Keresés az oldalon

A legcsodásabb karácsonyi illatok és hatásaik

A legcsodásabb karácsonyi illatok és hatásaik

Milyen érzé­se­ket adnak egyes illa­tok? Miért hasz­nos néhány illó­olaj? Milyen gyógy­nö­vé­nyek ille­nek leg­in­kább a tél­hez, a kará­cso­nyi készü­lő­dés­hez? Körbejárjuk egy kicsit az illat-témát, hogy Te is a szá­mod­ra, szá­mo­tok­ra leg­hasz­no­sabb, leg­kel­le­me­sebb illa­to­kat választ­hasd ki.

Az illatok lelki hatása

Még egy pár hét­tel ezelőt­ti cik­künk­ben írtunk arról, hogy az illa­tok­hoz kap­csolt kel­le­mes vagy kel­le­met­len érzé­sek a múlt­bé­li élmé­nyek­kel füg­ge­nek össze. Köszönhető ez annak, hogy az agy illa­to­kért és emlé­ke­kért fele­lős részei igen­csak közel van­nak egy­más­hoz. Talán emi­att is van, hogy sokan a gye­rek­ko­ri kará­cso­nyok illa­ta­it akar­ják vissza­hoz­ni min­dig, és meg­mu­tat­ni a saját családjuknak.

Az illatok teszik teljessé az élményt

Szívből remél­jük, hogy érzed az íze­ket és az illa­to­kat, és egész­sé­ge­sen töl­töd az ünne­pe­ket, az ünne­pi készü­lő­dést! Ha így van, akkor min­den bizonnyal Te is azon igyek­szel, hogy a kará­csony­ban és a ráhan­go­ló­dás­ban min­den tel­jes legyen, a lát­vány­tól az érzé­sen át az ízekig…

Akinek műfá­ja van, gyak­ran fenyő­il­lat­tal teremt kará­cso­nyi han­gu­la­tot a tér­ben, hiszen amennyi­re prak­ti­kus a kisebb-nagyobb „gyá­ri” darab, annyi­ra hiány­zik hoz­zá egy kis „élet”. Ezt pótol­ni lehet fenyő­ágak­kal és a fenyő illó­olaj­jal, ami pél­dá­ul páro­log­ta­tók­kal vagy aro­ma dif­fú­zo­rok­kal is használható.

Nem min­den­ki van oda a kará­cso­nyért, sokak­nak nehéz­ség, fárad­ság, akár még nyűg is – de egy kis téli han­gu­lat­nak sok­szor ők is örül­nek. Nem kell min­den­ki­nek fa, ahogy nem kell mézes­ka­lá­csot sütö­get­ni sem, az ünnep min­den­ki­nek mást jelent! Aki csak egy kis bekuc­kó­zás­ra vágyik a hideg elől, az narancs- és vaní­lia­il­lat­tal, pél­dá­ul gyer­tyák for­má­já­ban is fel­dob­hat­ja a hangulatot!

Melyek a legegészségesebb ünnepi illatok?

Ha egy picit jár­tas vagy a gyógy­nö­vé­nyek vilá­gá­ban, szin­te biz­tos, hogy most rávág­tad: a gyöm­bér a leg­jobb! És iga­zad van. Frissítő hatás­sal bír a gyöm­bér illa­ta, és a memó­ria javí­tá­sát is segí­ti. Sőt, tes­tet-lel­ket is heví­tő afro­di­zi­á­kum, ami ha kará­csony­kor pont nem is, azért a hideg téli idő­ben jól jöhet, ugye?

Nagy kará­cso­nyi slá­ger a szeg­fű­szeg is, amely sokunk gye­rek­ko­rá­ból leg­in­kább narancs­ba tűz­del­ve lehet isme­rős. Aromaterápiás hasz­ná­la­ta kará­csony­kor külö­nö­sen hasz­nos, csök­ken­ti ugyan­is az émely­gést, rosszul­lé­tet. (Bár, mi inkább azt java­sol­juk, hogy egy­sze­rű­en kerüld el az egész­ség­te­len túl­evést!) A készü­lő­dés ide­jén egyéb­ként a szeg­fű­szeg illa­tát stressz­ol­dás­ra is érde­mes bevet­ni, haté­ko­nyan segít ugyan­is meg­nyu­god­ni, ellazulni.

A sokak sze­rint leg­fi­no­mabb, leg­ün­ne­pibb fahéj­il­lat fokoz­za az immun­rend­szer műkö­dé­sét, és szin­tén ren­del­ke­zik melen­ge­tő hatá­sok­kal. Ilyen víru­sok­kal teli idők­ben külö­nö­sen aján­lott, hiszen segí­ti a szá­raz köhö­gés kel­le­met­len tüne­té­nek csök­ken­té­sét és a tisz­tább lélegzést.

Pihenés és illatok együtt – Szénafüvek párnákkal

Ha abszo­lút sem­mi ked­ved a tél­hez, hát még a kará­csony­hoz, vará­zsold ott­ho­nod­ba a tava­szi-nyá­ri, friss mezők illa­tát! Tönkölypelyva és gyógy­nö­vé­nyes töl­te­tű alvó­pár­ná­ink nem­csak a nyu­godt pihe­nést, majd a friss, ener­gi­kus ébre­dést segí­tik, hanem kel­le­mes illa­tuk­kal rela­xál­nak és a lég­uta­kat is tisz­tán tartják.

Szénafüvek pár­nák ajándékba:

Szeretteidnek is aján­dé­koz­hatsz ebből az élmény­ből: Adventi Vásárunk kere­té­ben már 1900 Ft-tól találsz nálunk párnákat.