Keresés az oldalon

Így NEM lesz lapos a hátsód a sok üléstől

Így NEM lesz lapos a hátsód a sok üléstől

Otthon vagy, sokat ülsz? Kényelmetlenek a szé­kek, hiszen nincs iro­dai „főnök­fo­te­led” a home offi­ce-ban, és hol a kony­há­ban, hol a kana­pén ücsörögsz?

Akkor itt az ide­je egész­sé­ge­sebb üzem­mód­ra kap­csol­ni, több okból is!

Ha túl sokat ülsz, és plá­ne, rossz pozí­ci­ó­ban, nem meg­fe­le­lő ülő-alkal­ma­tos­sá­gon teszed, akkor…

  • lapo­so­dik a feneked,
  • kijö­het az aranyered,
  • fáj­hat a hátad, a dere­kad, a gerinced.

Érdemes véget vet­ni a rossz ülés­nek, ha nem akarsz fáj­dal­mak­kal, rossz tar­tás­sal létez­ni, és per­sze, a fene­ked for­má­ját is meg­tar­ta­nád, vagy akár még javí­ta­nád is.

Bizonyos gya­kor­la­tok sokat segítenek!

Guggolás. Tipikusan „fenék­ba­rát” meg­ol­dás, így érde­mes napon­ta több­ször is gya­ko­rol­nod a szü­ne­tek­ben. Figyelj rá, hogy helye­sen végezd, a tér­ded ne előz­ze meg a láb­fe­jed! Az a gug­go­lás helyes, ami olyan, mint­ha le akar­nál ülni egy szék­re. Inkább ne menj nagyon mély­re, de végezd meg­fe­le­lő­en, és haté­kony lesz a gya­kor­lat. Ha más­képp nem megy, lazán meg is kapasz­kod­hatsz egy korlátban.

Nyújtás, jóga, pila­tes. Ha a háta­dat sze­ret­néd rend­be ten­ni, akkor ne feled­kezz meg napi szin­ten a nyúj­tás­ról sem. Nemcsak edzé­sek után, hanem min­den­nap, a sok ülést köve­tő­en érde­mes elvé­gez­ni egy „nyúj­tó” rutint, ami­vel picit hely­re­te­he­ted elgém­be­re­dett tagjaidat.

Nem mind­egy, min ülsz!

Ha ott­hon nem meg­va­ló­sít­ha­tó, hogy „főnök­szé­ked” legyen, akkor hozd ki a maxi­mu­mot abból, ami van.

  • Használhatsz pél­dá­ul ülő­gyű­rű­ket, ülő­pár­ná­kat is, tedd bele őket a szé­ked­be, fote­led­be, és ezek­re ülj.

A pár­nák korong for­má­jú­ak, nálunk tön­köly­pely­va-töl­tet­tel készül­nek. Ha min­den­nap hasz­ná­lod őket, segí­te­nek beál­lí­ta­ni a meg­fe­le­lő tar­tást, javít­ják az ülő-pozí­ci­ó­dat, ezál­tal nem­csak a hát- és gerinc­fáj­dal­ma­kat, de az arany­eret is el tudod kerül­ni. Ha már kijött, akkor sincs sem­mi gond, köszön­he­tő­en görcs­ol­dó, lazí­tó hatá­suk­nak. Ha eset­leg vissz­ér­rel küz­desz, a lábad fel­pol­co­lá­sá­ra is bevet­he­ted eze­ket a pár­ná­kat.

Relaxáció, stressz­ke­ze­lés

A lélek­nek és a fizi­kum­nak vitat­ha­tat­lan kap­cso­la­ta van egy­más­sal, így lénye­ges, hogy ne csak a tes­ted ápold, hanem a lel­ked­del is törődj. Nézzünk is meg néhány lel­ki okot, ami az ülés­hez köt­he­tő fáj­dal­mak mögött húzódhat:

  • arany­ér: nem fel­dol­go­zott harag; folya­ma­tos stressz; szo­rí­tó határidők;
  • hát­fá­jás: merev sze­mé­lyi­ség, nehéz alkal­maz­ko­dás, folya­ma­tos feszültség-érzet

Ha mind­eze­ket kezel­ni aka­rod, akkor – ami­kor csak lehet­sé­ges – „tüne­ti” szin­ten kezdd el eny­hí­te­ni a stresszt, pél­dá­ul medi­tá­ci­ó­val, rela­xá­ci­ó­val, vagy akár egy kel­le­mes für­dő­zés­sel is a kád­ban vagy az esőz­te­tő alatt.

Ehhez szin­tén segít­sé­ged­re sie­tünk: ter­mé­sze­tes össze­te­vők­kel tele­pa­kolt, imád­ni való illa­tú gyógy­nö­vé­nyes für­dő­zsák­ja­ink segí­tik tes­ted-lel­ked ella­zu­lá­sát, vagy ha az a cél, akkor fel­fris­sü­lé­sét. Meditációs pár­ná­ink pedig a tel­jes ella­zu­lást segítik.

A baj nem jár egyedül?

Az igaz­ság az, hogy a fel­so­rolt kel­le­met­len tüne­tek, ame­lyek mind a túl sok ülés, illet­ve a bezárt­ság miatt érhet­nek utol, gyak­ran jár­nak együtt más kel­le­met­len­sé­gek­kel is a stressz és a rugal­mat­lan befe­szü­lés miatt. Ezek közt leg­gya­ko­ribb a mig­rén. A sok­szor elő­for­du­ló, akár bru­tá­lis erős­sé­gű fej­fá­jás ellen szin­tén a feszült­ség keze­lé­se az egyik alap­meg­ol­dás, a másik pedig a meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű víz­fo­gyasz­tás, illet­ve a kel­lő mennyi­sé­gű és minő­sé­gű alvás.