Keresés az oldalon

Összezárva önmagaddal – hozhat bármi jót a karantén?

Összezárva önmagaddal – hozhat bármi jót a karantén?

Nézzük egy­mást, ti is nézi­tek egy­mást, ők is nézik egy­mást. Aztán néha maga­mat nézem, meg talán te is, befe­lé figyelsz, keres­ve vala­mi­fé­le középpontot…

Útban a saját közép­pon­tod felé

Minden jó érte­lem­ben vett spi­ri­tu­á­lis taní­tás azt mond­ja, a cél az, hogy bár­mi­lyen ször­nyű hely­zet adó­dik, meg­ta­nulj a közép­pon­tod­ban marad­ni. Szokás még lel­ki béké­nek vagy kibil­lent­he­tet­len har­mó­ni­á­nak is nevez­ni ezt, tehát min­den­képp vala­mi tisz­ta és elfo­ga­dás­sal teli álla­pot. Igen ám, de mind­ez hol van? ÉS HOGYAN LEHET ELJUTNI ODA?

Könnyű lel­ki béké­re lel­ni egy medi­tá­ci­ós köz­pont csend­jé­ben, szok­ták erre mon­da­ni sokan, és vall­juk be: tényleg.

Viszont, ha túl­lé­pünk az álta­lunk is gya­kor­ta meg­osz­tott tip­pe­ken, hogy medi­tálj, rela­xálj, teremts módot erre, most néz­zünk egy másik sávot a közép­pon­tod felé veze­tő úton. A tanulásét.

Merthogy ez a hely­zet min­den­ki­nek tanít valamit.

Aki arra vágyik, hogy eljus­son egy­faj­ta nyu­gal­mi álla­pot­ba, amely­ben könnyeb­ben fogad­ja el az élet eset­le­ges csa­pá­sa­it is, nem tehet mást, mint­hogy elkez­di tuda­to­san meg­néz­ni, mi min­dent tanul ez idő alatt.

Mi hoz­za ki a sod­rá­ból, mi az, ami­nek örül­ni tud, megváltozott‑e bár­mi­ben az érték­rend­je, a hoz­zá­ál­lá­sa, milyen kihí­vá­sok előtt talál­ta magát, mi az, amit leküz­dött, és mi az, amit még nem?

Ezek mel­lett pedig, a köz­vet­len köze­lünk­ben élő embe­rek­hez, a komp­lett embe­ri­ség­hez, a jövő­höz és a sza­bá­lyok­hoz, tra­gé­di­ák­hoz való hoz­zá­ál­lást is meg­vál­toz­tat­ja egy ilyen hely­zet. Átírja az élet­ről eddig alko­tott képet, és ez nem fel­tét­le­nül rossz!

Szomorúan hang­zik, per­sze, és biz­tos, hogy Téged sem vigasz­tal, de ha bele­gon­dolsz, a lélek kizá­ró­lag pró­ba­té­te­lek során képes fej­lő­dés­tör­té­ne­tet leír­ni, a leg­ma­ga­sabb fej­lett­sé­gi szint pedig a lel­ki béke. A karan­tén most min­den­ki szá­má­ra lehe­tő­vé teszi, hogy egy fel­fe­lé muta­tó ívet írjon le, köze­lebb kerül­ve ezzel a saját középpontjához. 

És ehhez nem is kell elmé­lyül­ten medi­tál­ni, bőven elég, ha elal­vás előtt átgon­do­lod, az adott nap mire taní­tott meg. Haladj végig az aláb­bi kér­dé­se­ken, és írd egy füzet­be a vála­sza­i­dat, elég 1–1 szó is:

Mi volt a mai napom leg­na­gyobb kihívása?

Mit tet­tem ma, ami­re büsz­ke vagyok?

Mivel sze­rez­tem örö­met ma vala­ki másnak?

Mivel sze­rez­tek örö­met nekem, és ki volt az?

Mi az, amit ma nem tud­tam elfogadni?

Mi az, ami­vel jól haladtam?

Mi az, ami rossz érzé­se­ket kel­tett bennem?

Mi az, amit ma megtanultam?

A karan­tén végén érde­kes fel­is­me­ré­se­id lesz­nek magad­dal kap­cso­lat­ban, és meg fogod lát­ni azt is, mi min­de­nért lehetsz hálás, ami ebben az idő­ben történt.

Ha pedig meg­van a lis­ta, irány az ágy! 

Az ele­gen­dő MINŐSÉGI alvás­nak immun­erő­sí­tő hatá­sa van, ezt pedig leg­in­kább a pár­na befo­lyá­sol­ja. Ne bízd a vélet­len­re: válassz gaz­da­gon, magas minő­sé­gű tön­köly­pely­vá­val és gyógy­nö­vé­nyek­kel töl­tött pár­ná­ink közül, és élvezd a szép álmokat!