Keresés az oldalon

Így legyél boldog munka közben!

Így legyél boldog munka közben!

Ismét a skan­di­ná­vok­hoz kirán­du­lunk, megint Dániába – ezút­tal a Hygge (elé­ge­dett­ség, meg­nyug­vás) helyett a Lykke érzé­sét vesszük gór­cső alá, ami a bol­dog­ság érzé­sé­nek felel meg. Nagyjából hason­ló tip­pek kötőd­nek ennek meg­te­rem­té­sé­hez is, mint a Hygge ese­tén, csak itt a fókusz nem egy-egy pil­la­na­ton, hanem az álta­lá­nos bol­dog­ság­ér­ze­ten van. (Nem meg­le­pő módon, a világ­szin­ten best­sel­ler­ré vált Lykke témá­jú köny­vet a dán Boldogságkutató Intézet igaz­ga­tó­ja írta a kuta­tá­si tapasz­ta­la­tok alap­ján.) Cikkünkben a Lykke-tip­pe­ket most kimon­dot­tan a mun­ka vilá­gá­ra vonat­koz­tat­juk, hogy kevés­bé éld meg teher­ként a szür­ke hétköznapokat.

Kezdeményezz közérzetjavító tevékenységeket a munkahelyeden!

Ha bejá­rós mun­ká­val ren­del­ke­zel, és van mód gon­do­la­tok, ötle­tek meg­osz­tá­sá­ra, akkor érde­mes olyas­mit kez­de­mé­nyez­ned, ami segít, hogy job­ban érezd magad! Van, ahol ez kimon­dot­tan a közös­ség­épí­tést jelen­ti, pél­dá­ul heti egy közös reg­ge­lit a rész­le­ged szá­má­ra, ami­kor nyu­god­tan beszél­get­het­tek egy­más­sal. Van, ahol viszont pont az ellen­ke­ző­jé­re, némi befe­lé figye­lés­re van szük­ség: pél­dá­ul heti egy nap kije­lö­lé­sé­re, ami­kor néhány órá­ban min­den­ki­nek csend­ben kell len­nie, nin­cse­nek meg­za­va­ró mee­tin­gek. Ezzel egy inti­mebb, nyu­god­tabb kör­nye­ze­tet teremt­he­tő meg, ami­kor sok­kal könnyebb az elő­re­lé­pést adó tevé­keny­sé­gek­re fókusz­ál­ni, lát­ha­tó­an halad­ni a mun­ká­val. Számos cég kez­dett el beve­zet­ni olyan közös prog­ra­mo­kat is, mint a futó- vagy jóga­cso­port – bár a vírus­hely­zet miatt ezek bonyo­lul­tab­ban oldah­tók most meg, érde­mes csat­la­koz­ni hoz­zá­juk. Nemcsak közös­sé­get for­mál­nak, de egyé­ni­leg is motiválnak!

Otthonról dol­go­zók szá­má­ra sem esnek kút­ba ezek az ötle­tek: sok cég, főleg skan­di­náv és ame­ri­kai vonat­ko­zá­sú­ak vezet­nek be (fakul­ta­tív) közös online reg­ge­li­ket, havi egy lazább / rövi­debb napot is. Ezeket meg­éri kihasz­nál­ni, ha job­ban érez­néd magad!

A pénz nem minden – de a megfelelő pénzbeosztás igen

Bár Dánia jólé­ti tár­sa­da­lom­nak szá­mít, a Lykke értel­mé­ben nem az a lényeg, plá­ne nem a bol­dog­ság for­rá­sa, mennyi és milyen tár­gyuk van, hanem az opti­má­lis mennyi­ség és hasz­nál­ha­tó­ság. Vagyis a „pont elég” elve. Pont annyi élel­mi­szer a hűtő­ben és a kam­rá­ban, amennyi el is fogy, pont annyi lak­be­ren­de­zé­si tárgy, ami szép és funk­ci­o­ná­li­san is rend­ben van, pont annyi koz­me­ti­kum, ami hatá­sos és hasz­nos… Stb. Érdekes módon, a bőség­tu­da­tot ez sok­kal job­ban növe­li, mint az össze-vissza vásá­rol­ga­tás, hiszen az ember­nek min­de­ne meg­van, min­den­nel elé­ge­dett lehet, miköz­ben nem kell feles­le­ge­sen meg­vett tár­gya­kat kerül­get­nie, és az ezek miatt kon­gó pénz­tár­cá­ja miatt aggód­nia. Nincs több olyan kér­dés, hogy „hová lett a pén­zem?”, és „minek dol­go­zom egy­ál­ta­lán?”. Ennek tehát a mun­ká­ban is meg­van a jelen­tő­sé­ge: nyu­godt vagy, mert tudod, hogy min­de­ned meg­van, és azért dol­go­zol, hogy ez így is maradjon.

A megfelelő környezet megteremtése

Bár az ele­jén írtuk, ez a cikk nem a han­gu­lat­te­rem­tés­ről szól majd, a mun­ka­he­lyi elé­ge­dett­sé­get és moti­vá­ci­ót, illet­ve a haté­kony­sá­got jelen­tő­sen növe­li, ha sze­re­ted a kör­nye­ze­te­det. Sokszor per­sze nincs mód vál­toz­ta­tá­sok­ra, nem tehetsz abla­kot oda, ahol fal van az iro­dá­ban, nem száll­hatsz ki a pénz­tár­ból, és ülhetsz át más­ho­va, hogy job­ban ére­zed magad – de apró­sá­gok­kal még­is­csak segít­hetsz magadon.

Ülj kényel­me­seb­ben: a leg­több szék, még a menő iro­dai fote­lek is alkal­mat­la­nok arra, hogy vége-hossza nincs módon ücsö­rög­jön raj­tuk az ember. Aranyeret és bél­ba­jo­kat is koc­káz­tat az, aki napi 8–10-12 órá­ban folya­ma­to­san ül… A Szénafüvek ülő­pár­nái és ülő­gyű­rűi ezen segí­te­nek, kényel­me­seb­bé teszik az ülést és egész­sé­ge­sebb alter­na­tí­vát is biz­to­sí­ta­nak rá. Korábbi cik­künk­ből idéz­ve: A pár­nák korong for­má­jú­ak, tön­köly­pely­va-töl­tet­tel készül­nek. Ha min­den­nap hasz­ná­lod őket, segí­te­nek beál­lí­ta­ni a meg­fe­le­lő tar­tást, javít­ják az ülő-pozí­ci­ó­dat, ezál­tal nem­csak a hát- és gerinc­fáj­dal­ma­kat, de az arany­eret is el tudod kerül­ni. Ha már kijött, akkor sincs sem­mi gond, köszön­he­tő­en görcs­ol­dó, lazí­tó hatá­suk­nak. Ha eset­leg vissz­ér­rel küz­desz, a lábad fel­pol­co­lá­sá­ra is bevet­he­ted eze­ket a pár­ná­kat.

Tarts szü­ne­te­ket, és ilyen­kor mozogj: órán­ként JÁR a mun­ka­vál­la­lói szü­net, és min­den­képp fon­tos, hogy élj ezzel. Bár Dániában tény, hogy sok­kal nagyobb sza­bad­sá­got élvez­nek a mun­ka­vál­la­lók, mint itt­hon, ami jog, az jog! Kelj fel, és végezz nyúj­tó­gya­kor­la­to­kat, gug­go­lá­so­kat, ha van lehe­tő­sé­ged, menj ki a leve­gő­re. Ezek apró­sá­gok­nak tűn­nek, de ha tudod, hogy van módod pihen­ni, akkor a mun­ka jóval kevés­bé tűnik majd kényszernek.

Otthoni mun­ka ese­tén vess be akár szi­esz­tát is: 15–20 perc szun­di­ká­lás újult erőt adhat, és lazáb­ban, kevés­bé befe­szül­ve dol­go­zol majd utá­na. A fejed alá ter­mé­sze­te­sen mi más is kerül­het­nek, mint egy kényel­mes és nyug­ta­tó illa­tú Szénafüvek pihe­nő­pár­na?

Figyelj arra, hogy pozi­ti­vi­tás vegyen körül: nagyon nehéz elke­rül­ni a mun­ka­he­lyi plety­ká­kat, nem bele­foly­ni kibe­szé­lé­sek­be, panasz­ko­dá­sok­ba vagy épp mások lel­ki baja­i­nak hall­ga­tá­sá­ba, de a saját érde­ked­ben, tedd meg: ezek a beszél­ge­té­sek nem visz­nek előbb­re, viszont kivesz­nek belő­led ener­gi­át. A Lykke értel­mé­ben a saját köz­ér­ze­ted­re fókusz­álj, a kel­le­mes, épí­tő beszél­ge­té­sek­re és cse­le­ke­de­tek­re, illet­ve arra, ami a dol­god. Talán töb­bet leszel „magá­nyos” a mun­ka­he­lye­ken, de cse­ré­be kevés­bé érzel majd lehú­zó­nak egy-egy mun­ka­na­pot… És hidd el, ez sok­kal fon­to­sabb hosszútávon.