Keresés az oldalon

Ez a Te gyógynövényed a csillagjegyed szerint! 1. rész: Kostól a Rákig

Ez a Te gyógynövényed a csillagjegyed szerint! 1. rész: Kostól a Rákig

Keresd meg, a horosz­kó­pod­nak meg­fe­le­lő­en, melyik gyógy­nö­vény hat Rád a leg­job­ban! Az első rész­ben a Kos, a Bika, az Ikrek, illet­ve a Rák jegyű­e­ket vesszük gór­cső alá.

KOS

A Kos a ver­senyt, a fizi­kai akti­vi­tást, a cse­lek­vést tes­te­sí­ti meg. Negatív idő­sza­kok­ban ez átcsap­hat nyug­ta­lan­ság­ba, inge­rült­ség­be, és a fizi­kai sérü­lé­sek sem áll­nak távol tőle. A cél ter­mé­sze­te­sen az, hogy eze­ket el tud­ja kerül­ni, ami­hez fon­tos, hogy tuda­to­sab­ban figyel­jen a nyu­gal­ma és a tes­ti épsé­ge megőrzésére!

Az alábbi gyógynövények valók a Kosnak igazán:

 • macs­ka­gyö­kér – a nyu­ga­lom meg­őr­zé­se, fenn­tar­tá­sa vagy eléré­se céljából
 • bors­men­ta – hűsí­tő hatá­sa miatt, illet­ve a mig­ré­nes fej­fá­jás enyhítésére
 • kamil­la – a gyul­la­dá­sok meg­elő­zé­se és az ella­zu­lás érdekében

Testrészed, ha Kos jegyű vagy, a fej, így ennek pont­ja­in jelent­kez­het­nek húzó­dá­sok, fáj­dal­mak, gyul­la­dá­sok. Javasoljuk, hogy min­dig tarts a köze­led­ben egy köz­ér­zet­ja­ví­tás­ra bevet­he­tő gyógy­nö­vé­nyes Szénafüvek sópár­nát.


BIKA

A Bikákra jel­lem­ző a nyu­ga­lom, a béke­tű­rés, a hig­gadt­ság és a cél­tu­da­tos, áll­ha­ta­tos maga­tar­tás. Ezzel együtt per­sze az is jár, hogy haj­la­mo­sak az elfoj­tá­sok­ra, feszült­sé­ge­ik pedig beteg­sé­gek vagy bel­ső szo­ron­gá­sok for­má­já­ban tör­nek elő. Negatív hatá­sok ese­tén elő­for­dul­hat náluk bezár­kó­zás, illet­ve az étel­be, evés­be, főleg édes­sé­gek­be menekülés.

Az alábbi gyógynövények valók a Bikának igazán:

 • szu­rok­fű – köhö­gé­ses, kapa­rós tünetekre
 • bodza – a pajzs­mi­rigy egész­sé­gé­nek meg­őr­zé­se érdekében
 • apró­boj­tor­ján – gar­ga­li­zá­lás cél­já­ból és borogatásra

Testrészed, ha Bika jegyű vagy, a nyak, és a nya­ki szer­vek, így fon­tos, hogy alvás­kor meg­fe­le­lő támasz­tás­ban része­sül­jön ez a tájék. Mivel kicsi­re Bikaként nem adsz, ezért kényel­mes nagy alvó­pár­ná­ink közül érde­mes válasz­ta­nod!


IKREK

Az Ikrek a kom­mu­ni­ká­ci­ót, a kap­cso­lat­te­rem­tést és a folya­ma­tos infor­má­ció-igényt tes­te­sí­ti meg. Ez – nem mel­les­leg – fizi­kai rugal­mas­ság­gal, akti­vi­tás­sal is együtt jár, mond­hat­juk rá, hogy csak átro­han az éle­ten. Mivel nega­tív hatá­sok ese­tén a kon­cent­rá­ció prob­lé­más­sá válik szá­má­ra, ezt érde­mes meg­tá­mo­gat­ni egy kicsit!

Az alábbi gyógynövények valók az Ikreknek igazán:

 • leven­du­la – a hig­gadt figye­le­mért és tisz­tább lélegzetért
 • kakukk­fű – ha köhö­gés­sel kap­cso­la­tos prob­lé­mák jelen­nek meg
 • cit­rom­fű – álta­lá­no­san nyug­ta­tó jel­le­gű, ella­zí­tó hatású

Testrészeid, ha Ikrek jegyű vagy, a vál­lak, illet­ve a tüdők és az ideg­rend­szer. Mivel a lég­zés ebben a leve­gős jegy­ben kiemel­ten fon­tos, így java­solt egy Szénafüvek sópár­na szá­mod­ra! Gyógynövényeivel és meg­bíz­ha­tó for­rás­ból szár­ma­zó sótar­tal­má­val segít, hogy tisz­táb­bak legye­nek a légutaid.


RÁK

A Rákok az érzel­mek embe­rei, bár ezt sok­szor csak a pán­cél­juk alatt élik meg, kife­lé pedig tar­tást és erőt sugá­roz­nak. Nagyon fon­tos szá­muk­ra ezen felül a hagyo­má­nyok tisz­te­le­te, meg­őr­zé­se, illet­ve maga a múlt és a múlt ese­mé­nyei is. Épp ezért, a Rákokra leg­in­kább a fel­dol­go­zat­lan trau­mák gya­ko­rol­nak nega­tív hatá­so­kat, ame­lyek szo­ron­gás­ban, alvás­za­va­rok­ban, han­gu­lat­in­ga­do­zá­sok­ban is megmutatozhatnak.

Az alábbi gyógynövények valók a Ráknak igazán:

 • csa­lán – vér­tisz­tí­tó hatá­sa miatt, amely itt ritu­á­lis meg­tisz­tu­lás­ként is értelmezhető
 • köröm­vi­rág – a gyor­sabb seb­gyó­gyu­lás érde­ké­ben, ami­nek szin­tén lehet lel­ki jelen­tő­sé­ge is
 • zsá­lya – emész­tés­re gya­ko­rolt pozi­tív hatá­sai miatt

Testrézeid, ha Rák jegyű vagy, a mel­lek, mint a női­es­ség jelö­lői, illet­ve a gyo­mor. Mindkettő össze­függ a táp­lá­lás­sal, az „etet­ve sze­re­tés­sel”. Gyakran jelent­kez­het emész­tő­rend­sze­ri prob­lé­ma és alvás­za­var, így a nyu­godt álo­mért válaszd a Szénafüvek 10 gyógy­nö­vé­nyes pihe­nő­pár­ná­it!