Keresés az oldalon

Így csökkentsd a karácsonyi kiadásokat, hogy az öröm ne csorbuljon

Így csökkentsd a karácsonyi kiadásokat, hogy az öröm ne csorbuljon

2020 nem volt könnyű év, de a kará­csony­ról nem akarsz lemon­da­ni, ugye? Ha már sze­ret­ni is csak óvva lehet, távol­ról, akkor min­den más legyen csodálatos…

Csakhogy a kará­csony min­den évben esze­ve­szett költ­ség. Egyes csa­lá­dok szó sze­rint adós­sá­gok­ba verik magu­kat miat­ta – épp ezért, hoz­tunk pár tip­pet, hogy idén miként kerül­het­ne keve­seb­be, miköz­ben az öröm meg­ma­rad mindenkinek.

Nézzük az alapoktól – mi kell, mi nem kell?

Az ember, – főleg annak lánya – haj­la­mos ünne­pek előtt min­den­fé­le ruha- és koz­me­ti­kai költ­sé­gek­be ver­ni magát. Ha eddig nem volt szo­ká­sod, idén érde­mes egy kis gard­rób­ren­de­zést tar­ta­ni, mielőtt neki­állsz meg­ren­del­ni a kará­cso­nyi szet­te­ket, és lis­tát írni, mi az, ami­re tény­leg szük­sé­ged van. Pláne úgy, hogy a kará­cso­nyi céges bulik és nagyobb bará­ti össze­röf­fe­né­sek nyil­ván elmaradnak.

 • Mennyit taka­rít­hatsz meg ezzel? Vásárlási szo­ká­sok­tól füg­gő­en 20–50 000 Ft-ot biztosan.

Ugyanez igaz lehet a kará­cso­nyi deko­rá­ci­ók­ra is. Mielőtt fel­vá­sá­ro­lod a fél lak­be­ren­de­zé­si áru­há­zat, nézd meg, mivel tudsz ott­hon gaz­dál­kod­ni! Ha unod a tava­lyi, tavaly­előt­ti deko­ro­kat, akkor csak néhány szük­sé­ges újí­tást, kiegé­szí­tőt lis­tázz, ami kell­het. Plusz, amennyi­ben szí­ve­sen alkotsz, szánj egy kis időt a csi­náld magad!-megoldásokra. Ez közö­sen a gye­re­kek­kel plusz élményt is adhat.

 • Mennyit taka­rít­hatsz meg ezzel? A ruhák­hoz hason­ló­an, egyé­ni vásár­lá­si szo­ká­so­kon múlik a pon­tos szám, de 15–30 000 Ft azért itt is valószínű.

Változtass a gondolkodásodon egy árnyalatnyit!

Amikor „spó­ro­lós” témák kerül­nek elő, akkor az ember nyil­ván elkezd­he­ti saj­nál­ni magát, hogy ezt azért kell, mert nincs elég pén­ze… Csavarj ezen egyet: tuda­to­sítsd, hogy ezek­nek a dön­té­sek­nek nem a pénz­spó­ro­lás csak a lénye­ge, hanem a tuda­tos dön­té­sek meg­ho­zá­sa, a pazar­lás elkerülése.

Ajándékok mindenkinek – na, ez az igazi kihívás!

Érdemes‑e min­den­fé­le apró­sá­gok­ra pénzt kiszór­ni, amik­nek a meg­aján­dé­ko­zott nem is biz­tos, hogy örül­ni fog… Vagy inkább egyet­len, de nagyobb, iga­zán vágyott aján­dék­kal cél­sze­rű készül­ni? Mi inkább a máso­dik olda­lán állunk, hiszen így egyet­len forint sem feles­le­ge­sen lesz elkölt­ve, hanem okkal és tudatosan.

Extra tipp: 2020-ban külö­nö­sen fon­tos­sá vált, hogy ne mul­tik­tól vásá­rol­junk folya­ma­to­san, hanem inkább a hazai már­ká­kat, egye­di gyár­tó­kat támo­gas­suk. Ez első­re sok­kal drá­gább­nak hang­zik, de kövesd az aláb­bi logi­kát, és már­is szebb szín­ben tűnik majd fel az ajándék:

 • Ezek a ter­mé­kek jobb minő­sé­gű­ek, tar­tó­sak, vagy­is nem kell attól tar­ta­nod, hogy a silány aján­dék gyor­san tönk­re­megy majd a gazdájánál…
 • Fenntartható módon, kis manu­fak­tú­rák­ban készül­nek, ellen­őr­zött alap­anya­gok­ból. Azért kará­csony­kor érde­mes elgon­dol­kod­ni, hogy vala­ki egy csa­lá­di cég dol­gos keze­i­nek, vagy egy mul­ti­vál­la­lat­nak akar‑e fizet­ni, ahol a gye­rek­mun­ka és a kizsák­má­nyo­lás is mindennapos?
 • Mivel a leg­több hazai már­ka tud­ja, hogy nem olcsó – nem is tud az len­ni egy kéz­mű­ves gyár­tó -, ezért több ter­mék­cso­port­tal készül­nek: van­nak belé­pő szin­tű, olcsón besze­rez­he­tő ter­mé­ke­ik, van­nak köze­pes kate­gó­ri­á­jú fő ter­mé­ke­ik, és van­nak a drá­gább, pré­mi­um ter­mé­kek. Így szin­te min­den pénz­tár­cá­ra szab­va van náluk megoldás.
 • A webes ren­de­lés most sok­kal biz­ton­sá­go­sabb, mint bol­tok­ba mász­kál­ni, és a hazai, kisebb már­kák szin­te kivé­tel nél­kül ren­del­kez­nek webshop­pal, ahon­nan idő­ben meg is érke­zik a csomag.

Ha elakad­tál, hogy kinek mit adj, akkor keress olyas­mit, ami a törő­dést szim­bo­li­zál­ja: egész­ség­vé­dő ter­mé­ke­ket, pihe­nést szol­gá­ló, segí­tő aján­dé­ko­kat, vagy a lel­ki nyu­gal­mat épí­tő dol­go­kat. Elvégre, az egész­sé­ge min­den­ki­nek fon­tos, pihen­ni és bol­dog­nak len­ni pedig min­den­ki szeret! 

A Szénafüvektől erre számíthatsz, ha karácsonyi ajándékokat rendelnél tőlünk:

 1. 100% ter­mé­sze­tes alap­anya­gok­ból készül­nek a pár­ná­ink, töl­tet­től a huzatig.
 2. Minden össze­te­vőt ellen­őr­zött for­rás­ból szer­zünk be.
 3. Rendelésszám alap­ján gyár­tunk: vagy­is nem áll­nak pol­co­kon halom­ban a gyógy­nö­vé­nyes pár­nák, min­dig fris­sen tölt­jük őket.
 4. Családi manu­fak­tú­ra vagyunk, és meg is sze­ret­nénk tar­ta­ni ezt a sze­ret­he­tő profilt.
 5. Bár mi abszo­lút meg­fi­zet­he­tő árak­kal dol­go­zunk a pré­mi­um ter­mé­ke­ink ese­tén is, itt is van lehe­tő­sé­ged külön­fé­le ársá­vú pár­nák közül válasz­ta­ni, és minő­sé­gi aján­dé­kot adni már pár ezer Ft-ból is.
 6. Országos kiszál­lí­tás­sal ren­del­ke­zünk, websho­punk­ra beér­ke­ző ren­de­lé­sek ese­tén pár nap átfu­tá­si idő­vel küld­jük a fris­sen töl­tött párnákat.
 7. A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nái köz­ér­zet­ja­ví­tó hatá­sú­ak, és a csa­lád min­den tag­ja szá­má­ra talál­hatsz ide­á­lis dara­bo­kat a webshopban.