Keresés az oldalon

Ez van és kész

Ez van és kész

Életünket, mint mind­annyi­un­két folya­ma­to­san átszö­vik a dön­té­sek, kér­dé­sek, kudar­cok, örö­mök és bána­tok. Amikor meg­hoz­tunk egy dön­tést majd vissza­koz­ni pró­bál­tunk vagy hezi­tál­tunk a tovább­lé­pés előtt, bölcs nagyink min­dig egy­sze­rű­en zár­ta le: eldön­töt­ted… csi­náld… ez van és kész.

Sokáig nem értet­tük ennek az egy­sze­rű tanács­nak az értel­mét, néha bosszan­tott, lerá­zás­nak tűnt, mint­ha fél­váll­ról vet­te vol­na a mi világ­meg­vál­tá­sunk felet­ti dilemmázásunkat.

Az idő azon­ban őt iga­zol­ta: ha már elju­tot­tunk a dön­té­sig akkor nem sze­ren­csés meg­tor­pan­ni, vissza­koz­ni és ezzel egy hely­ben toporogni.

Döntéseink soro­za­tá­nak köszön­he­tő, hogy meg­szü­le­tett az ötlet, elin­dult a manu­fak­tú­ránk, meg­al­kot­tuk a gyer­mek­ko­run­kat idé­ző erdők mezők illa­tát magá­ba záró pár­na­kol­lek­ci­ón­kat. A kez­de­tek­nél még nem lát­tuk az utun­kon heve­rő aka­dá­lyo­kat, abban azon­ban biz­to­sak vol­tunk: csa­lá­di kupak­ta­ná­csunk meg­ho­zott egy dön­tést, kitűz­tük a célt és közös össze­fo­gás­sal el fog­juk érni.

Családunk apra­ja-nagy­ja sze­ret­te vol­na kiven­ni részét a közös mű meg­al­ko­tá­sá­ból, négy gene­rá­ci­ós csa­lád­ként min­den kor­osz­tály meg­ta­lál­ta azt a tevé­keny­sé­get amit szí­ve­sen, öröm­mel végez és ami­vel hoz­zá­já­rul a csa­lá­di álom meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz, a cél eléréséhez.

Hosszas beszél­ge­té­se­ink, ötle­te­lé­se­ink alatt kide­rült, az önként vál­lalt fel­ada­tok­kal mind­annyi­unk­nak tel­je­sült rég­óta dédel­ge­tett álma: nagy­szü­le­ink jó szív­vel mesél­tek a régi idők­ről, édes­anyánk a gyógy­nö­vé­nyek irán­ti sze­re­te­tét és a var­rás álta­li terem­tés örö­mét élhe­ti meg aktív nyug­dí­jas­ként, édes­apánk nyüzs­gő, állan­dó­an újdon­sá­go­kat kere­ső ter­mé­sze­te nagy­ban hoz­zá­já­rul pár­ná­ink vásár­lók­hoz való jut­ta­tá­sá­hoz, Ividő szer­ve­ző, ter­ve­ző habi­tu­sa és az újdon­sá­go­kat ked­ve­lő éne kivá­ló­an hasz­no­sul a manu­fak­tú­ra teen­dő­i­nek össze­fo­gá­sá­ban, rend­sze­re­zé­sé­ben és a vevők­kel való kap­cso­lat­tar­tás­ban, Csilla folya­ma­to­san új isme­re­te­ket kere­ső, tanu­ló, író-olva­só-kom­mu­ni­ká­ló habi­tu­sát kihasz­nál­va ked­vé­re írhat, anya­got gyűjt­het, meg­be­szél­het, taná­csot adhat. Iringó, a leg­if­jabb gene­rá­ció tag­ja­ként pró­bál­gat­hat­ja szár­nya­it a fel­nőt­té válás útján, friss, új len­dü­le­tet ad az új utak kere­sé­sé­nél és össze­kö­tő kapocs­ként hidat képez a rég­múlt tör­té­ne­tei, meséi és az új kihí­vá­sok­kal tűz­delt jövő között.

A kez­de­tek­től csat­la­koz­tak csa­pa­tunk­hoz elkép­ze­lé­se­in­ket értő, hason­ló gon­dol­ko­dá­sú lel­kes jó embe­rek akik szak­tu­dá­suk­kal, bará­ti terel­ge­té­sük­kel, min­den­na­pi mun­ká­juk­kal hoz­zá­já­rul­nak álma­ink meg­va­ló­su­lá­sá­hoz. Hajna és Béla cso­dá­la­tos gra­fi­kai meg­ol­dá­sai és kezük alól kike­rü­lő ter­mék­kí­sé­rői mél­tó, meg­be­csült hely­re eme­li pár­ná­ink cso­ma­go­lá­sát és pia­con való meg­je­le­né­sét. A ren­ge­teg mesé­lés nyo­mán lét­re­jött hon­la­punk sike­re­sen köz­ve­tí­ti mind­azo­kat az érté­ke­ket, melye­ket csa­lá­dunk magá­é­nak vall.

Szabina angya­li lénye ked­ve­sen, de kel­lő szi­gor­ral terel­get ben­nün­ket, keret­be fog­lal­va csa­lá­di tör­té­ne­te­in­ket, álma­in­kat, cél­ja­in­kat, segít lépés­ről lépés­re meg­ter­vez­ni jövő­be veze­tő utunkat.

Eldöntöttük: meg­ala­pít­juk a Szénafüvek Családi Manufaktúrát amely a lét­re­ho­zott pihe-puha, illa­tos gyógy­nö­vény­ke­ve­ré­kes pár­ná­in keresz­tül csa­lá­dunk érté­ke­it köz­ve­tí­ti az érdek­lő­dő, köz­ér­ze­tü­ket javí­ta­ni szán­dé­ko­zó vásár­ló­ink felé. Csináljuk: min­den­nap­ja­ink részé­vé vált a manu­fak­tú­rá­val való fog­la­la­tos­ko­dás, ötle­te­lés, új utak kere­sé­se, tanu­lás, értékközvetítés.

Ez van és kész….