Keresés az oldalon

Gyönyörű tavaszi dekorációk, amik nem is kerülnek sokba

Gyönyörű tavaszi dekorációk, amik nem is kerülnek sokba

Az őszi deko­rá­ci­ók­ról szó­ló cik­kün­ket imád­tá­tok, szó­val most elhoz­tuk a tava­szi vál­to­za­tot is! Az ott­hon­hoz fűző­dő viszo­nya a leg­több ember­nek meg­vál­to­zott az elmúlt 1 évben – de miért is ne lehet­ne kihoz­ni a leg­töb­bet belő­le, ugye? Érezd jól magad ott­hon! Ezekkel az ötle­tek­kel könnyebb lesz. 🙂

#1 Ajtó-dekorációk

Itthon csak ünne­pek­kor ter­jedt el, hogy az ajtó­ra sze­zo­ná­lis dísz kerül­jön, de miért ne lehet­ne min­den évszak­nak saját dísze? Bár ezt nem bent­ről látod, min­den­ki­nek jó érzés lesz ránéz­ni, aki hoz­zád kopog­tat, és Neked is öröm­te­li lesz haza­tér­ni a szí­nek­kel teli otthonodba!

Nem kerül sok­ba, ha magad állí­tod össze az ajtó­díszt: hason­ló elven alkoss, mint az adven­ti koszo­rúk­nál, csak itt a tavasz szí­ne­it, for­má­it, min­tá­it szem előtt tart­va. Zöldet, pasz­tel­le­ket, piro­sat, sár­gát… Használhatsz filc anya­got, fa figu­rá­kat, ága­kat és szí­nes sza­la­go­kat is a koszo­rú­hoz; de kör­be­te­ker­he­ted haj­lé­kony szá­rú, szí­nes művi­rá­gok­kal is.

Persze, nem muszáj koszo­rút készítened!

Fellógathatsz kisebb, szög­le­tes hátú ládi­kát / doboz­kát is egy sza­lag­ra fűz­ve, ehhez az kell, hogy a ládi­ka olda­lán lyu­kak legye­nek. Ezekbe kerül­het egy szép cso­kor művi­rág is!

#2 Szintén akasztós, de nem ajtódísz…

Fogj egy kam­pós nye­lű, kiszu­pe­rált eser­nyőt, illet­ve egy hosszú­szá­rú művi­rá­gok­ból álló csok­rot. Tűzdeld bele a csu­kott ernyő­be alul­ról – úgy, hogy­ha fel­akasz­tod, a virá­gok kikan­di­kál­ja­nak belő­le -, majd egyen­gesd el őket. Nagyjából közé­pen kösd át egy szí­nes sza­lag­gal az ernyőt, hogy ne essen szét, és már akaszt­ha­tod is fel! Arra azért figyelj, hogy az ernyők fogan­tyú­ja nem vékony, tehát nem lehet bár­mi­lyen kis szög­re ráten­ni. Javasolt pél­dá­ul fogas­ra vagy vala­mi­lyen nagyobb, kiál­ló kam­pó­ra, eset­leg pőrén futó cső­re elhelyezni.

#3 Üvegek újrahasznosítva

Szörpös‑, kávé­tej­szí­nes, sörös­üve­gek: mind­egyik új élet­re kel­het a kre­a­ti­vi­tá­sod által! Megfestheted őket, eset­leg „már­vá­nyoz­ha­tod”, de még spár­gá­val is kör­be­te­ker­he­ted – ami­hez azért majd kel­le­ni fog egy ragasz­tó­pisz­toly. Ezekben bár­mi­lyen virá­got, bar­kát elhe­lyez­hetsz, nagyon friss, ter­mé­sze­tes és muta­tós lesz az összhatás!

Levendulaszív, Gyógynövényes díszpárna 10 féle gyógynövénnyel 45x45cm

Gyógynövényes dísz­pár­na 10 féle gyógy­nö­vénnyel 45x45cm

#4 Díszpárna-frissítés

A dísz­pár­nák lát­vá­nyos kiegé­szí­tői az ott­ho­nod­nak, kel­le­mes han­gu­la­tot árasz­ta­nak a fotel­ben, a kana­pén vagy az ágyon elhe­lyez­ve. Tavasszal érde­mes meg­ej­te­ni egy cse­rét, vagy vál­toz­tat­ni a huza­to­kon, és üde, szí­nes min­ták­ra, árnya­la­tok­ra váltani.

A Szénafüvek dísz­pár­ná­i­val azért jársz nagyon jól, mert nem­csak a min­tá­juk, hanem az illa­tuk is tava­szi-nyá­ri han­gu­ala­tot idéz meg. 10 féle gyógy­nö­vénnyel és tön­köly­pely­vá­val töl­töt­tük tele, hogy ott­ho­nod az örök tavasz szín­te­re lehes­sen. Ráadásul, most min­den dísz­pár­nánk 25–30% ked­vez­ménnyel kapható!

#5 Vintage hatás virágokkal

Ha min­de­ne­id a virá­gok – nem fel­tét­le­nül az iga­zi­ak, de sze­re­ted a han­gu­la­tu­kat -, akkor vin­tage és rusz­ti­kus stí­lus­ban nagyon szé­pen tudsz deko­rál­ni velük! Például elhe­lyez­hetsz virá­got egy pár gumi­csiz­má­ban, régi fém­vö­dör­ben vagy falá­dá­ban is. Ha az iga­zi­ak mel­lett teszed le a vok­sod, nyil­ván az ülte­tés is meg­old­ha­tó ilyen külön­le­ges módo­kon, csak figyelj a növé­nye­id igényeire.

Reméljük, tet­szet­tek az ötle­tek, és kipró­bá­lod majd őket! Ha nem­csak a deko­rá­ci­ót, de a fejed alá való alvó­pár­ná­kat is fris­sí­te­néd, illa­tos, köz­ér­zet­ja­ví­tó, álom­ho­zó pár­ná­ink a szo­kott helyü­kön várnak!