Keresés az oldalon

A lélek nyugalmának gyógynövényei

A lélek nyugalmának gyógynövényei

Meditáció, önis­me­re­ti tré­nin­gek, mant­rák és… Gondoltad vol­na, hogy a lel­ki békéd­hez, a bel­ső har­mó­ni­ád­hoz egyes gyógy­nö­vé­nyek is hozzásegítenek?

Nézzük is, melyek ezek!


LEVENDULA

Az örök klasszi­kus: lila szí­ne már ele­ve egy kis uta­lást hor­doz lélek­re gya­ko­rolt jóté­kony hatá­sá­ra: a lila ugyan­is a lel­ki béke, a meg­vi­lá­go­so­dás szí­ne. Mi tör­té­nik a lel­ked­del, ha leven­du­lá­val veszed kör­be magad?

  • Legkellemesebb hatá­sa a hűsí­tő, nyug­ta­tó jel­le­gé­ben keresendő.
  • Emellett, men­tá­lis leter­helt­ség, kiégés­kö­ze­li álla­pot ese­tén is segít a bel­ső egyen­súlyt visszahozni.
  • Használhatod a nega­tív gon­do­la­tok elűzé­sé­hez is, pél­dá­ul medi­tá­ció vagy mant­rá­zás köz­ben képes fel­erő­sí­te­ni a tevé­keny­sé­gek hatását.

CITROMFŰ

Az ideg­rend­szer egyik leg­ha­té­ko­nyabb „kisi­mí­tó­ja” a gyógy­nö­vé­nyek közt. Nem vélet­len, hogy min­den nyug­ta­tó illó­olaj-keve­rék, tea­ke­ve­rék és illat­pár­na is tar­tal­maz cit­rom­fü­vet.  De pon­to­san hogyan is hat a lelkedre?

  • Ellazít, ezál­tal segít, hogy kevés­bé fókusz­álj a téged feszé­lye­ző helyzetekre.
  • Ha foko­zott stressz, trau­ma vagy sokk ért, a terá­pi­ás gya­kor­la­tok során segít elmé­lyí­te­ni ezek hatását.
  • Régen még kato­nák stressz­ol­dá­sá­ra, lel­ki kime­rült­sé­ge ellen is beve­tet­tek citromfüvet.

APRÓBOJTORJÁN

A leven­du­lá­hoz és a cit­rom­fű­höz képes kevés­bé ismert a neve a lel­ki bajok elűzé­sé­ben, pedig az apró­boj­tor­ján is nagyon sokat tehet a bel­ső har­mó­ni­ád meg­őr­zé­se vagy épp vissza­nye­ré­se érde­ké­ben. Például ezek­re képes…

  • Mivel szin­tén ella­zí­tó, kiegyen­sú­lyo­zó hatá­sú, java­sol­ják elfoj­tá­sok okoz­ta feszült­sé­gek esetén.
  • A cit­rom­fű és a leven­du­la mel­lett az apró­boj­tor­ján­ra is jel­lem­ző, hogy álta­lá­no­san hoz­zá­já­rul a jobb köz­ér­zet­hez, ezzel pedig elke­rül­he­ted, hogy kedély­ja­ví­tás­ra kemi­ká­li­á­kat vagy tudat­mó­do­sí­tó sze­re­ket kell­jen alkalmaznod.

További ismert köz­ér­zet­ja­ví­tó és szo­ron­gás­ol­dó gyógy­nö­vé­nyek a kamil­la, az orbánc­fű és a macs­ka­gyö­kér is – utób­bi­ról már szin­te biz­tos, hogy hal­lot­tál, hiszen az egyik leg­nép­sze­rűbb ter­mé­sze­tes nyug­ta­tó, csak a for­ga­lom­ban vale­ri­á­na név­re hallgat.

Többekről az is elmond­ha­tó, hogy anti­bak­te­ri­á­lis hatá­sok­kal bír­nak, itt ki is emel­nénk a leven­du­lát, a cit­rom­fü­vet és a kamil­lát a sor­ból – ezek ugyan­is nem­csak a bak­té­ri­u­mok meg­te­le­pe­dé­sét segí­te­nek meg­aka­dá­lyoz­ni, hanem ter­mé­sze­tes gyul­la­dás­csök­ken­tő hatá­suk is ismert. A rossz köz­ér­ze­tért saj­nos gyak­ran rej­tett, bel­ső gyul­la­dá­sok fele­lő­sek, így dup­lán jól jársz, ha kör­be­ve­szed magad illa­tos gyógynövényekkel!

A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­i­ba 4 vagy 10 féle gyógy­nö­vényt keve­rünk, ellen­őr­zött for­rás­ból szár­ma­zó kősó vagy tön­köly­pely­va mel­lé. Keverékeink alap­ve­tő össze­te­vői min­den eset­ben a cit­rom­fű, a leven­du­la és a kamil­la, hiszen a nyu­godt alvás első kul­csa az ella­zult, kisi­mult lélek! Emellett még lég­zést segí­tő, könnyeb­bé tevő gyógy­nö­vé­nyek kap­tak helyet ben­ne, hiszen az alvás­mi­nő­sé­get szá­mos eset­ben a nehéz lég­zés, bedu­gult orr okozza.