Keresés az oldalon

Ez a Te gyógynövényed a csillagjegyed szerint! 2. rész: Oroszlántól a Skorpióig

Ez a Te gyógynövényed a csillagjegyed szerint! 2. rész: Oroszlántól a Skorpióig

Keresd meg, a horosz­kó­pod­nak meg­fe­le­lő­en, melyik gyógy­nö­vény hat Rád a leg­job­ban! Az máso­dik rész­ben az Oroszlán, a Szűz, a Mérleg, illet­ve a Skorpió jegyű­e­ket vesszük gór­cső alá.

OROSZLÁN

Az Oroszlán hiú, erős tar­tás­sal és igaz­ság­ér­zet­tel. Nagyon fon­tos szá­má­ra a minő­ség, a luxust kere­si. Erősen rea­gál a világ dol­ga­i­ra, arra is, ami nem kizá­ró­lag őt érin­ti. Ez a faj­ta érzé­keny­ség az ideg- és moz­gá­si szerv­rend­sze­ré­re is hatás­sal lehet. A leg­fon­to­sabb, hogy meg­ta­nul­ja elkü­lö­ní­te­ni az iga­zán fon­tos és a jelen­ték­te­len dol­go­kat egy­más­tól. A tisz­tán­lá­tást pedig a ter­mé­szet ere­jé­vel is segí­te­ni tudja.

Az alábbi gyógynövények valók az Ororszlánnak igazán:

 • kamil­la – nyu­ga­lom-meg­őr­zés­re, harmónia-teremtésre
 • leven­du­la – főleg az illa­ta miatt, ami szin­tén az ella­zu­lást segí­ti, és a szép­ség­ápo­lás­ban is gyak­ran hasz­nált növény
 • les­tyán – a szív- és érrend­szer egész­sé­gé­nek meg­őr­zé­se érde­ké­ben fűszer­ként érde­mes használni

Testrészed, ha Oroszlán jegyű vagy: a hátad, gerin­ced, moz­gás­szer­ve­id. Sokszor a feszült­sé­gek ezek fáj­dal­má­ban mutat­koz­nak meg, de ha töb­bet enge­ded el magad, kap­cso­lódsz ki, és szun­di­kálsz akár dél­után is tel­je­sen „off­line” üzem­mód­ban, akkor kivéd­he­ted a lel­ki ere­de­tű fáj­dal­ma­kat! Egy muta­tós, gyö­nyö­rű leven­du­la­min­tá­val ellá­tott dísz­pár­na bár­mi­kor kéz­nél van – és még az illa­ta is levendulás…


SZŰZ

A maxi­ma­lis­ta Szűznél pre­cí­zebb és kiemel­ke­dőbb szer­ve­zőt nem talál­ni az állat­öv­ben. Ez nem­csak a saját éle­té­re vonat­ko­zik, máso­két is gond nél­kül rend­be tud­ja ten­ni – kívül-belül. Sajnos, ha azt lát­ja, vala­kin nem lehet segí­te­ni, ítél­ke­ző­vé és rideg­gé vál­hat. Nagyon fon­tos neki a biz­ton­ság. Ahhoz azon­ban, hogy ne legyen feles­le­ge­sen feszült és ne vál­jon túl aggó­dó­vá, szük­sé­ge lehet egy kis ter­mé­szet­ad­ta támogatásra.

Az alábbi gyógynövények valók a Szűznek igazán:

 • gyöm­bér – emész­tés­ja­ví­tó és immun­erő­sí­tő hatá­sai miatt
 • orbánc­fű – a ter­mé­sze­tes lel­ki nyu­ga­lom érdekében
 • kakukk­fű – iga­zi adu­ász, az emész­tés­re, az immun­rend­szer­re is reme­kül hat, ráadá­sul antibakteriális

Testrészed, ha Szűz jegyű vagy, a gyo­mor, illet­ve az ideg­rend­szer. Gyakori beteg­sé­ge­id is ezek­hez kötőd­nek. Talán nem meg­le­pe­tés szá­mod­ra, hogy a nyu­godt lélek a békés gyo­mor­nak is zálo­ga – nagyon hasz­nos lehet szá­mod­ra, ha magad mel­lé teszel éjjel­re egy lég­út­tisz­tí­tó, immun­erő­sí­tő hatá­sú gyógy­nö­vé­nyes sópár­nát! Ez ter­mé­sze­tes illa­tá­val és meg­bíz­ha­tó for­rás­ból szár­ma­zó sótar­tal­má­val segít, hogy álmod békés, szo­rog­ná­sok­tól men­tes, ébre­dé­sed pedig kiegyen­sú­lyo­zott legyen.


MÉRLEG

A Mérleg Vénusz-jegy­ként a szép­ség és a har­mó­nia meg­tes­te­sí­tő­je. Életét is átjár­ja mind­ez: nagyon fon­tos neki a kül­se­je, illet­ve, hogy éle­té­ben egyen­súly és béke legyen. Bár tud konf­ron­tá­lód­ni, ha lehet, inkább kerü­li eze­ket a hely­ze­te­ket. Állandó mér­le­ge­lé­se gyak­ran ahhoz vezet, hogy a gon­dok elsza­po­rod­nak körü­löt­te. Fontos, hogy vala­hon­nan sta­bi­li­tást meríthessen.

Az alábbi gyógynövények valók a Mérlegnek igazán:

 • palást­fű – gyul­la­dás­csök­ken­tő és vér­cu­kor­ra gya­ko­rolt pozi­tív hatá­sai miatt
 • arany­vessző– a vesék, illet­ve a hólyag védelmében
 • csip­ke­bo­gyó – a szép bőr meg­őr­zé­se érde­ké­ben, ami a Mérlegnek igen fontos

Testrészeid, ha Mérleg jegyű vagy, a kivá­lasz­tó­rend­szer tag­jai: a vesék, illet­ve a húgy­hó­lyag, húgy­cső. Mivel haj­la­mos lehetsz az édes­sé­gek­be mene­kül­ni, ha vala­mi bánt, így saj­nos a szer­ve­ze­ted foko­zot­tan ki lehet téve gyul­la­dá­sok­nak a sok cukor miatt. A prob­lé­mák „elől” azon­ban egy kis szun­di­ká­lás­sal is el lehet búj­ni, nem csak cso­ki­val. Válassz egy lel­ked­hez illő min­tá­jú Szénafüvek pihe­nő­pár­nát a minő­sé­gi alvás érdekében.


SKORPIÓ

A Skorpiók mély, drá­mai, nagy­ívű érzel­me­ket élnek meg. Ugyanúgy képe­sek a tel­jes elfoj­tás­ra, mint iga­zi drá­ma­ki­rály­nők­ként tün­dö­köl­ni – han­gu­la­tuk­tól függ. Mivel nega­tív hatá­sok ese­tén haj­la­mo­sak min­dent feke­tén, ború­san lát­ni, ezért kedély­ál­la­po­tu­kon néha nem árt javí­ta­ni egy kicsit. Mérgező anya­gok helyett per­sze, erre szá­mos cso­dás, ter­mé­sze­tes meg­ol­dás is akad.

Az alábbi gyógynövények valók a Skorpiónak igazán:

 • sáf­rány – mert kivá­ló afrodiziákum
 • fok­hagy­ma – fan­tasz­ti­kus méreg­te­le­ní­tő, ami a Skorpiónál ritu­á­lis érte­lem­ben is fontos
 • gala­go­nya – jóté­ko­nyan hat a szív­re és az erekre

Testrézeid, ha Skorpió jegyű vagy, a sze­xu­a­li­tás­hoz köt­he­tő pon­tok, illet­ve min­den olyan meg­be­te­ge­dés, ami az elfoj­tott fáj­dal­mak­ból, meg nem bocsá­tá­sok­ból ered. Fontos, hogy el tudj lazul­ni, és elen­gedd a sér­tett­sé­ge­det. Kezdd egy jóté­kony hatá­sú medi­tá­ci­ó­val! Bár ext­ra gyógy­nö­vényt nem tar­tal­maz­nak, de hor­doz­ha­tó tön­köly­pely­va-töl­te­tű jóga­pár­ná­ink kivá­ló szol­gá­la­tot tesz­nek majd ebben.