Keresés az oldalon

Mire gondolnak a csillagjegyek álmatlanul forgolódva?

Mire gondolnak a csillagjegyek álmatlanul forgolódva?

Az álmat­lan­sá­got sen­ki sem sze­re­ti, hiszen csak jön­nek és jön­nek a gon­do­la­tok a sötét­ben… A 12 jegy­nél per­sze 12 féle kép­pen. Figyelem, a cikk sar­kí­tá­sok­kal, iró­ni­á­val van tele! Inkább nevess raj­ta, mint­hogy komo­lyan vedd…

KOS

Akkor is elal­szom! ÉN dön­töm el, mit csi­ná­lok! És most alszom! Na jó, inkább fel­ke­lek! Aki sokat alszik, az vesz­tes. És ki nem vesz­tes? Hát, ÉN!

 • A Kos alap­ha­bi­tu­sa a ver­sen­gés, és mel­lé rend­sze­rint elég erős önbi­za­lom­mal és öntu­dat­tal is rendelkezik.

BIKA

Ha jól emlék­szem, még meg­van az a kré­mes a hűtő­ben… De jó, hogy hatot vet­tem. Vajon mennyi­re hiz­lal, ha most meg­eszem? Vagy… Akkor nem is hiz­lal, ha sen­ki nem tud­ja meg?

 • A Bika az anya­gi javak, így az éte­lek jegye is, vénu­szi befo­lyá­sa miatt azon­ban a kül­ső har­mó­nia ugyan­úgy fon­tos neki.

IKREK

Válaszoljatok már! Mi az, hogy sen­ki nincs ébren? Pedig tök jó méme­ket küld­tem… Meg az a plety­ka is, amit az XY-nak dob­tam át! Hát annál ütő­sebb hír a héten nem lesz, az tuti! Vajon ha leesik a mobi­lom, arra ő itt mel­let­tem felébred?

 • Az Ikrek a leg­in­kább kom­mu­ni­ka­tív csil­lag­jegy, nem­csak tár­sa­ság­ked­ve­lő, de egy kicsit ‑füg­gő is.

RÁK

A kony­há­ban még van abból a ter­mé­sze­tes alta­tó­ból… Be kéne ven­ni egyet. Á, nem mehe­tek ki. A gye­rek / kutya / cica / pár min­dig fel­éb­red ilyen­kor… Szegényt nem kéne zavarnom…

 • A Rák a leg­jobb alkal­maz­ko­dó, törő­dő és önzet­len, akár a saját kárá­ra is.

OROSZLÁN

Szerintem min­den­ki azzal jár a leg­job­ban, ha én most írok egy e‑mailt, hogy nem vagyok jól, és nem megyek be hol­nap. Valamikor ki kell alud­nom magam, és ha éjjel nem ment, akkor majd nap­pal fog!

 • Az Oroszlán alap­ha­bi­tu­sá­ba nem fér­nek bele a szá­má­ra kényel­met­len megoldások.

SZŰZ

Vajon 2 órá­nyi alvás­sal hány szá­za­lék­ra nő annak az esé­lye, hogy óvat­la­nabb leszek, és bal­ese­tet oko­zok? Nézzük csak, elmen­tet­tem azt a kuta­tást a könyv­jel­ző­im közé…

 • A Szűz az egyik leg­szo­ron­góbb jegy, azon­ban, éppen ezért, a leg­in­kább körül­te­kin­tő és ala­pos is.

MÉRLEG

Vajon ha elég magas­ra tupí­ro­zom a haja­mat, azzal el tudom rej­te­ni a kari­kás sze­me­i­met? Vagy inkább a sze­me­men legyen a hang­súly? Ha a szí­nes szem­hé­jam lát­ják, nem nézik a kari­ká­kat… Vagy még­is inkább a hajam­ra fókuszáljak?

 • Vénusz-jegy­ként a Mérleg hiú, nagyon erős szép­ér­zék­kel bír, és nem saj­nál­ja az időt a meg­fon­tolt dön­tés­ho­zás­ra sem.

SKORPIÓ

Tudom, hogy ennek te állsz a hát­te­ré­ben, és azt is, hogy hal­lod, amit mon­dok! Csak azt ne kép­zeld, hogy meg­úszod ezt… Ezért még levadászlak!

 • A Skorpió haj­la­mos a para­no­i­á­ra és a bosszú­ál­lás­ra – de, hogy szé­pet is mond­juk, áll­ha­ta­tos és erős hatást gya­kor­ló jegy.

NYILAS

Hát, ha így jár­tam, akkor végig­né­zem az egész éva­dot. De pop­cornt egyek vagy piz­zát? Az biz­tos, hogy kibon­tok egy bort. Miért ne ünnepeljünk?

 • A Nyilas nem sze­ret szen­ved­ni, inkább átfor­dít­ja vala­mi szá­má­ra öröm­te­li­re még a leg­ne­he­zebb pil­la­na­to­kat is.

BAK

Akkor ezt az időt most kihasz­ná­lom, és össze­ál­lí­tom a tel­jes heti fel­adat­lis­tá­mat, aztán vála­szo­lok pár email-re is, ha már így ala­kult. Az ember min­dig legyen hasznos!

 • Az egyik leg­rosszabb alvó a Bak, talán, mert sosem kap­csol le az agya és a ten­ni akarása.

VÍZÖNTŐ

Véleményem sze­rint, az embe­ri­ség meg­men­té­sé­nek útja az elfo­ga­dá­son keresz­tül vezet… Úh, basszus, meg kéne kér­dez­nem az álla­tos cso­port­ban, milyen tápot aján­la­nak a kutyá­nak. Húúú, tök jó nap lesz, érke­zik a bati­kolt köntösöm!

 • A Vízöntőt a világ egé­sze érdek­li, és egy­szer­re mil­lió infor­má­ció jön-megy a fejé­ben, meg­le­pő­en gyors egymásutánban.

HALAK

Unikornisok és pega­zu­sok, del­fi­nek hátán tün­dér­kék, manók, hob­bi­tok és csil­lám­pil­lan­gók. Vízesés, víz­esés is van! És ott legel mel­let­te Bambi!

 • A Halak ele­ve a saját vilá­gá­ban élne, így a nem alvást is inkább kihasz­nál­ja arra, hogy álmo­doz­zon. (És ilyen­kor leg­alább sen­ki nem szól rá az elmé­lá­zás miatt – a szer­kesz­tő megjegyzése.)

Álmatlanság ellen: szerezz be Szénafüvek párnákat adventi akcióval 🙂