Keresés az oldalon

Mi valójában a tavaszi fáradtság?

Mi valójában a tavaszi fáradtság?

Bár a mos­ta­ni karan­té­nos, ott­hon­ma­ra­dós idők­ben pihe­nés­ből is lehet­ne több, vissza­jel­zé­sek alap­ján inkább a for­dí­tott­ja érvé­nye­sül: a leg­töb­ben fárad­tab­bak, mint egyéb­ként. Ennek meg­van­nak a maga okai, ezek­ről írunk most egy kicsit. Természetesen a hasz­nos taná­cso­kat sem hagy­juk ki, mit tudsz ten­ni, ha gyö­tör a tava­szi fáradtság!

Általában a tavaszi fáradtságról…

Mivel a téli idő­szak­ban az ember jóval keve­sebb nyers és vita­min­ban gaz­dag ételt eszik, emel­lett, töb­bet van bent, nem kap nap­fényt, és még a moz­gás is jóval cse­ké­lyebb, egy­sze­rű­en elfá­rad és kiürül tavasz­ra a szer­ve­zet. Ez okoz­za a kel­le­met­len, levert, fáradt érzést, ame­lye­ket sokan tapasz­tal­nak tavasszal.

Jó, ha tudod: a tava­szi fáradt­ság nem betegség!

Minden egész­ség­fó­ru­mon elmond­ják, hogy nem kell meg­ijed­ni, mert ter­mé­sze­tes vála­sza ez a szer­ve­zet­nek, ne követ­kez­tess azon­nal beteg­sé­gek­re. Persze, ami­kor szer­ve­zet­tebb körül­mé­nyek közt lehet­sé­ges, nem árt­hat egy tel­jes kivizs­gá­lás, de ez a tava­szi levert­ség­től füg­get­le­nül is aján­lott éves szinten.

A tavaszi fáradtság jelen helyzetben

Most, a meleg bekö­szön­té­vel itt vol­na az ide­je a kin­ti prog­ra­mok­nak, a sza­bad leve­gőn idő­zés­nek, a nap­für­dő­zés­nek és a kirán­du­lá­sok­nak, bicik­li­zés­nek. Azonban a kijá­rá­si kor­lá­to­zás miatt ez nem meg­old­ha­tó jelen pil­la­nat­ban, az ott­hon­ma­ra­dás nem­csak a saját, hanem a közös­ség, a tár­sa­da­lom védel­me miatt is fon­tos. Karanténban a tava­szi fáradt­ság tüne­tei sokak­nál fel­erő­söd­het­nek, hiszen olyan, mint­ha csak egy­re hosszabb len­ne a tél, ugyan­úgy be kell kuc­kóz­ni a kimoz­du­lás helyett…

Megoldás, ha gyötör a levertség, és azt érzed, kókadozol

  • Ha módod­ban áll, legyél napon min­den nap: a nap­fény nél­kü­löz­he­tet­len, így, ha mást nem is tudsz meg­ol­da­ni, ülj ki az erkély­re vagy a nyi­tott ablak­ba a nap­fénnyel szem­ben! Hangulatos, ha egy pihe­nő­szék­ben olva­sol, a lába­dat a pár­kány­nak támaszt­va pihen­te­ted, miköz­ben süt Rád a fény!
  • D‑vitamin pót­lá­sa: ha a nap­fény sem­mi­képp se meg­old­ha­tó, akkor foly­tasd a téli rutin sze­rin­ti D‑vitamin pót­lást tab­let­ta formájában.
  • Táplálkozás: mivel az immun­rend­szer fel­tur­bó­zá­sa, az ener­gia gyűj­té­se most kiemelt cél, az egész­ség­te­len, nehéz, meg­ter­he­lő fogá­so­kat hagyd el, és jöj­je­nek helyet­te a zöl­dek, a salá­ták, a könnyű főze­lé­kek, gaz­dag leve­sek, illet­ve fehér húsok és halak! Figyelj a vita­min­be­vi­tel­re és arra, hogy az éte­le­id ne csak jól­la­kas­sa­nak, hanem való­ban táp­lál­ja­nak is.
  • Aludj ren­de­sen, de ne aludd magad túl! Ha a szer­ve­ze­ted jel­zi, hogy nagyobb lett az alvás­igé­nye, add meg neki: iktass be dél­utá­ni szu­nyó­ká­lást, vagy állítsd kicsit később­re az ébresz­tőt. Mindemellett viszont figyelj arra, hogy 11–12 órát azért ne tölts egy­hu­zam­ban dur­mo­lás­sal, mert attól csak fárad­tabb leszel.

Gondjaid vannak az alvással?

Ha a tava­szi fáradt­ság nálad egész évben tart, és a rossz, kiegyen­sú­lyo­zat­lan alvók közé soro­lod magad, válassz más pár­nát. A szin­te­ti­kus anya­gok és a liba­toll egy­aránt nem a leg­job­bak a fej alá – viszont a tön­köly­pely­va gyógy­nö­vény keve­rék­kel már sokak álmát vará­zsol­ta szeb­bé! A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nák a nyu­godt, kiegyen­sú­lyo­zott álmokért.