Keresés az oldalon

3 gyógynövény januárra: elűzik a megfázást és átmelegítik a lelket

3 gyógynövény januárra: elűzik a megfázást és átmelegítik a lelket

Boldog új évet kívá­nunk! A Szénafüveknél az élet nem áll meg: egy kicsit kipi­hen­jük az adven­ti vásár miat­ti haj­rát, és már­is újult erő­vel vet­jük bele magun­kat a mun­ká­ba. Mi más is lehet­ne 2021 első blog­be­jegy­zé­sé­nek témá­ja, mint a gyógy­nö­vé­nyek? A sze­zon­hoz illesz­ke­dő­en válasz­tot­tunk ki 3‑at, hogy len­dü­le­te­sen, egész­sé­ge­sen indul­jon az éved, elke­rül­jön a meg­fá­zás, vidá­mab­bak legye­nek az egy­sí­kú, téli min­den­na­pok, és könnyebb a gyomrod…!

#1. Citromfű

Na jó, a cit­rom­fű egész évben nagyon-nagyon jó bará­ja lehet bár­ki­nek, aki been­ge­di az éle­té­be. Bár sokan fris­sí­tő­ként gon­dol­nak rá, egy­ál­ta­lán nem csak a nyá­ri sze­zon­ban nyújt jó szol­gá­la­tot. A cit­rom­fű álta­lá­no­san az alvás­prob­lé­mák­kal és rossz­kedv­vel, eset­leg inge­rült­ség­gel küz­dők szá­má­ra hasz­nos. Illóolaja páro­log­tat­va segí­ti mind­ezek elűzé­sét, szá­rí­tott vál­to­za­ta – pél­dá­ul gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­ban – pedig nyu­god­tabb álmok­hoz és kisi­mul­tabb ébr­dés­hez vezet­het. Teaként nyil­ván nem kell bemu­tat­ni: eny­hén rela­xá­ló hatás­sal bír, fogyasz­tá­sa inkább este javasolt.

Extra tippek:

  • gyak­ran hasz­nál­ják fűszer­ként is, pél­dá­ul édes­bur­go­nyás, répás vagy sütő­tö­kös ételekhez,
  • immun­erő­sí­tő smo­ot­hie-khoz vagy finom, kiadós tur­mi­xok­hoz is érde­mes kipróbálni.

Egy lélek­fris­sí­tő smo­ot­hie-recept januárra:

fahéj | gyöm­bér | kör­te | alma | banán | mária­tö­vis­mag-liszt | kevés birs­al­ma-lek­vár | citromfűtea

Nincs más dol­god, mint meg­há­moz­ni, majd fel­vág­ni a gyü­möl­csö­ket, majd ízlés sze­rin­ti mennyi­ség­ben ala­po­san össze­tur­mi­xol­ni min­den össze­te­vőt. Ha dara­bos­nak látod, szűrd át!

#2. Bojtorján

Kifejezetten meg­fá­zá­sos napok­ra aján­lott, hiszen kivá­ló az izzasz­tó és vér­tisz­tí­tó hatá­sa. Mivel anti­bak­te­ri­á­lis tulaj­don­sá­gok­kal is bír, ezért kül­ső­leg alkal­maz­ha­tó pat­ta­ná­sok­ra vagy zsí­ros, kor­pás fej­bőr­re. Legismertebb ható­anya­ga az inu­lin.

Az inu­lin egy víz­ben oldó­dó rost, amely a bél­fló­ra egész­sé­gét szol­gál­ja, ezzel pedig beteg­sé­gek kiala­ku­lá­sát is csök­kent­he­ti. Emellett, kuta­tá­sok mutat­tak rá, hogy a kal­ci­um fel­szí­vó­dá­sát segí­ti. Bár kap­ha­tó étrend­ki­egé­szí­tő for­má­já­ban, a boj­tor­já­non túl még ezek­ben az élel­mi­sze­rek­ben / növé­nyek­ben is meg­ta­lá­lod: csi­csó­ka, gyer­mek­lánc­fű, cikó­ria, fok­hagy­ma, ágávé.

#3. Borsikafű

Szinte min­den elmond­ha­tó a bor­si­ka­fű­ről, ami az elő­ző­leg emlí­tett növé­nyek­re is igaz: jóté­ko­nyan hat az emész­tő­rend­szer­re és a lel­ki­ál­la­pot­ra, emel­lett gom­ba­ölő és anti­bak­te­ri­á­lis hatá­sú. A más néven csom­bor­ként is emle­ge­tett gyógy­nö­vény a nehe­zen emészt­he­tő éte­lek­hez kivá­ló fűszer – adj belő­le szá­rí­tott for­má­ban a babos és a vörös húsos fogásokhoz!

Ha 2021-ben fogy­ni sze­ret­nél, akkor is sze­rezz be bor­si­ka­fü­vet: magas rost- és víz­tar­ta­lom­mal bír, így a dié­tás étke­zés­ben jó szol­gá­la­tot tehet. Ragukhoz, töl­te­lé­kek­hez, főze­lé­kek­hez és leve­sek­hez egy­aránt ajánlott.

Természetesen a borsikafű sem maradhatott ki 10 gyógynövényes párnáinkból.

Antibakteriális tulaj­don­sá­ga­i­kat azért is sze­ret­jük hang­sú­lyoz­ni, mert amíg akár a szin­te­ti­kus, akár a tol­las pár­nák­ban nagyon könnyen meg­te­le­ped­het­nek az ilyen-olyan kór­oko­zók, a Szénafüvek pár­ná­i­ra ez nem jel­lem­ző – köszön­he­tő­en a ben­nük talál­ha­tó gyógynövényeknek.