Keresés az oldalon

Mi mindenre jó egy párna? Erre használd az alváson túl

Mi mindenre jó egy párna? Erre használd az alváson túl

A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nái ter­mé­sze­tes alvó­cim­bo­rák, ez a fő üze­net már 2012-es műkö­dé­sünk óta. Amikor elin­dult az ország­ban tel­je­sen egye­dül­ál­ló­nak szá­mí­tó csa­lá­di vál­lal­ko­zá­sunk, több, mint 100 éves recep­tú­rá­kat szed­tünk elő a fel­me­nő­ink­től. Ezek a gyógy­nö­vé­nyes, tön­köly­pely­vás vagy sós töl­te­tű pár­nák, noha a békés, bol­dog álom eléré­sét tény­leg támo­gat­ják, emel­lett még szá­mos más dolog­ra is hasz­nál­ha­tók. Néhány ter­mé­kün­kön keresz­tül kala­u­zo­lunk el a pár­nák alvá­son túli fel­hasz­ná­lá­sa felé.

Tönkölypelyva töltetű, 4 vagy 10 gyógynövénnyel dúsított párnák

A tön­köly­pely­va kel­le­me­sen fel­ve­szi a fej for­má­ját, tart­ja a nya­kat, emel­lett pedig anti­bak­te­ri­á­lis anyag – vagy­is, ellen­tét­ben a toll- vagy szin­te­ti­kus töl­te­tű pár­nák­kal, nem tele­ped­nek meg ben­ne kór­oko­zók. Illatuk átjár­ja a teret, a nyá­ri mezők illa­tát idé­zik meg min­den évszak­ban. Mivel nem­csak a bel­becs­re, hanem a kül­ső­re is nagy hang­súlyt fek­te­tünk, a 100%-os pamut min­tá­za­tok, szí­nek közt biz­to­san meg­ta­lá­lod azt, ami a leked­hez, ott­ho­nod­hoz illik.

  • Kispárnák

Tönkölypelyvával és 4 féle gyógy­nö­vénnyel töl­tött kis­pár­ná­in­kat alvás­kor magad mel­lé érde­mes ten­ni, hogy támo­gas­sa a békés álmot és a tisz­ta léleg­zést. „Ágyon kívül” pedig hasz­nos magad­dal vin­ni pél­dá­ul a mun­ka­he­lyed­re: ha fáj a csuk­lód az iro­dai mun­ka során, pihen­tet­he­ted, kényel­me­sen meg­tá­maszt­ha­tod raj­ta. A tön­köly­pely­va által kibo­csá­tott kova­sav és a gyógy­nö­vé­nyek pedig a kon­cent­rá­ci­ós kész­ség­ekek javí­tá­sá­ban is részt vehetnek.

  • Közepes párnák

Amellett, hogy a tön­köly­pely­va-töl­te­tet és 10 féle gyógy­nö­vényt tar­tal­ma­zó köze­pes pár­nák egész­sé­ges fej­alá­va­lók alvás­kor, for­má­juk­ból, szép tar­tá­suk­ból adó­dó­an lakás­de­kor­ként sem utol­sók, hasz­náld őket bát­ran erre is. Szép lát­vá­nyuk mel­lett illa­tuk is betöl­ti majd a szo­ba terét. (Nem kell spe­ci­á­li­san, tar­tó­ban tárol­ni őket nap­köz­ben sem.)

Tipp: Ha ext­rább, nagyobb mére­tű, vas­tag huza­tú deko­rá­ci­ós dara­bo­kat kere­sel, akkor pedig dísz­pár­ná­in­kat java­sol­juk. Természetesen, egy-egy dél­utá­ni szun­di­ká­lás ere­jé­ig ezek is beke­rül­het­nek a fejed alá… 🙂

  • Nagy alvópárnák

Töltetük azo­nos a köze­pes pár­ná­ké­val, a nagy­pár­nák for­má­ja azon­ban hen­ger ala­kú. Emiatt nagyon sokan választ­ják „öle­lő­pár­ná­nak”, akár azért, mert így kényel­mes szá­muk­ra a pihe­nés, akár terá­pia segí­té­sé­re: pél­dá­ul gyász fel­dol­go­zá­sa­kor vagy szo­ron­gá­sos, félel­mek okoz­ta prob­lé­mák­nál az öle­lő moz­du­lat segí­ti a meg­nyug­vást, a támo­ga­tott­ság érzé­sét adhatja.

  • Meditációs (jóga)párnák

Ezek a dara­bok csak tön­köly­pely­va-töl­tet­tel ren­del­kez­nek, nincs ben­nük gyógy­nö­vény. Hordozható fül került rájuk annak érde­ké­ben, hogy ide-oda vihesd őket. Amellett, hogy a jógá­hoz kivá­ló kiegé­szí­tők, nagyon sokan választ­ják puff­ként is, funk­ci­ó­juk­ban és stí­lu­suk­ban ugyan­is meg­fe­lel­nek ennek a sze­rep­nek, áruk azon­ban töre­dé­ke a dizájn­bú­to­ro­ké­nak. Ez is ter­mé­sze­tes össze­te­vők­kel ren­del­ke­zik, kül­ső pamut­hu­za­ta leve­he­tő és mos­ha­tó. Színeit a csak­rák­nak meg­fe­le­lő­en állí­tot­tuk össze.

Sópárnák 4 féle gyógynövénnyel

Sópárnáink ren­ge­teg sze­rep­kör­ben felel­nek meg, leg­nép­sze­rűbb ter­mé­ke­ink közé tar­toz­nak. Ellenőrzött for­rás­ból szár­ma­zó sótar­tal­mu­kat gyógy­nö­vé­nyek­kel egé­szít­jük ki, így elsőd­le­ges fel­ada­tuk­ként a tisz­tább lég­zést segí­tik, éjjel­re a pár­na mel­lé téve. Pozitív vissza­jel­zé­se­ket kapunk erre vonat­ko­zó­an pél­dá­ul aller­gi­á­sok­tól és aszt­má­sok­tól is. Ezen felül, a sópár­nák alkal­maz­ha­tók pél­dá­ul mig­rén­re, ilyen­kor lehűt­ve érde­mes a fej­re ten­ni a saját dara­bo­dat. Gyakran hasz­nál­ják gyul­la­dá­sok ese­tén, pél­dá­ul fül- vagy fog­fá­jás­kor kiegé­szí­tő, tünt­eny­hí­tést szol­gá­ló keze­lés­ként, ugyan­ez igaz a menst­ru­á­ci­ós gör­csök­re és a húzó­dá­sok­ra is.

Akinek sópár­ná­ja van, az egy cso­dás „kapasz­ko­dó­val” bír ott­hon, hiszen ennek a köz­ér­zet­ja­ví­tó esz­köz­nek csak a neve pár­na: egyéb­ként, vásár­lónk­tól idéz­ve: egy „ezer­fé­le dolog­ra bevet­he­tő kis csoda.”