Keresés az oldalon

Te melyik gyógynövényes párnánk lennél? Töltsd ki a kvízt, hogy kiderüljön!

Te melyik gyógynövényes párnánk lennél? Töltsd ki a kvízt, hogy kiderüljön!

Íme, a nagy gyógy­nö­vé­nyes pár­na-kvíz! 1. A bará­ta­id az aláb­bi­val jel­le­mez­né­nek… A) Álmodozó és érzé­keny B) Gyakorlatias és rend­sze­re­tő C) Céltudatos és ver­sen­gő D) Játékos és alkal­maz­ko­dó 2. Álmaid ott­ho­ná­ban… A) Biztosan van/lenne kan­dal­ló. B) Mindig, min­den élre van állít­va. C) Hatalmas abla­kok van­nak. D) Mindegy, csak legyen ben­ne élet, nyüzs­gés. 3. Kedvenc évsza­kod… A)… Tovább

Ez van és kész

Ez van és kész

Életünket, mint mind­annyi­un­két folya­ma­to­san átszö­vik a dön­té­sek, kér­dé­sek, kudar­cok, örö­mök és bána­tok. Amikor meg­hoz­tunk egy dön­tést majd vissza­koz­ni pró­bál­tunk vagy hezi­tál­tunk a tovább­lé­pés előtt, bölcs nagyink min­dig egy­sze­rű­en zár­ta le: eldön­töt­ted… csi­náld… ez van és kész. Sokáig nem értet­tük ennek az egy­sze­rű tanács­nak az értel­mét, néha bosszan­tott, lerá­zás­nak tűnt, mint­ha fél­váll­ról vet­te vol­na a mi világ­meg­vál­tá­sunk… Tovább

Szénablogja

Szénablogja

Egy friss, ropo­gós szé­na­bog­lyá­ra néz­ve min­den szé­na szál egy­for­má­nak tűnik. Közelebbről, egyen­ként meg­vizs­gál­va mind­egyik szál más: külön­bö­zik a szí­ne, hossza, for­má­ja, illa­ta. Mindegyik más­hol nőtt, más tör­té­ne­tet hor­doz magá­ban. Szénafüvek csa­lá­di manu­fak­tú­ránk és a blo­gunk is egy szé­na­bog­lyá­hoz hason­ló, első­re egy­for­má­nak tűn­het, de ha köze­lebb lépsz, figyel­me­sen meg­né­zed, kipró­bá­lod, illa­tát magá­ba szip­pan­tod, elol­va­sod, min­den pár­nánk,… Tovább