Keresés az oldalon

Kell egy hely, avagy relaxációs tér a lakásban

Kell egy hely, avagy relaxációs tér a lakásban

Biztosan te is érzed, korunk embe­re­ként, hogy har­sá­nyan züm­mö­gő min­den­nap­ja­id­ban min­den­nél fon­to­sabb, hogy legyen egy helyed, a béke szi­ge­te, ahol jó hát­ra­dől­ni, töl­tőd­ni és ren­dez­ni a gon­do­la­ta­i­dat. Ha lakás­vá­sár­lás előtt állsz, vagy éppen fel­újí­ta­nád, fel­fris­sí­te­néd kicsit a meg­lé­vő ott­ho­nod, érde­mes elgon­dol­koz­ni raj­ta, hogy hol ala­kít­hat­nál ki magad­nak egy kuc­kót, aho­va el tudsz vonul­ni egy könyv­vel, ahol medi­tál­ni, rela­xál­ni vagy csak egy­sze­rű­en kicsit kikapcsolódni.

A hosszú tél után ahogy bekö­szönt a jó idő, jól eső érzés kicsit fel­fris­sí­te­ni laká­sun­kat is. A tava­szi nagy­ta­ka­rí­tá­son való­szí­nű­leg már túl vagy, a kis erké­lyen, tera­szon is ott moso­lyog­nak a fris­sen ülte­tett virág­pa­lán­ták. Érdemes ilyen­kor a bel­ső tere­ket, a nap­pa­lit, a háló­szo­bát is kicsit megújítani.

Ha figye­lem­mel kísé­red a lak­be­ren­de­zé­si tren­de­ket, bizo­nyá­ra hal­lot­tad, hogy az idei év szí­ne az ult­ra­ibo­lya lett. Elsőre talán fur­csa egy ott­ho­nos lakás­ban a lila. Karakteres szín, ezért óva­to­san kell vele bán­ni. Inkább kiegé­szí­tők­ben gon­dol­kodj. Egy jól meg­vá­lasz­tott kiegé­szí­tő azon­ban az egész lakás han­gu­la­tát képes meghatározni.

A lila szín­ről sokak­nak Provance és a dél-fran­cia­or­szá­gi híres leven­du­la­me­zők jut­nak eszé­be. Ha ez a stí­lus közel áll hoz­zád könnye­dén becsem­pész­he­ted a lakás­ba is. A leven­du­la amel­lett hogy szí­né­vel élén­kí­ti az ott­hont, illa­tá­val meg is nyugtat.

A leven­du­la az egyik leg­sok­ol­da­lúb­ban, leg­vál­to­za­to­sab­ban hasz­nált finom illa­tú gyógy‑, fűszer- és dísz­nö­vény. Évszázadokon keresz­tül hasz­nál­ták, mint fáj­da­lom­csil­la­pí­tó, görcs­ol­dó, nyug­ta­tó, ideg­rend­szert erő­sí­tő szer. A 20. szá­zad ele­jén a leven­du­la gyógy­szer­ként volt hasz­ná­la­tos, has­me­nés, köhö­gés, fej­fá­jás ellen, a II. világ­há­bo­rú­ban pedig seb­fer­tőt­le­ní­tő­ként. Igen magas illó­olaj-tar­tal­ma van melyet lepár­lás­sal nyer­nek. Virágként leszed­ve és cso­kor­ba köt­ve, vagy virág­pár­nát készít­ve ren­ge­teg min­den­re fel­hasz­nál­ha­tó. Mesésen aro­más, fűsze­res, illa­ta van. Virágját vagy leve­le­it meg­dör­zsöl­ve kezün­kön hosszú ide­ig illa­to­zik. Harmóniát teremt az ember­ben, lát­vány és illat együtt bűvöl el min­den­kit, fris­sít, rege­ne­rál, fel­üdít és nyug­tat egyszerre.

Míg a leven­du­lá­ról Provance jut eszünk­be addig az orgo­ná­ról min­den bizonnyal Magyarország. Ha ked­vet kap­tál a lila szín­hez a május a leg­jobb alka­lom, hogy ezzel deko­ráld lakásodat:

Az orgo­na mel­lett a rózsa a másik híres virá­gunk, mely meg­je­le­nik a nép­mű­vé­sze­tünk­ben is. A kalo­csai min­ta szí­nes, inten­zív, egy­szer­re min­dig több virá­got tar­tal­maz, mind­egyik­nek meg­van a saját jelen­té­se, de az összes motí­vum min­dig ugyan­olyan szín­nel jele­nik meg. Szemben a matyó min­ták­kal ahol csak a szí­nek domi­nán­sak, külön jelen­tés­sel bír­nak, a virá­gok min­dig azzal a szín­nel jelen­nek meg, amit maga a ruha­da­rab képvisel.

Ha a lakás­fris­sí­tés során stí­lus­vál­tás­ra adod a fejed, vagy csak néhány meré­szebb darab­bal ren­de­zed be ott­ho­nod, arra ügyelj, hogy egész­sé­ges össz­han­got teremts az otthonodban.Ha úgy érzed, hogy meg­ta­lál­tad a saját stí­lu­so­dat, jó ha úgy ala­kí­tod a lakást, hogy egy kis pihe­nő sar­kot hozz lét­re magad­nak, ahol kényel­me­sen bele tudsz merül­ni az olva­sás­ba, vagy a zene hall­ga­tás­ba. Hogy hol legyen ez a kuc­kó min­dig az ott­ho­nod adott­sá­ga­i­tól függ, illet­ve attól is hogy mire fogod hasz­nál­ni. Világos hely­re ter­vezd ha leg­in­kább olva­sás­ra, tanu­lás­ra, kre­a­tív hob­bi­ra hasz­ná­lod a helyet. Zenehallgatáshoz, medi­tá­lás­hoz egy árnyé­ko­sabb zug is megfelel.

A maxi­má­lis ella­zu­lást, kikap­cso­ló­dást a meg­fe­le­lő­en kényel­mes ülő­hely és han­gu­lat mel­lett meg­könnyít­he­ted, ha segít­sé­gül hívod a gyógy­nö­vé­nyek ere­jét. Számtalan gyógy­nö­vény hat nyug­ta­tó­an, lazí­tó­an a rela­xá­ció során. A cikk­ben már emlí­tett leven­du­la mel­lett a bors­men­ta, a roz­ma­ring, a kamil­la is jóté­kony hatás­sal van a meg­fá­radt embe­ri test­re és lélekre.

Míg régen szá­rít­va, össze­kö­töz­ve vagy zsák­ba varr­va lógat­ták fel a szo­bák sar­ká­ba, ágy lábá­ra, rej­tet­tebb zugok­ba, mára sok­kal könnyeb­bé vált becsem­pész­ni őket az ott­ho­nunk­ba. Valljuk be a fage­ren­dák­ról leló­gó leven­du­lá­nak meg­van a han­gu­la­ta egy vidé­ki kis ház­ban, de egy váro­si modern ott­hon­ban nehe­zen tud­juk ezt elké­pez­ni. Helyette sok­kal inkább éke lesz ott­ho­nunk­nak egy gyógy­nö­vé­nyes dísz­pár­na, mely­nek töl­te­te tön­köly­pely­va, leven­du­la­vi­rág, majo­ran­na, roz­ma­ring, bor­si­ka­fű, cit­rom­fű, kamil­la, bors­men­ta, ánizs­mag, mus­tár­mag, bazsa­li­kom. Ezek a gyógy­nö­vé­nyek egyen­ként is igen hasz­nos, sok­ol­da­lú­an hasz­nál­ha­tó, a népi- és ter­mé­szet­gyó­gyá­szat­ban elő­sze­re­tet­tel alkal­ma­zott gyógy­nö­vé­nyünk. Keverékként alkal­maz­va inten­zí­vebb, sok­ol­da­lúbb élmény érhe­tő el velük, mivel egy­más hatá­sát kiegé­szí­tik és fokozzák.

Tönkölypelyvával kever­ve a fen­ti 10 gyógy­nö­vény keve­ré­ke becsem­pé­szi ott­ho­nod­ba a ropo­gós, illa­tos szé­na inten­zív, egye­di aro­má­ját, a ter­mé­szet frissességét.A töl­tet­ként hasz­nált tön­köly­pely­va télen fűt, nyá­ron hűt, így min­dig kom­for­tos “vise­let”. Kiválóan átszel­lő­zik, nem fogsz bele­iz­zad­ni. A pely­va nagyon sze­re­ti a napot, hiszen onnan nye­ri ener­gi­á­ját. Amikor csak tehe­ted, tedd ki a pely­va­pár­ná­dat napoz­ni, néha-néha pedig gőzöld át és szá­rítsd meg a for­ró nyá­ri napon.