Keresés az oldalon

Barangold be a környéket: elérhető úticélok, ahol átölel a természet

Barangold be a környéket: elérhető úticélok, ahol átölel a természet

2020 abszo­lút a loká­lis kötő­dés fel­erő­sö­dé­sé­nek, a befe­lé for­du­lás­nak az éve. Mondhatjuk, hogy a szá­mos kel­le­met­len­ség mel­lett, ez leg­alább pozi­tív hoza­dé­ka a jár­vány­nak. Több olyan úti­célt hoz­tunk Neked, ami könnyen meg­kö­ze­lít­he­tő és ter­mé­szet­kö­ze­li, hogy iga­zán kipi­hen­hesd magad!

Levendulások Tihanyon innen és túl is

Tihanytól a magyar Provence meg­ne­ve­zést eszünk ágá­ban sincs elvi­tat­ni, viszont van­nak még – eldu­gott, csen­de­sebb – leven­du­lá­sok a bala­to­ni fél­szi­ge­ten kívül is. Nézd meg, melyik az, amely ott­ho­nod­hoz vagy a nya­ra­lód­hoz leg­kö­ze­lebb esik, és ha még nem lát­tad, legyen ez a követ­ke­ző úticél!

A mi tippjeink:

  • Dunaszentmiklós – Smaragdfarm (Dunaújváros közelében),
  • Dörgicse – Levendárium (Észak-Balaton régiója),
  • Kőröshegy – Kőröshegyi Levendulás (Dél-Balaton régiója),
  • Létavértes – Létai Levendulás (Debrecentől 30 km).

Figyelem: a válasz­tott leven­du­lás jelen­le­gi prog­ram­ja­i­nak, nyit­va tar­tá­sá­nak, „szedd magad” akci­ó­i­nak nézz utá­na, ebben az évben mikép­pen alakul!

Csendespihenő a Tapolcai járásban: Balatonhenye

Balatonhenyén iga­zán nin­csen sem­mi. Egy kis zsák­fa­lu, még csak nem is köz­vet­le­nül a tópart mel­lett. Viszont ked­ves, falu­si han­gu­la­tú szál­lá­so­kat kínál, a kör­nyé­ken szá­mos lát­ni­va­lót találsz, és egy iga­zi, csen­des, henyélős elvo­nu­lás­ra kevés ennél jobb hely van! Az ország­ból bár­hon­nan meg­éri elin­dul­ni Balatonhenye felé.

Hasonló vidé­ke­ket egyéb­ként az Őrségben és Zalában is találsz. Azt java­sol­juk, ne a nép­sze­rű turisz­ti­kai cél­pon­to­kat keresd, hanem kisebb falvakat.

Az iga­zi paraszt­well­ness élmény­hez ne hagyd ott­hon Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­dat vagy pár­ná­i­dat!

Ha egy kicsit messzebb mennél…

Ideje felfedezni a Magas-Tátra szépségeit!

Nem kell nagy túrá­zó­nak len­ned ahhoz, hogy kel­le­mes legyen elbúj­ni a Magas-Tátra hűs feny­ve­sei közt a hőség elől.

  • Izgalmas kaland tuta­joz­ni a Dunajec folyón, mely­nek egyik part­ja szlo­vák, másik pedig len­gyel terü­let – kicsit olyan, mint egy raft­in­go­lás, amit félén­keb­bek is élvezhetnek;
  • a Csorba-tavon való csó­na­ká­zás szin­tén élet­re szó­ló élmény lehet,
  • ha pedig még­is kirán­dul­nál egyet, irány a Tar-pata­ki vízesés(ek)!

Természetesen a luxus körül­mé­nyek ked­ve­lői is meg­ta­lál­hat­ják itt a szá­mí­tá­sa­i­kat a Csorba-tóra néző 5 csil­la­gos grandhotelben.

Székelyföld: Sóvidék

Európa-hírű üdü­lő­vá­rost és kiépí­tett gyó­gyí­tó köz­pon­tot találsz a szé­kely­föl­di Sóvidékre láto­gat­va. Akár első erdé­lyi útként is töké­le­tes válasz­tás! Ha eddig nem indul­tál el ebbe az irány­ba, most érde­mes. A lát­vá­nyos bányák mellett…

  • sós vizű tavak,
  • monar­chia-kor­szak­bé­li épületek
  • és gyö­nyö­rű temp­lo­mok is vár­nak.

Szováta és Parajd mel­lett Korondot, Székelyföld faze­kas-köz­pont­ját sem érde­mes kihagynod!

A só gyó­gyí­tó hatá­sát itt már évszá­za­dok óta hasz­nál­ják – nem vélet­len, hogy a mi gyógy­nö­vé­nyes sópár­ná­ink­ba is innen kerül­nek a cso­dás kris­tá­lyok. Ha a láto­ga­tás most még várat is magá­ra, erdők-mezők illa­tát és az erdé­lyi kősó jóté­kony hatá­sa­it sópár­ná­in­kon keresz­tül is megtapasztalhatod!

Extra tipp: játssz velünk a Facebook-oldalunkon 2020. 06. 16. és 06. 23. között, és a 3 kisorsolt sópárna egyike is a Tiéd lehet!