Keresés az oldalon

Elengedtük az óévet: mit szerettetek és mit szerettünk leginkább a Szénafüvekben?

Elengedtük az óévet: mit szerettetek és mit szerettünk leginkább a Szénafüvekben?

Kíváncsiak vagyunk, marad‑e a ten­den­cia… Vagy vala­mi egész más vár­ha­tó 2020-ban? Nyau és vau Párnaminták közül imád­tá­tok a cicás és kutyás vál­to­za­to­kat, ame­lyek nem­csak pihen­te­tők és illa­to­sak, de ked­ve­sek, vic­ce­sek is. Egyszóval olya­nok, mint egy meg­hitt ott­hon. Ezek mel­lett lát­szik, hogy a rusz­ti­kus tren­dek ismét utat tör­tek maguk­nak, és egy­re töb­ben sze­ret­né­nek egy kis hazai Provence‑t… Tovább

Baka Juli állj fel

Baka Juli állj fel

Babika nem volt óvó­dás. Szeretett vol­na óvo­dá­ba jár­ni, de a tanyát, az azt kör­be­öle­lő cso­dát, a nagy­ma­má­ja szár­nyai alatt nevel­ked­ve tapasz­talt mese­vi­lá­got nem tud­ta és nem is akar­ta fel­cse­rél­ni egy szá­má­ra isme­ret­len, más világ­ra. Sokszor pró­bál­ták haza­vin­ni, kecseg­tet­ték szebb­nél szebb ígé­re­tek­kel, de ő gyer­me­ki makacs­ság­gal ragasz­ko­dott füg­get­len, sza­bad éle­té­hez mely­ben oly maga­biz­to­san moz­gott. Nagymamájának, Mámikának… Tovább

Zselyke, a tacskólány

Zselyke, a tacskólány

Nem volt neve, csak egy nyúl­ket­re­ce. Abban ten­get­te kilá­tás­ta­lan, szűk­re sza­bott kis éle­tét. „Gazdája” úgy ter­vez­te, mini­má­lis befek­te­tés­sel nagy hasz­not fog neki hoz­ni ez a kis lény. Nem ete­ti túl, víz és szá­raz kenyér­héj bőven elég, sza­po­rít­ja, ahány­szor csak tud­ja, utá­na meg… És itt meg­sza­kad ez a „gyö­nyö­rű­en” kita­lált, nagy hasz­not hozó tör­té­net, ugyan­is az élet… Tovább

Nyóz lej doamna

Nyóz lej doamna

Jött a vizes ember. Tudtuk, hogy jön­ni fog, de nem vár­tuk. Nagyon nem. Reggeltől ő volt a téma, ma kell jöj­jön, le fog­ja olvas­ni az órát. Le kell másszon az akná­ba, a múlt­kor is mor­gott. Na de hát mind morog­hat, mért nem szü­le­tett gróf­nak, akkor nem kéne aknák­ba mász­kál­jon és órát olvas­son. Vagy tanul­ha­tott vol­na más… Tovább

Ez van és kész

Ez van és kész

Életünket, mint mind­annyi­un­két folya­ma­to­san átszö­vik a dön­té­sek, kér­dé­sek, kudar­cok, örö­mök és bána­tok. Amikor meg­hoz­tunk egy dön­tést majd vissza­koz­ni pró­bál­tunk vagy hezi­tál­tunk a tovább­lé­pés előtt, bölcs nagyink min­dig egy­sze­rű­en zár­ta le: eldön­töt­ted… csi­náld… ez van és kész. Sokáig nem értet­tük ennek az egy­sze­rű tanács­nak az értel­mét, néha bosszan­tott, lerá­zás­nak tűnt, mint­ha fél­váll­ról vet­te vol­na a mi világ­meg­vál­tá­sunk… Tovább

Szénablogja

Szénablogja

Egy friss, ropo­gós szé­na­bog­lyá­ra néz­ve min­den szé­na szál egy­for­má­nak tűnik. Közelebbről, egyen­ként meg­vizs­gál­va mind­egyik szál más: külön­bö­zik a szí­ne, hossza, for­má­ja, illa­ta. Mindegyik más­hol nőtt, más tör­té­ne­tet hor­doz magá­ban. Szénafüvek csa­lá­di manu­fak­tú­ránk és a blo­gunk is egy szé­na­bog­lyá­hoz hason­ló, első­re egy­for­má­nak tűn­het, de ha köze­lebb lépsz, figyel­me­sen meg­né­zed, kipró­bá­lod, illa­tát magá­ba szip­pan­tod, elol­va­sod, min­den pár­nánk,… Tovább