Keresés az oldalon

Összezárva a családdal: hogyan ne változz sárkánnyá?

Összezárva a családdal: hogyan ne változz sárkánnyá?

A kény­szer-össze­zárt­ság nem a leg­jobb olda­lát hoz­za elő az embe­rek­nek, kivé­ve akkor, ha tit­kon min­den vágya ez volt vala­ki­nek. Ha nem is most, idő­vel a leg­töb­ben komoly feszült­ség­gel rea­gál­nak egy ilyen hely­zet­re, amin az álta­lá­nos hírek sem javítanak.

Viszont a békés együtt­élés, és min­den­ki lel­ki-szel­le­mi épsé­ge érde­ké­ben nem árt átgon­dol­ni, még­is, hogyan ne vál­junk sárkánnyá?

Antisárkány-recept karantén idejére

A sár­kány­ság­nak min­dig van köze a rend­hez és a rend­szer­hez: vagy hiány­zik, amit be lehet­ne tar­ta­ni, vagy van, de tart­ha­tat­lan, így nem tart­ja be sen­ki. Családi demok­rá­cia jegyé­ben, ülj össze a másik dön­tés­ho­zó­val, és alkos­sa­tok napi‑, illet­ve heti­ren­det fel­adat­be­osz­tá­sok­kal. (Ebbe egyéb­ként a gye­re­ke­ket sem hiba bevon­ni, ha már olyan kor­ban van­nak.) Ezt iktas­sá­tok írás­ba, és jól lát­ha­tó hely­re kerül­jön ki a lakás­ban. Veszekedés nél­kü­li hivat­ko­zá­si alap lehet később!

Szintén sár­ká­nyo­so­dás­hoz vezet az, ha a pár­nak nincs ide­je egy­más­ra. Sajnos a bezárt­ság most igen­csak aka­dá­lyoz­za a minő­sé­gi időt ket­tes­ben, mert a másik min­dig ott van ugyan, de egy­ál­ta­lán nem minő­sé­gi­leg… Azonban nagyon fon­tos, hogy erre talál­ja­tok meg­ol­dást! Ellenkező eset­ben nem fog­tok egy­más­ban mást lát­ni, mint egy lus­ta disz­nót meg egy lak­ta­nya-parancs­no­kot, és egy pár­kap­cso­lat fenn­tar­tá­sá­hoz ép ésszel egyik sem ide­á­lis szerep.

ALUDJ!

„De nem tudok aludni…”

De tudsz! Azaz tud­nál. Csak jobb pár­na kell hoz­zá. Például gyógy­nö­vé­nyes. Ami ráadá­sul még a véde­ke­ző­rend­sze­red erő­sí­té­sét is segí­ti gaz­dag gyógy­nö­vény­tar­tal­má­nak köszönhetően. 

Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­in­kat meg tudod ren­del­ni ház­hozszál­lí­tás­sal, és érin­tés­men­te­sen vehe­ted át a futártól.

Legyen énidőd. Igen, ez is nehe­zí­tett terep most, de ha nem vagy egy kicsit magad­ban, be fogsz kat­tan­ni, és a csa­lá­do­don, kivált­képp, a tár­sa­don veze­ted majd le az emi­att kelet­ke­ző feszült­sé­get. Ha 5 perc kávé­szü­ne­tet tudsz csak meg­ol­da­ni, akkor legyen annyi. Sokan jön­nek ilyen­kor azzal kom­men­tek­ben, hogy annyi sincs: nos, napi 5 kom­ment­nyi idő­ből ki is jön az énidő! Hidd el, a csa­lá­di béke így kíván­ja, és végül te is meg­sze­re­ted majd az off­line töl­tött, nyug­ta­tó perceket.

A leg­jobb „gyors énidős” (5–35 per­ces) ötletek:

  • tea-kávé ritu­á­lé;
  • rela­xá­ció-medi­tá­ció;
  • test­moz­gás, pél­dá­ul jóga;
  • olva­sás.

Extra tipp: találj egy zár­ha­tó helyi­sé­get, aho­va ki tudod ten­ni a „ne zavar­ja­tok” táb­lát – és szük­ség ese­tén, ugyan­ezt a párod is meg tud­ja tenni.

Béke és nyu­ga­lom ott­hon: kel­le­mes, nyug­ta­tó illa­tok­kal. Egyrészt, az ideg­össze­om­lás elke­rü­lé­sé­nek hatá­sos ellen­sze­re a friss leve­gő – ha szi­go­rú­an betar­tod az ott­hon­ma­ra­dást, most nincs más módod hoz­zá­jut­ni, mint szel­lőz­te­tés­sel. Szellőztess gyak­ran, hagyd, hogy tisz­tul­jon min­den­ki feje! Ezek után pedig jöhet a töl­tés: ren­delj illó­ola­ja­kat, gyógy­nö­vény komp­le­xe­ket, és éle­vezd az illa­to­kat! Kifejezetten nyug­ta­tó, rela­xá­ló hatá­sa van pél­dá­ul a cit­rom­fű­nek, a leven­du­lá­nak és a kamillának.

Illatozó pár­ná­ink­ban mind­há­rom­ból találsz!