Keresés az oldalon

Praktikus és inspiráló otthoni munkaállomás

Praktikus és inspiráló otthoni munkaállomás

Otthonról kell dol­goz­nod? Tedd han­gu­la­tos­sá, prak­ti­kus­sá a munkaállomásod! 

A haté­kony home offi­ce-nak három kulcs­ele­me van, már ami a kör­nye­ze­tet ille­ti: az első a prak­ti­kum, a máso­dik az ins­pi­rá­ló atmosz­fé­ra, a har­ma­dik pedig az elválasztás. 

Mitől lesz egy „ott­ho­ni iro­da” praktikus?

Nagyon fon­tos, hogy kényel­mes ülő­he­lyet válassz az ott­ho­ni mun­ká­hoz. Mindenkinek más felel meg, van, aki hatal­mas iro­dai szék­ben sze­ret ücsö­rög­ni, más­nak meg egy bár­szék jelent opti­má­lis válasz­tást… Ha nincs író­asz­ta­lod, konk­rét dol­go­zó­he­lyed ott­hon, az sem baj – ahol kényel­mes­nek érzed, ott ala­kítsd ki az iro­dá­dat, de az ülő­al­kal­ma­tos­ság min­den­képp felel­jen meg neked hosszabb raj­ta tar­tóz­ko­dás­ra is.

Minden legyen a kezed ügyé­ben, ami fon­tos. Amíg az iro­da „mun­ká­hoz” lett kiala­kít­va, ott­hon kicsit más­képp néz ki, ami­kor pél­dá­ul leülsz dol­goz­ni az étke­ző­asz­tal­hoz… Figyelj rá, hogy legyen ott hosszab­bí­tó, min­dig legyen mel­let­ted víz, illet­ve, a nap­tá­rad, filo­fa­xod, jegy­zet­töm­böd, tol­lad is kerül­jön oda. Nagyon rom­bol­ja a fókuszt, ha foly­ton fel kell ugrál­nod vala­mi­ért, így erre tény­leg készülj fel.

Fény: min­den­ki­nek más az igé­nye, van, aki­nek sok ter­mé­sze­tes fény kell, más inkább a sej­tel­me­sebb kör­nye­ze­tet sze­re­ti… Olyan helyen ala­kítsd ki az ott­ho­ni mun­ka­ál­lo­má­so­dat, ahol a szá­mod­ra meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű és minő­sé­gű fény ren­del­ke­zé­sed­re áll.

Tudj hová pakol­ni: a mun­ka végez­té­vel fon­tos lehet, hogy eltedd az ahhoz kap­cso­ló­dó hol­mi­kat, esz­kö­zö­ket, így nem árt, ha ezek­nek meg­van a kije­lölt, egy­más­hoz nagy­já­ból közel eső helye.

Mitől lesz az ott­ho­ni mun­ka­ál­lo­más inspiráló?

A leg­fon­to­sabb lépés egy­sze­rű: figyelj a szo­ká­sa­id­ra! Ahhoz ugyan­is, hogy ins­pi­rált és fókusz­ált maradj, olyan kör­nye­zet­ben kell len­ned, ahol egyéb­ként is szí­ve­sen és öröm­mel idő­zöl. Ez lehet a már emlí­tett fotel, eset­leg a kony­ha is.

Fontos, hogy meg tudd tar­ta­ni a figyel­me­det, ehhez pedig az kell, hogy ne legyen a hátad mögött ajtó. Miért? Egyszerű: ilyen­kor folya­ma­to­san hát­ra­fe­lé néze­get az ember egy tudat alat­ti ösz­tön­től vezérelve…

Sokan van­nak, akik­nek fon­tos az ins­pi­rá­ci­ó­hoz a deko­rá­ció is: nem mind­egy, milyen képek van­nak a falon, köny­vek az ember köze­lé­ben, de pél­dá­ul a növé­nyek hatá­sa is pozi­tív a mun­ká­ra. Nem vélet­len, hogy egy­re több iro­dá­ba kerül sok-sok zöld!

Mit jelent az „elvá­lasz­tás”?

A terek elvá­lasz­tá­sát: lénye­ges, hogy ne olvad­jon egy­más­ba az a tér, ame­lyet pihe­nés­re, rela­xá­lás­ra hasz­nálsz azzal, ahol a mun­ká­dat vég­zed, mert könnyen képes meg­bon­ta­ni a figyel­met. Ha nincs külön szo­bád – már­pe­dig keve­sek­nek van saját dol­go­zó­szo­bá­ja ott­hon akkor, ha egyéb­ként iro­dá­ban töl­tik a mun­ka­ide­jü­ket –, akkor ele­gen­dő pél­dá­ul egy sarok is. Ha sarok­ban ala­kí­tasz ki mun­ka­ál­lo­mást, könnyen elsze­pa­rá­lódsz a tértől. 

A tér­el­vá­lasz­tók, para­vá­nok is remek szol­gá­la­tot tesz­nek ebben az eset­ben, akár még egy saját iro­da­rész levá­lasz­tá­sát is egy pil­la­nat alatt megoldhatod.

Ami pedig a home offi­ce egyik fon­tos elő­nye lehet, a sza­ba­dabb mun­ka­vég­zés, ami­be akár egy kis dél­utá­ni szu­nyó­ká­lás is bele­fér! Gyógynövényes pár­ná­ink közt a munk­ál­lo­má­sod vidám deko­rá­ci­ó­ját és pihe­né­sed fősze­rep­lő­jét is meg­ta­lál­ha­tod! Nézz kör­be a websho­pon, ami tovább­ra is zavar­ta­la­nul pörög tovább…