alvás­za­var koc­ká­za­ta pedig két és fél­sze­res lehet egy dohány­zó szá­má­ra, ugyan­is a ciga­ret­ta a leve­gő áram­lá­sát gáto­ló duz­za­na­to­kat okoz­hat a lég­utak­ban. Leginkább a közép­ko­rú nők veszé­lyez­te­tet­tek egy kuta­tás szerint.

A dohányzók rosszabbul alszanak – minden más tekintetben is

Mivel a dohány­zás egy füg­gő­ség, érte­lem­sze­rű­en alvás köz­ben sem marad­nak el az elvo­ná­si tüne­tek. Ez gya­ko­ri fel­ri­a­dás­hoz vezet­het, és hiá­ba eny­hí­ti vala­ki azzal, hogy rágyújt, a sti­mu­lá­ló hatás miatt nem tud majd vissza­alud­ni… A sza­ka­do­zott alvás azon­ban nem min­den: azt is több az alvás és a dohány­zás kap­cso­la­tát vizs­gá­ló kuta­tás iga­zol­ta már, hogy a niko­tin­füg­gők több időt töl­te­nek a felü­le­tes alvá­si sza­kasz­ban, és keve­seb­bet a mély­al­vás fázi­sá­ban. Azaz a pihen­te­tő alvás szá­muk­ra ele­ve aka­dá­lyoz­ta­tott a füg­gő­sé­gük miatt.

Mindezeken felül a belső órát is felborítja

Az embe­ri szer­ve­zet alap­ve­tő­en, azaz min­den­fé­le befo­lyás nél­kül egy nagyon okos szer­ke­zet, és ren­del­ke­zik alvás-ébren­lét rit­mus­sal, ami a dohány­zás­tól viszont össze­za­va­ro­dik. Nehezebb elal­vás, rosszabb átal­vá­si képes­ség lehet a követ­kez­mé­nye, hosszabb távon pedig folya­ma­tos kial­vat­lan­ság. A kial­vat­lan­ság szo­ron­gás­hoz, akár depresszi­ó­hoz is vezet­het, de ha nem néz­zük ilyen drasz­ti­ku­san a dol­got, akkor is mini­mum rossz köz­ér­ze­tet, folya­ma­tos fáradt­sá­got, rosszabb kon­cent­rá­ci­ót eredményez…

Aludni jó, aludni egészséges

Ha élnél az alvás gyó­gyí­tó hatá­sa­i­val, akkor a ciga­ret­tát inkább tedd le, rend­ben? Addig is, amíg a leszo­ká­si sza­kasz­ban vagy, a füs­töl­gő rudat helyet­te­sítsd olyas­mi­vel, ami­nek az illa­ta kel­le­mes, nyug­ta­tó, és segí­ti, hogy sok­kal job­ban aludj! Ezek a Szénafüvek gyógy­nö­vény­ke­ve­rék­kel és tön­köly­pely­vá­val készü­lő pihe­nő­pár­nái. Egy köze­pes pár­na ára körül­be­lül annyi, mint 3 doboz ciga­ret­táé. És sok­kal job­ban meg­éri. Magadért, az alvá­so­dért, a szép­sé­ge­dért, az egész­sé­ge­dért. A pihe­nés és szu­nyó­ká­lás szak­ér­tői­ként tisz­ta szí­vünk­ből ajánljuk!