Keresés az oldalon

Tojásfestés természetesen: szép, rusztikus hatása lesz

Tojásfestés természetesen: szép, rusztikus hatása lesz

Bájos csa­lá­di hagyo­mány a tojás­fes­tés. Ha idén locso­ló­kat nem is várunk piros tojás­sal, attól még a bar­ka alá, kis kosár­ba kerül­het­nek szép, szí­nes főtt tojá­sok. Természetes meg­ol­dá­so­kat hoz­tunk, ha idén egy­sze­rű, natúr, rusz­ti­kus, még­is muta­tós meg­ol­dást kere­sel, és nyu­god­tan sze­ret­néd enni őket…

Bármelyik mód­szert válasz­tod is, elő­ször főzd meg és hagyd lehűl­ni a tojá­so­kat. Ezután pedig egy evő­ka­nál ecet kísé­re­té­ben mehet­nek „ázni” – és szí­ne­ződ­ni – a ter­mé­sze­tes festékekbe.

Konyhaszekrény, fűszertartó, kiskert, nagyobb kert, spájz: mindenhol érdemes körbeszimatolni!

 

A modern város­ban-modern éle­tét élő-modern ember nem is gon­dol­ná, mennyi féle-faj­ta fes­tés­re alkal­mas zöld­ség és fűszer lapul a kony­há­ja környékén!

Leginkább ismert hagyo­má­nyos tojás­fes­té­si mód pél­dá­ul a hagy­ma héjá­val tör­té­nő szí­ne­zés – de a recep­tet szin­te soha nem írják le pon­to­san. Most viszont jegyzetelj!

Vöröshagyma vagy lila­hagy­ma héja (piro­sas-naran­csos vagy lila szín)

Világosabb árnya­lat­hoz előb­bi, lilás-söté­tebb­hez az utób­bi hagy­ma­fé­le héját válaszd. Minél több héjat hasz­nálsz fel, annál inten­zí­vebb színt érhetsz el. Tedd fel a héja­kat főni! A fen­ti tip­pel ellen­tét­ben, itt akár bele is tehe­ted ele­ve a tojá­so­kat, hogy ebben fője­nek meg, majd később hagyd ázni őket. Minél hosszabb ide­ig marad­nak a fes­ték­ben, annál erő­sebb lesz a színük.

Bogyósgyümölcs-tea (feke­tés-lila)

Egészen mély, már­vá­nyos színt érhetsz el akkor, ha nagyon sűrűn lefő­zöl vala­mi­lyen bogyós­gyü­möl­csös teát, majd ebbe ázta­tod a főtt tojást. Itt is áll, hogy minél tovább marad ben­ne, annál inten­zí­vebb lesz az árnya­lat és erő­sebb a már­vá­nyos minta.

Spenót (zöld)

A recept és a kivi­te­le­zés a hagy­ma héjá­hoz hason­ló, kel­le­mes zöld színt érhetsz el a spe­nót­le­ve­lek által.

Ne azt várd egyik meg­ol­dás­tól sem, hogy homo­gén, tel­jes fedést kapsz – ez nem az a fes­té­si mód. Lágyan szí­ne­zett, itt-ott, a tojás fel­szí­né­től is füg­gő­en egye­net­len lehet az ered­mény. De pont ez teszi széppé.

Az a) képen lát­ha­tó tojá­so­kat bogyós­gyü­mölcs-teá­val, spe­nót­tal és kur­ku­más-sáf­rá­nyos szek­li­cés keve­rék­kel fes­tet­tük. A b) képen lát­ha­tó tojá­sok hagy­ma­héj­jal készültek.

Cékla (rózsa­szín-piros)

Nincs ember, aki ne fél­te­né a ruhá­ját a cék­lá­tól, hát most ide­je kihasz­nál­ni az erős szín­anyag pozi­tív hatá­sa­it is! Hasonlóan járj el a cék­lá­val is, mint a töb­bi növénnyel. Itt akár 12 órá­nyi ázást is java­sol­nak a tapasz­tal­tab­bak a töké­le­tes hatás érde­ké­ben. Végül is, a piros tojás az igazi!

Érdemes szét­néz­ni oda­kint, ha ker­tes ház­ban, kert­kap­cso­la­tos lakás­ban élsz, mert remek fes­tő­nö­vé­nye­ket találhatsz.

Sáfrányos szek­li­ce, gyer­mek­lánc­fű, kamillavirág

Sárga szín­hez szu­per pél­dá­ul a sáf­rá­nyos szek­li­ce, amely­nek a virá­gát kell meg­főz­ni, és a meg­szí­ne­zett víz­ben áztat­ni meg a főtt tojást, ami­nek álta­la sár­gás szí­ne lesz. Hasonló árnya­lat érhe­tő el a kamil­la­vi­rág­gal is, mások pedig a gyer­mek­lánc­fű sár­ga virág­za­tát is ajánlják.

Tippek a festéshez:

  • Minél vilá­go­sabb a tojás héja, annál könnyebb meg­fes­te­ni, ez iga­zá­ból logi­kus is.
  • Hogy a sár­gás szín biz­to­san befog­ja a bar­nább héjú tojást is, kever­hetsz kur­ku­mát is a fes­tő­víz­be, remek festékanyag.
  • Hogy csil­log­ja­nak a tojá­sok, a szá­ra­dá­su­kat köve­tő­en kend le őket sza­lon­na­bőr belsejével.

Természetes min­tá­zat egy régi nej­lon­ha­ris­nya reinkarnálódásával

Szedj vala­mi­lyen szép leve­lű növényt – a leg­jobb a lóhe­re, de nagyon szép pet­re­zse­lyem­mel is, – majd egyen­gesd rá a tojás­ra. Így húzd bele fesze­sen egy kiso­ro­zás­ra váró nej­lon­ha­ris­nyá­ba, szo­ro­san cso­mózd meg a vége­ken, majd hagyd így áll­ni a festővízben. 

Kipihennéd a fára­dal­ma­kat? Rendelj egy gyógy­nö­vé­nyek­től illa­to­zó Szénafüvek pár­nát tőlünk! Változatlanul szál­lí­tunk, csak épp érintésmentesen.