Keresés az oldalon

Így használd nőként a Szénafüvek párnáit + extra gyógynövényes tippek!

Így használd nőként a Szénafüvek párnáit + extra gyógynövényes tippek!

Mivel a közelgő nőnap jegyében az egész hetet a női nemnek szenteljük, természetesen blogtémaként sem választhattunk mást! Nőként különösen jó szolgálatot tehetnek számodra a Szénafüvek csodálatos párnái, azt is elmeséljük, hogyan.

A női minő­ség lágy, könnyed, üde szí­nek­ben gaz­dag – per­sze, ez nem jelen­ti azt, hogy ne fér­ne bele még több árnya­lat és sok­fé­le­ség, más-más voná­sok is! De, ha arra a szó­ra gon­do­lunk, hogy „női­es”, ez bizony mind beug­rik róla. Nőnek len­ni egy hatal­mas, sok­ízű tor­tát jelent: ren­ge­teg sze­rep­kör­rel jár­hat, és – sze­ren­csé­re – saját dön­té­sünk, melyik­be kós­to­lunk bele!

Ugyanígy, a lel­künk, egész­sé­günk és éjsza­ká­ink is külön­fé­lék lehet­nek, de vall­juk be: akad­nak közös vonások.

Ami szinte minden nőben hasonló…

A gör­csök. De van rájuk meg­ol­dás, a fáj­da­lom­csil­la­pí­tók mel­lett is! Sópárnáink pél­dá­ul fel­me­le­gít­ve az alhas­ra helyez­ve sokat segí­te­nek a köz­ér­zet javí­tá­sá­ban, hogy kevés­bé szen­vedj eze­ken a napokon…

Ha pedig nem has­fá­jós, hanem inkább mig­ré­nes vagy, lehűt­ve a feje­den van egy sópár­na helye – segít eny­hí­te­ni a kel­le­met­len tüneteket.

Éjjeli szo­ron­gás. Nyilván, nem min­den nő ilyen, de raj­tunk vala­hogy sok­kal job­ban el tud­nak ural­kod­ni a kéte­lyek, sok­kal több­ször jön­nek éjjel a „démo­nok”. Épp ezért, min­den nőnek kell egy olyan nagy­pár­na, amely ella­zí­tó gyógy­nö­vé­nyes illa­tot áraszt, segí­ti a minő­sé­gi alvást, és még jól át is lehet ölelni!

Azok a nők, akik iro­dai vagy más ülő­mun­kát végez­nek, igen­csak ki van­nak téve a külön­fé­le hát­fáj­dal­mak­nak, illet­ve az arany­ér kiala­ku­lá­sa is koc­ká­za­tos lehet. (A fenék defor­má­ló­dá­sá­ról, lapo­so­dá­sá­ról nem is beszél­ve!) Annak érde­ké­ben, hogy a sok bajt elke­rül­hesd, tegyél a szé­ked­be egy ülő­pár­nát vagy ülő­gyű­rűt, és hasz­náld ki a tön­köly­pely­va nyúj­tot­ta kényel­met és egész­sé­ges ülő-pozíciót.

Extra gyógynövényes tippek: avagy, milyen gyógynövényeket tarts mindig otthon?

Citromfű – szo­ron­gás­ol­dó, alvás­könnyí­tó hatá­sa hoz­zá­já­rul a kiegyen­sú­lyo­zot­tabb min­den­na­pok­hoz. Igaz ez akkor is, ha meg­iszod, de akkor is, ha kap­szu­la for­má­já­ban sze­ded, vagy épp belé­leg­zed illó­olaj­ból vagy a pár­ná­ink­ból. Emellett, az emész­tés­re is ked­ve­ző­en hat, ha étke­zés előtt fogyasz­tod, így pél­dá­ul étvány­ta­lan­ság ese­tén java­solt egy pohár citromfű-tea.

Zsálya – kife­je­zet­ten jó a menst­ru­á­ci­ós prob­lé­mák­ra, gör­csök­től a rend­szer­te­len menst­ru­á­ci­ó­ig. Emellett pedig tisz­tí­tó­kú­rák rend­sze­res részt­ve­vő­je is, segít bon­ta­ni a zsírt, és még fer­tőt­le­ní­tő hatás­sal is bír! Illóolaja tisz­ta for­rás­ból szár­ma­zó sóval elke­ver­ve kivá­ló a für­dő­víz­be is.

Kamilla – még a neve is gyö­nyö­rű, női­es csen­gé­sű, és az egyik leg­ha­té­ko­nyabb gyul­la­dás­csök­ken­tő növény. Ha tea­ként fogyasz­tod, a már fel­em­le­ge­tett gör­csö­ket is képes olda­ni, miköz­ben haté­kony köz­ér­zet­ja­ví­tó is. Főzetével lehet inha­lá­ni, hajat vilá­go­sí­ta­ni, kel­le­mes für­dőt ven­ni, amely pél­dá­ul arany­ér ese­tén java­solt . Párnából belél­gez­ve ella­zí­tó hatá­sú, segí­ti a tisz­tább légzést.

Cickafarkfű – Menstruációs fáj­dal­mak­ra, húgy­úti pana­szok­ra min­dig elsők közt ajánl­ják, így erről a lis­tá­ról sem marad­ha­tott le. Változókor ide­jén segít­het a hor­mon­ter­me­lés kiegyen­sú­lyo­zá­sá­ban, és töb­bek közt a hőhul­lá­mok kel­le­met­len tüne­te­i­nek csök­ken­té­sé­ben is – ez fito­öszt­ro­gén tar­tal­má­nak köszönhető.

Szerezz be Szénafüvek párnákat & csodás gyógynövényeket, hogy mindennap szeresd a női létedet! 🙂