Keresés az oldalon

Barangold be a környéket: elérhető úticélok, ahol átölel a természet

Barangold be a környéket: elérhető úticélok, ahol átölel a természet

2020 abszo­lút a loká­lis kötő­dés fel­erő­sö­dé­sé­nek, a befe­lé for­du­lás­nak az éve. Mondhatjuk, hogy a szá­mos kel­le­met­len­ség mel­lett, ez leg­alább pozi­tív hoza­dé­ka a jár­vány­nak. Több olyan úti­célt hoz­tunk Neked, ami könnyen meg­kö­ze­lít­he­tő és ter­mé­szet­kö­ze­li, hogy iga­zán kipi­hen­hesd magad! Levendulások Tihanyon innen és túl is Tihanytól a magyar Provence meg­ne­ve­zést eszünk ágá­ban sincs elvi­tat­ni, viszont van­nak még – eldu­gott,… Tovább

Játékszabályzat – „Melyik gyógynövény hiányzik a felsorolásból?” nyereményjátékhoz

Játékszabályzat – „Melyik gyógynövény hiányzik a felsorolásból?” nyereményjátékhoz

Szénafüvek Kft. „Melyik gyógy­nö­vény hiány­zik a fel­so­ro­lás­ból” elne­ve­zé­sű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A JÁTÉK SZERVEZŐJE  A nye­re­mény­já­ték (a továb­bi­ak­ban ”Játék”) szer­ve­ző­je a Szénafüvek Kft (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.) (a továb­bi­ak­ban ”Szervező”). Ezt a ver­senyt sem­mi­lyen módon nem szpon­zo­rál­ja, nem támo­gat­ja, nem admi­niszt­rál­ja a Facebook. A játék­ban való rész­vé­tel­lel Ön meg­erő­sí­ti, hogy elol­vas­ta a játék­sza­bály­za­tot.… Tovább

Kívánj jó utat, és nyerj nyakpárnát!

Kívánj jó utat, és nyerj nyakpárnát!

Mit kell ten­ned, ha nyer­ni sze­ret­nél?  1. Látogasd meg Facebook olda­lun­kat (katt ide!) 2. Lájkold a nye­re­mény­já­ték­hoz tar­to­zó bejegy­zést 3. Hozzászólásodban nevezz meg vala­kit (@xy) és kívánj neki „Jó utat!” Sorsolás: 2017. júli­us 20-án. Nyeremény: Nagy mére­tű nyak­pár­na 4 féle gyógy­nö­vénnyel  Ha te leszel a sze­ren­csés nyer­tes nem csak téged, hanem azt a bará­to­dat is meg­aján­dé­koz­zuk a fen­ti nye­re­ménnyel,… Tovább