Keresés az oldalon

Lenge lila levendula tánca

Lenge lila levendula tánca

Hetek óta leven­du­la láz­ban égünk a Nővéremmel. Tavaly volt sze­ren­csénk részt ven­ni a tiha­nyi leven­du­la szü­re­ten, idén pedig nagy örö­möm­re elju­tot­tam Provance-ba. Most hogy a virág­zá­sá­nak a csúcs­pont­já­hoz értünk elkezd­tem össze­gyűj­te­ni azt a sok ötle­tet, amit tavaly lát­tam, mire, hogyan hasz­nál­ha­tom majd fel az idei termést.

Az Európában ősho­nos virág, 39 faj­jal és több hib­rid faj­jal ren­del­ke­zik.  A nem­zet­ség sok tag­ja ker­ti dísz­nö­vény­ként ülte­tett. A  leg­gyak­rab­ban hasz­nált faja a közön­sé­ges leven­du­la (Lavandula angus­ti­fo­lia), amit sok­szor csak leven­du­la­ként emlí­te­nek az 1700-as évek­ben került Magyarországra.

Levendula tő vásár­lá­sá­nál a ker­té­szet­ben álta­lá­ban „fran­cia” és „angol” leven­du­lá­val talál­ko­zol. Ez a meg­ne­ve­zés azon­ban elég­gé meg­té­vesz­tő, kül­föl­dön épp for­dít­va neve­zik őket. Másik meg­kü­lön­böz­te­té­sük a hib­rid (angol) illet­ve a kes­keny­le­ve­lű (fran­cia), talán így job­ban meg lehet őket külön­böz­tet­ni. Mi okoz­hat­ja a nevek keve­re­dé­sét? A Lavandula angus­ti­fo­lia ipa­ri mére­tek­ben 1920-ban került hazánk­ba, mikor is a Tihanyi-fél­szi­ge­ten elkezd­ték ter­mesz­te­ni. Mivel a sza­po­rí­tó­anya­got Franciaországból ren­del­ték, így raj­ta maradt a fran­cia jel­ző. Ha sze­ret­néd a ker­te­det pár tő leven­du­lá­val éke­sí­te­ni , napos , meleg hely­re föld­lab­dá­san vagy sza­bad­gyö­ke­re­sen ültesd. A sza­bad­gyö­ke­res palán­tá­kat ülte­tés­kor jól be kell isza­pol­ni, gyö­ke­rét és a bok­rot kicsit vissza­met­sze­ni. Akár sza­bad­gyö­ke­res leven­du­lát, akár cse­re­pes leven­du­lát ültetsz, az ülte­tés utá­ni idő­szak­ban átme­ne­ti­leg heti 1–2 alka­lom­mal öntözd meg a növé­nye­ket, amíg meg nem erednek.

A leven­du­lát szá­mos terü­le­ten hasz­nál­ják : fűszer­ként, illó­olaj­ként, vala­mint  meg­annyi koz­me­ti­kai termékben.

A keres­ke­del­mi ter­mesz­tés­ben főleg az illó­ola­já­ért ter­mesz­tik, ami­nek fer­tőt­le­ní­tőgyul­la­dás­csök­ken­tő hatá­sa ismert. A közön­sé­ges leven­du­lá­ból nyert illó­olaj édes­kés illa­tú; kenő­csök, kré­mek, par­fü­mök alko­tó­ré­sze. Az I. világ­há­bo­rú­ban kór­há­zak­ban is hasz­nál­ták az illó­ola­ját. Az aro­ma­te­rá­pi­á­ban gyak­ran hasz­nál­ják más növé­nyek­kel együtt. A leven­du­la­vi­rág illa­ta segí­ti az alvást és az ella­zu­lást. Nyugtató tea­ke­ve­ré­kek­ben szin­tén megtalálható.

Másik fő fel­hasz­ná­lá­si terü­le­te a gaszt­ro­nó­mia. Virágai bősé­ges nek­tárt adnak, ami­ből jó minő­sé­gű méz állít­ha­tó elő. A virá­go­kat kan­dí­roz­ni is lehet, süte­mény deko­rá­ci­ó­ként hasz­nál­ha­tók fel. A cso­ko­lá­dés desszer­tek­hez külö­nö­sen jól illik. Az édes­sé­gek mel­lett húsok páco­lá­sá­nál vala­mint feke­te és zöld teá­hoz is hasz­nál­ják íze­sí­tő­ként. Ezek mel­lett nyá­ron én leg­in­kább limo­ná­dé és lek­vár készí­tés­nél hasz­ná­lom. Ha még nem kós­tol­tad meg a leven­du­lás limo­ná­dét itt az ideje.

Az olva­sot­tak után ha ked­vet kap­tál a leven­du­lá­hoz, azon­ban ott­ho­nod­ban még nincs, vagy nem ele­gen­dő, akkor se kese­redj el. Szerencsére mára szá­mos helyen nyí­lik lehe­tő­ség szedd magad akci­ók­ra, ahol ugyan­úgy, mint a gyü­möl­csök­nél, te magad arat­ha­tod le a termést.

A talán leg­ré­geb­bi és leg­in­kább ismert a Tihanyi-fél­szi­ge­ten talál­ha­tó leven­du­lás, mely évek óta fesz­ti­vál­lal egy­be­köt­ve vár­ja a láto­ga­tó­kat. A Belső-tó part­ján elte­rü­lő leven­du­lás évek óta a leven­du­la ked­ve­lők Mekkája. Idén júni­us 22-től van lehe­tő­ség az ara­tás­ra. A Levendula Hét ide­je alatt a növény begyűj­té­se mel­lett az ide­lá­to­ga­tók meg­is­mer­ked­het­nek a leven­du­la lepár­lá­sá­val, külön­bö­ző kéz­mű­ves fog­lal­ko­zá­so­kon pedig elsa­já­tít­hat­ják a leven­du­lás kiegé­szí­tők készítését.

Az ország nyu­ga­ti felé­ben élők Pannonhalmát keres­he­tik fel, ha leven­du­lát szed­né­nek. Az apát­ság kert­jé­ben meg­ren­de­zés­re kerü­lő Levendula Fesztivál szin­tén érde­kes és izgal­mas prog­ra­mo­kat rejt e lila növény szerelmeseinek.

Aki kerül­né a fesz­ti­vál han­gu­la­tú ren­dez­vé­nye­ket, de leven­du­lá­ra vágyik, ne csüg­ged­jen. Hazánkban több, mint 20 helyen van lehe­tő­ség leven­du­lát szüretelni.

Dörgicsén a Levendáriumban, Alsó-Petényben a leven­du­la­ház­nál, Kőröshegyen a kőr­ős­he­gyi leven­du­lás­ban, Létavértesen a Létalevendulában, illet­ve nagy örö­möm­re Budapest köze­lé­ben is Pilisborosjenőnél a Kevély-hegyi levendulásban.

Ahogy látod ked­ves olva­só sze­ren­csé­re van hol hódol­junk szen­ve­dé­lyünk­nek. A begyűj­tés után ott­hon min­den évben elké­szí­tem a leven­du­lás ajtó­dí­sze­met, befő­zőm lek­vár­ba, elte­szem molyok ellen a ruhásszekrénybe.

A leven­du­la leg­na­gyobb részét azon­ban az aro­más, gyógy­nö­vény­ke­ve­ré­kes pár­nák­nál hasz­ná­lom fel, melye­ket csa­lá­di manu­fak­tú­ránk­ban készítünk.

Weboldalunkra láto­gat­va nézd meg melyik illa­tos pár­nánk moso­lyog Rád!