Keresés az oldalon

9 dolog, amit tegyél meg az adventi időszakban, hogy békésebb legyen a készülődés

9 dolog, amit tegyél meg az adventi időszakban, hogy békésebb legyen a készülődés

Az adven­ti idő­szak­ról – saj­nos – keve­sek­nek a béke és a nyu­ga­lom jut eszé­be, helyet­te roha­nás, feszült­ség, mil­lió teen­dő az, ami beug­rik róla. Legyen idén más­képp! Így, novem­ber végé­vel már tuda­to­san igyek­szünk mi is olyan tar­tal­ma­kat, tip­pe­ket hoz­ni, ame­lyek a han­go­ló­dást segítik.

  1. A deko­rá­ció legyen több körös tevékenység!

Sokkal izgal­ma­sabb és lélek­me­len­ge­tőbb min­dig egy kicsit hoz­zá­ten­ni, min­dig egy kicsit fokoz­ni a han­gu­la­tot. Ez egy­út­tal azt is szim­bo­li­zál­ja, ahogy egy­re köze­lebb és köze­lebb kerü­lünk az ünnephez…

  1. Apróságok, ame­lyek még­is sokat jelentenek

Puszedlik egy átlát­szó csa­tos­üveg­ben, téli­es illa­tok a lakás­ban pél­dá­ul illó­ola­jok­tól, mécse­sek­től, külön­le­ges téli teák egy kis doboz­ká­ban, vas­tag plé­dek kuc­kó­zás­hoz elő­ké­szít­ve… Ha ilyes­mi­ket helye­zel ki ott­hon, nyu­godt, ünne­pi dísz­be öltö­zik köz­ben a szíved.

  1. Téli ritu­á­lék

A nagy roha­nás­ból igye­kezz tuda­to­san kilép­ni, és szánj időt a meg­pi­he­nés­re! Ha csak fél órát for­dí­tasz arra, hogy olva­sol egy kicsit, akár egy teá­val vagy for­ró cso­ki­val, nyug­ta­tó gyógy­nö­vé­nyes Szénafüvek pár­ná­val a fejed alatt, már­is kisi­mu­lás­hoz segí­tet­ted az idegrendszered.

  1. Spa-élmény ott­hon, téliesítve

Ha van kádad, ilyen­kor éri meg iga­zán elme­rül­ni a for­ró habok­ban! Heti egy-két alka­lom­mal szánj időt erre, hogy tes­ted-lel­ked fel­fris­sül­hes­sen. Ha csak zuhany­zó­tok van, az sem baj: kényez­tesd magad bőr­ra­dí­rok­kal, kel­le­mes illa­tok­kal. A Szénafüvek für­dő­zsák­jai kád­ban és zuhany­zó­ban is segí­tik az ella­zu­lá­sod, töltődésed.

  1. Menüfelelős vagy? Ne hagyd az utol­só pillanatra!

Érdemes már most pont­ról-pont­ra össze­rak­ni, mi legyen az ünne­pi menü, akár bevon­va a csa­lá­dod tag­ja­it is. Ilyenkor még a jó érzé­sek­kel teli készü­lő­dés, nem pedig a stresszes, „úris­ten, még ez is” han­gu­lat jár át. Pár nem rom­lan­dó dol­got, pél­dá­ul külön­le­ge­sebb fűsze­re­ket akár már most is besze­rez­he­ted, így az utol­só pil­la­nat­ra tény­leg csak az akkor szük­sé­ge­sek maradnak.

  1. Szabadtérben, ami­kor lehet

Ha szép az idő, men­je­tek ki, és éljé­tek át a tél han­gu­la­tát! Akár ter­mé­szet­ben, akár kará­cso­nyi vásá­rok­ban – ami­hez ked­ve­tek van. A lényeg, hogy ne plá­zák­ban szen­ved­je­tek a vásár­lás­sal, vagy ott­hon a tévé előtt, hanem oda­kint élvez­zé­tek az adven­ti idő­sza­kot. Fontos az együtt töl­tött, való­di idő!

  1. Ha már együtt töl­tött idő…

Mivel az adven­ti idő­szak­nak val­lás­tól füg­get­le­nül is meg­van a maga misz­ti­ku­ma. Olvassatok mesé­ket, vagy néz­ze­tek utá­na más népek kará­cso­nyi szo­ká­sa­i­nak. Nagyon izgal­mas meg­is­mer­ni más hie­del­me­ket, egy-egy szép vonást még „házi­a­sít­va” be is lehet illesz­te­ni az ünnep­lés­be. Így szü­let­nek az új hagyományok!

  1. Ne told túl a vásárlást

A világ – talán – épp afe­lé megy, hogy egy­re kevés­bé legyen lénye­ges a tár­gyi része, és egy­re inkább elő­ke­rül­jön a lel­ki olda­la az ünne­pek­nek. Persze, bon­to­gat­ni azért min­dig élmény, de sok talán feles­le­ges helyett inkább töre­kedj az egy-ket­tő iga­zán örö­met hozó ajándékra!

  1. A vásár­lás egyszerűsíthető!

Miért is ne könnyí­te­néd meg a saját éle­ted, ha meg­te­he­ted? Rendelj aján­dé­ko­kat az inter­ne­ten keresz­tül, így elke­rül­he­ted a nagy­ka­bát­ban kime­le­ge­dős kará­cso­nyi haj­rát, a töme­get és a két­ség­be­esést is. Ha sze­ret­nél egész­sé­get, ter­mé­sze­tes szé­pü­lést, egy kis „paraszt­well­nesst” aján­dé­koz­ni, nézz kör­be a Szénafüvek webshop­ján! Sópárnák, pihe­nő­pár­nák, für­dő­zsá­kok is vár­nak – ráadá­sul rend­sze­re­sen van­nak akci­ó­ink is!