Keresés az oldalon

3 dolog, amit befolyásol az alvás az egészségedben

3 dolog, amit befolyásol az alvás az egészségedben

Alvás. Sokan úgy van­nak vele, hogy áh, túl­ér­té­kelt foga­lom ez, majd alszunk a sír­ban. Inkább mun­ka, inkább teen­dők, inkább csa­lád, inkább szó­ra­ko­zás… Aztán, ami­kor jól­es­ne az alvás, nem jön az álom, zavar van a gépe­zet­ben. Ilyenkor kerül pél­dá­ul a Szénafüvek is a kép­be, hiszen szük­ség len­ne vala­mi­re, ami segít, hogy vissza­tér­hes­sen min­den az egész­sé­ges kerékvágásba.

Miért érdemes figyelni rá, hogy rendben legyen az alvásod, mind minőségben, mind pedig időben? Leginkább az egészségedért. Nézzük is azt a 3 dolgot, amit befolyásol az alvás!

1. Anyagcsere

Bármily meg­le­pő, az anyag­cse­re las­sul, ha nincs meg az ele­gen­dő alvás, hiszen a szer­ve­zet fáradt. Ez önma­gá­ban sem jó hír, de még inkább ront a képen, hogy kial­vat­la­nul az ember haj­la­mos töb­bet és rosszabb minő­sé­gű éte­le­ket enni, vagy­is hal­moz­ni a kaló­ri­á­kat. Ez az agy­ban alvás­meg­vo­nás hatá­sá­ra túl­ter­me­lő­dő ghre­lin nevű hor­mon miatt van, amely az éhség­ér­ze­tért fele­lős. Szintén az anyag­cse­ré­hez tar­to­zik: a meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű alvás segí­ti a vér­cu­kor­szint egyen­súly­ban tar­tá­sát, ezzel pedig mér­sék­li a II-es típu­sú dia­bé­tesz kiala­ku­lá­sá­nak kockázatát.

2. Immunrendszer

Aki keve­seb­ben alszik, fogé­ko­nyab­bá válik az olyan tipi­kus immun­gyen­ge­ség miatt kiala­ku­ló beteg­sé­gek­re, mint a meg­fá­zás vagy a gyul­la­dá­sok. A vita­mi­nok bevi­te­le nagyon fon­tos dolog, de leg­alább ennyit hoz­zá­tesz az immun­rend­sze­red egész­sé­gé­hez az is, ha a tes­ted­nek meg­adod azt a mennyi­sé­gű és minő­sé­gű pihe­nést, ami­re szük­sé­ge van.

3. Psziché

A fáradt­ság és a kial­vat­lan­ság a men­tá­lis egész­ség­nek sem tesz jót, kon­cent­rá­ció-prob­lé­mák, ború­lá­tás, rom­ló íté­lő­ké­pes­ség jár­hat az alvás­hi­ánnyal. Állítólag a depresszi­ó­ban szen­ve­dők jelen­tős hánya­da is küz­dött alvás­za­va­rok­kal már a beteg­sé­ge előtt.

„Ez mind szép és jó, de mit tegyek, ha nem tudok jól aludni?”

Az alvás­mi­nő­ség javí­tá­sá­val kap­cso­lat­ban írtunk már rész­le­te­sen, de néhány fon­tos tud­ni­va­lót most is összegyűjtünk:

  • Érdemes leg­alább 20 per­cet min­den­nap mozog­ni, amennyi­ben szel­le­mi mun­kát vég­zel. Ha fizi­kai mun­kád van, akkor pedig min­den nap olvass 30–40 oldalt! Így a test és a szel­lem fáradt­sá­ga egyen­súly­ba kerül, ami meg­könnyí­ti a pihenést.
  • Nehezen kapsz leve­gőt? Ha éjje­li lég­zés­prob­lé­mák okoz­zák a rossz alvást, akkor for­dulj orvos­hoz. Amennyiben a beteg­ség kizár­ha­tó, vagy már folya­mat­ban van a keze­lé­se, sze­rezz be tőlünk egy SÓPÁRNÁT. Ezt a lég­zés­könnyí­tő, tisz­tí­tó ere­jű sóval és 4 gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel töl­tött kis cso­dát éjjel­re a fejed mel­lé téve, átad­ha­tod magad a sza­ba­dabb léleg­zés örömének.
  • Mindig, de este plá­ne kerüld az alko­ho­los ita­lo­kat, és lefek­vés előtt 2–3 órá­val már a dohány­zást is. A legen­dák elle­né­re való­já­ban egyik sem segí­ti, sőt, inkább hát­rál­tat­ja a pihenést…
  • Figyelj oda a kór­oko­zók­ra! Ezek a mat­rac­ban, pap­lan­ban, pár­ná­ban haj­la­mo­sak meg­te­le­ped­ni, és saj­nos rosszul hat­nak az alvás minő­sé­gé­re! Így a mat­ra­cot érde­mes 5–7 éven­te cse­rél­ni, illet­ve éven­te két­szer ala­po­san átfer­tőt­le­ní­te­ni; a pap­lant éven­te cse­rél­ni, pár­ná­ból pedig nem tol­la­sat, és nem is szin­te­ti­ku­sat válasz­ta­ni. Ezek ugyan­is vonz­zák a kór­oko­zó­kat. A töl­te­tek közül a tön­köly­pely­va az, ami kivé­telt képez – ez az anti­bak­te­ri­á­lis, ter­mé­sze­tes anyag nem enge­di be a kár­te­vő­ket. NÉZZ KÖRBE A TÖNKÖLYPELYVÁVAL + 10 GYÓGYNÖVÉNY KEVERÉKÉVEL TÖLTÖTT ALVÓPÁRNÁINK KÖZT
  • Legyen alvá­si ruti­nod! Ezt újra és újra elmond­juk, a minő­sé­gi alvás­hoz ugyan­is nagyon fon­tos, hogy közel azo­nos idő­ben kelj és feküdj le min­den­nap. Az okos­te­le­fo­nok alvás­üte­me­zői ren­ge­te­get tud­nak ebben segí­te­ni azzal, hogy este „elza­var­nak” pihen­ni, reg­gel pedig diszk­ré­ten ébresz­te­nek; miköz­ben pihe­nő­mód­ban még az érte­sí­té­sek vil­la­ná­sai sem zavar­nak meg éjjel.

És még egy grátisz-tipp: