Keresés az oldalon

3 hobbi, ami bármilyen életkorban boldoggá tesz

3 hobbi, ami bármilyen életkorban boldoggá tesz

Mindenki szá­má­ra mást jelent a pihe­nés, van­nak kife­je­zet­ten passzív és van­nak aktív lazí­tók is. A sok fek­vés, tévé­né­zés saj­nos nem tar­to­zik az egész­sé­ges sza­bad­idős tevé­keny­sé­gek közé – az olva­sás viszont annál inkább. Mi most eze­ken túl­mu­ta­tó, hol kre­a­tív, hol csak „fel­töl­tő” elfog­lalt­sá­go­kat hoz­tunk ötlet­ként, hogy még több örö­met lelj az éle­ted­ben, mindennapjaidban!

Növények, kertészkedés

„Nagyon dühös vol­tam, egész nap dol­goz­tam, főz­tem, moso­gat­tam, és a párom még fel is húzott. Aztán kimen­tem, meg­met­szet­tem a rózsá­kat, és kivi­rul­va men­tem vissza a ház­ba…” – Mesélte nem­ré­gi­ben egy isme­rő­sünk, aki­nek újke­le­tű hob­bi­ja a ker­tész­ke­dés. Természetesen, nem áll min­den­ki­nek a ren­del­ke­zé­sé­re kert, de már egy pici erkély vagy bel­té­ri növény­sa­rok is meg­hoz­za ugyan­ezt az örö­met. Semmilyen spe­ci­á­lis tudást nem igé­nyel, és, ami a leg­fon­to­sabb: fel­adat helyett inkább öröm­for­rás­ként érde­mes a növé­nyek­re tekin­te­ni! Tapasztald ki, milyen típu­sú növé­nyek gon­do­zá­sa ad iga­zán bol­dog­sá­got: a virá­go­ké? Netán egy bizo­nyos faj­tá­ért rajongsz? Szeretnél egy kis kony­ha­ker­tet vagy fűszer­nö­vé­nye­ket ter­mesz­te­ni? Válaszd azt, ami tény­leg örö­met okoz.

Ha sehogy sem áll módod­ban kis­ker­tet gon­doz­ni, akkor láto­gass el köz­ker­tek­be, ‑par­kok­ba, fedezz fel pipacs­me­ző­ket, leven­du­la­me­ző­ket, virá­gos réte­ket szer­te az országban.

Extra tipp: a gyógy­nö­vé­nyek­ről olvas­ni és tanul­ni leg­alább olyan élmény, mint gon­doz­ni őket, és egy kicsit ilyen módon is köze­lebb kerül­hetsz a ter­mé­szet­hez. Gyógynövényes pár­ná­ink 4 vagy 10 féle gyógy­nö­vény­ke­ve­rék­kel pedig bár­mi­lyen évszak­ban ott­ho­nod­ba vará­zsol­ják a vad­vi­rá­gos mezők illatát.

Festés

Na, nem szo­ba­fes­tés! Hanem kép­al­ko­tás vászon­ra, kar­ton­ra vagy farost­ra. Sokan gon­dol­ják, hogy ehhez egy­faj­ta tehet­ség, kéz­ügyes­ség kell, de az élmény­fes­tés prog­ra­mok elter­je­dé­se óta lát­hat­juk, hogy ez nem így van. Sőt: manap­ság egy­re inkább begyű­rű­zik a köz­tu­dat­ba az „alko­tás az alko­tás örö­mé­ért” elv, vagy­is, mind­egy, mit hozol lét­re, csak tedd meg. Ha nem tudsz medi­tál­ni, hiány­zik min­den­nap­ja­id­ból az a tevé­keny­ség, ami ella­zít, meg­nyu­gat, akkor pró­bál­kozz a fes­tés­sel. Dolgozhatsz inter­ne­ten talál­ha­tó vide­ós útmu­ta­tók vagy fázis­fo­tók alap­ján, de fest­hetsz fej­ből is, akár tel­je­sen abszt­rakt képe­ket – ezek­ről úgy­is Te dön­töd el, mit ábrá­zol­nak! A cél, hogy ne a vég­ter­mék legyen a lényeg, hanem a folya­mat, ahogy maguk­kal ragad­nak a for­mák, a szí­nek, az ecset­vo­ná­sok: az alko­tás katar­ti­kus élmé­nye­ket okoz­hat, míg a folya­mat, a flow-élmény segít, hogy lazíts.

Naplóírás

Akárcsak a fes­tés­nek, az írás­nak is van­nak terá­pi­á­hoz hason­la­tos hatá­sai. Szakértői véle­mé­nyek sze­rint, azzal, hogy a nap / hét ese­mé­nye­it kiírod magad­ból, kog­ni­tív for­rá­sok vál­nak sza­bad­dá, ezzel könnyeb­ben vég­zed el a szel­le­mi ener­gi­át igény­lő fel­ada­to­kat. Sőt: a rend­sze­res nap­ló­írók a napi feszült­sé­gek­kel is könnyeb­ben küz­de­nek meg azok­nál, akik nem írnak jegy­ze­te­ket a nap­juk­ról. Sokak szá­má­ra pedig egy­faj­ta rend­szert kép­vi­sel a min­den­na­pok­ban. Közel azo­nos idő­ben leír­hat­ják, mi tör­tént, vilá­go­san lát­hat­ják az ese­mé­nye­ket és ered­mé­nye­ket, ráadá­sul kere­tet is adnak a napjuknak.

Vannak, akik­nek a klasszi­kus, „ked­ves nap­lóm…” típu­sú nap­ló­zás nem annyi­ra tet­szik, viszont vezet­nek tema­ti­kus nap­ló­kat, ame­lyek könnyí­te­nek az éle­tü­kön. Ilyenek pél­dá­ul – nem szép­iro­dal­mi jel­leg­gel, hanem maxi­má­lis hasznossággal:

  • az étke­zé­si naplók,
  • az egész­ség­ügyi naplók,
  • az alvá­si naplók,
  • az álom­nap­lók,
  • a baba­nap­lók,
  • a vál­to­zá­si naplók.

    A nap­ló­zás­nak tehát szá­mos műfa­ja létez­het, és nem is kell hosszú, össze­füg­gő szö­ve­gek­re gon­dol­ni a nap­ló kap­csán.
    Korábban az álom­nap­ló­ról mi is írtunk egy bejegy­zé­sünk­ben.