Keresés az oldalon

Szénablogja

Szénablogja

Egy friss, ropo­gós szé­na­bog­lyá­ra néz­ve min­den szé­na szál egy­for­má­nak tűnik. Közelebbről, egyen­ként meg­vizs­gál­va mind­egyik szál más: külön­bö­zik a szí­ne, hossza, for­má­ja, illa­ta. Mindegyik más­hol nőtt, más tör­té­ne­tet hor­doz magában.

Szénafüvek csa­lá­di manu­fak­tú­ránk és a blo­gunk is egy szé­na­bog­lyá­hoz hason­ló, első­re egy­for­má­nak tűn­het, de ha köze­lebb lépsz, figyel­me­sen meg­né­zed, kipró­bá­lod, illa­tát magá­ba szip­pan­tod, elol­va­sod, min­den pár­nánk, min­den tör­té­ne­tünk mást mesél.

Mi sze­re­tet­tel, „szá­lan­ként” készít­jük a cso­dás pár­ná­in­kat és „szá­lan­ként” mesé­lünk Neked csa­lá­dunk­ról, manu­fak­tú­ránk­ról, magunk­ról, érzé­se­ink­ről és mind­ar­ról ami a mi szé­na­bog­lyánk­ban megtalálható.

Szénaboglyánkból bár­me­lyik szá­lat kihúz­ha­tod, elvi­he­ted, épít­hetsz belő­le egy új bog­lyát mely­re ked­ved sze­rint lepi­hen­hetsz és tovább sző­he­ted meséinket.