Keresés az oldalon

Ez a Te gyógynövényed a csillagjegyed szerint! 3. rész: Nyilastól a Halakig

Ez a Te gyógynövényed a csillagjegyed szerint! 3. rész: Nyilastól a Halakig

Keresd meg, a horosz­kó­pod­nak meg­fe­le­lő­en, melyik gyógy­nö­vény hat Rád a leg­job­ban! Az har­ma­dik, és egy­ben utol­só rész­ben a Nyilas, a Bak, a Vízöntő, illet­ve a Halak jegyű­e­ket vesszük gór­cső alá.

NYILAS

A Nyilas az élet és az élet­kedv embe­re: opti­mis­ta, lel­kes, gyak­ran hedo­nis­ta is. Személyisége hatá­sos, nagyon impul­zív, így öröm a köze­lé­ben len­ni. Ám saj­nos, nem min­dig könnyed: sok­szor átcsap kap­ko­dó­ba és türel­met­len­be. Nagyon fon­tos szá­má­ra az élet min­den terü­le­tén, hogy egyen­súly­ra és nyu­ga­lom­ra lel­jen, ugyan­úgy a fizi­kai világ­ban, mint saját lel­kén belül. Bár nem bete­ges, figyel­nie kell arra is, hogy ener­gia-rak­tá­ra­it idő­ről idő­re fel­tölt­se, mert a pszi­chés kime­rült­ség viszont fizi­ká­li­san is ledönt­he­ti a lábáról.

Az alábbi gyógynövények valók a Nyilasnak igazán:

 • kur­ku­ma – tisz­tí­tó, méreg­te­le­ní­tő jel­le­ge miatt
 • kakukk­fű – hedo­nis­ta Nyilasoknak fűszer­ként is szu­per választás
 • gin­zeng – mert remek immun­erő­sí­tő és fokoz­za a men­tá­lis képes­sé­ge­ket is

Testrészed, ha Nyilas jegyű vagy: a csí­pő, a com­bok kör­nyé­ke domi­náns, anyag­cse­réd és kivá­lasz­tó­rend­sze­red pedig haj­la­mos lehet a las­su­lás­ra – ez kisebb hízás­sal, narancs­bőr­rel fenye­get­het. Fontos, hogy amennyi­re lehet, fokozd a méreg­te­le­ní­tő szer­ve­id műkö­dé­sét, ami­hez egyéb­ként a szer­ve­zet­nek meg­fe­le­lő minő­sé­gű is mennyi­sé­gű alvás­ra is szük­sé­ge van. Egy Szénafüvek köze­pes pihe­nő­pár­na hűsé­ges alvó­cim­bo­rád lesz majd gyógy­nö­vé­nyek­kel dúsí­tott tönkölypelyva-töltetével.


BAK

A szor­gal­mas és kitar­tó Bak nem­csak sze­ret, hanem tud is ren­ge­te­get dol­goz­ni. Mivel azon­ban nem nagyon van fáradt­ság-érze­te, a túl­haj­szolt­ság jelei csak akkor mutat­koz­nak raj­ta, ami­kor már késő, és kiala­kult vala­mi­lyen beteg­ség, vagy jobb eset­ben, csak tel­je­sen leme­rült az immun­rend­sze­re. Bár nagyon tanu­lé­kony és fej­lő­dő­ké­pes sze­mé­lyi­ség, a merev­sé­ge gyak­ran ered­mé­nyez befe­szü­lést – ezen ella­zí­tó hatá­sú gyógy­nö­vé­nyek­kel is segíthet.

Az alábbi gyógynövények valók a Baknak igazán:

 • bors­men­ta – hűsí­tő és ideg­nyu­ga­tó, ella­zí­tó hatá­sai miatt
 • zsur­ló­fé­lék – segí­tik a cson­tok erő­sí­té­sét, ami a Baknak fontos
 • feke­te nadály­tő – térd­kör­nyé­ki fájdalmakra

Testrészed, ha Bak jegyű vagy, a bőr­fe­lü­let, a cson­tok, illet­ve az ízü­le­tek, eze­ket óvd tuda­to­sab­ban. Nagyon nehe­zen enge­ded meg magad­nak a pihe­nést és a kien­ge­dést, de érde­mes tuda­to­san rászo­rí­ta­ni magad egy kis rela­xá­lás­ra. Mivel alvás­igé­nyed jel­lem­ző­en kicsi, nem is ebben sie­tünk segít­sé­ged­re… Hanem egy Szénafüvek sópár­nát aján­lunk, amely az ellen­őr­zött for­rás­ból szár­ma­zó kősó mel­lett még 4 féle gyógy­nö­vényt is tar­tal­maz, és segí­ti a tisz­ta lég­zést és az ella­zu­lást. (Szükség ese­tén egyéb­ként a kon­cent­rá­ci­ót is javítja.)


VÍZÖNTŐ

A Vízöntő az állat­öv leg­sza­ba­dabb jegye, illet­ve leg­na­gyobb huma­nis­tá­ja. Noha ügyek mel­lett szí­ve­sen áll ki, és érdek­lik az embe­ri tör­té­ne­tek, még­is sokan tart­ják rideg­nek és érzé­ket­len­nek. Ez egyéb­ként nem igaz, egy­sze­rű­en csak nem sze­ret játsz­máz­ni, (ami­hez sokan nin­cse­nek hoz­zá­szok­va). Nehézségei és bel­ső feszült­sé­gei jel­lem­ző­en abból adód­nak, hogy mér­he­tet­le­nül küzd min­den­fé­le kötött­ség ellen, miköz­ben belül gyak­ran még­is vágyik rá. Nehezen álla­po­dik meg, és marad egy hely­ben éle­te bár­mely terü­le­tén, mert állan­dó kér­dés ben­ne: mi lesz, ha jön jobb, érde­ke­sebb, izgalmasabb?

Az alábbi gyógynövények valók a Vízöntőknek igazán:

 • cit­rom­fű – nyug­ta­tó jel­le­ge miatt feszült­sé­gek ese­tén, illet­ve kül­ső­leg sebek­re, zúzó­dá­sok­ra, amik az aktív Vízöntőnél gyakoriak
 • roz­ma­ring – fel­pezs­dí­ti a vér­ke­rin­gést, emel­lett friss, ter­mé­sze­tes illa­ta és íze van
 • vad­gesz­te­nye – az elne­he­zü­lő, eset­leg vissz­eres láb ápolójaként

Testrészeid, ha Vízöntő jegyű vagy, a láb­szá­rak és a haj­la­tok, épp ezért, ezek a részek vissz­ere­se­dés­re, vize­se­dés­re is haj­la­mo­sak. Szabad, ruga­nyos ter­mé­sze­ted­hez jól illik min­den­fé­le nyúj­tó jel­le­gű tor­na, így pél­dá­ul a jóga is. Neked java­solt pár­nánk egy Szénafüvek hor­doz­ha­tó jóga­pár­na! Annyiban kilóg a sor­ból, hogy ezek a darab­ja­ink ext­ra gyógy­nö­vé­nye­ket nem tar­tal­maz­nak, csak tön­köly­pely­va-töl­te­tet – de a Vízöntőknek úgy­is min­dig vala­mi különc dolog dukál, nem?


HALAK

A Halak az állat­öv másik nagy ide­a­lis­tá­ja a Nyilas mel­lett, csak sok­kal érzé­ke­nyebb kiadás­ban. Talán ennek is köszön­he­tő, hogy leg­több prob­lé­má­ja a világ köz­na­pi­sá­gá­hoz, a rutin­sze­rű­ség­hez való nehéz alkal­maz­ko­dás­ból ered – ebben rokon­lé­lek a Vízöntővel is -, és gyak­ran akar elszök­ni mind­ezek elől. Nem egy­szer ilyen-olyan tudat­mó­do­sí­tók­kal pró­bál­ko­zik, de jó eset­ben csak kedély­ja­ví­tó, ella­zí­tó gyógy­nö­vé­nye­ket vet be érte. Melankóliára, borús han­gu­lat­ra való haj­la­ma elle­né­re álta­lá­ban még­is meg­le­li az élet napos olda­lát, mert folya­ma­to­san fej­lesz­ti saját magát.

Az alábbi gyógynövények valók a Halaknak igazán:

 • bodza­bo­gyó – immun­erő­sí­tő jel­le­ge miatt
 • bazsa­li­kom – anti­bak­te­ri­á­lis, ami jól jön a fer­tő­zés­re fogé­kony Halaknak
 • kudzu­gyö­kér – a füg­gő­sé­gek leküz­dé­sé­re ide­á­lis választás

Testrézeid, ha Halak jegyű vagy, a láb­fe­jek, elő­for­dul­hat­nak pél­dá­ul csont­ki­nö­vé­sek, büty­kök vagy fur­csa láb­for­ma is. Mivel a Halak több­sé­ge sze­re­ti a mono­ton moz­gá­so­kat, futást, gya­log­lást, így fon­tos figyel­nie a cipő­jé­re. És mit sze­ret MÉG a Halak? Az álla­to­kat, a finom teá­kat és az alvást. Sok elkö­te­le­zett Szénafüvek-rajon­gó Halak jegyű, így Neked nem is aján­lunk egy kimon­dott pár­nát, inkább nézd meg a tel­jes kínálatot!