Keresés az oldalon

Gyógynövényes tönkölypelyva párna – a legillatosabb pihenés

Gyógynövényes tönkölypelyva párna – a legillatosabb pihenés

Pihenni min­den­ki sze­ret, de azt, hogy mennyi­re minő­sé­gi az a pihe­nés, jelen­tő­sen meg­ha­tá­roz­zák egyes kül­ső ténye­zők. Ezek közül az egyik leg­fon­to­sabb a pár­na, ame­lyen feje­det nyug­ta­tod éjje­len­te. A gyógy­nö­vé­nyes tön­köly­pely­va pár­nák nem­csak ter­mé­sze­tes, friss han­gu­la­tot és imád­ni való illa­tot terem­te­nek ott­ho­nod­ban, hanem a könnyebb és mélyebb alvást is segíthetik.

Pontosan mi az a gyógynövényes tönkölypelyva párna?

A Szénafüvek Manufaktúra gyógy­nö­vé­nyes tön­köly­pely­va pár­nái több, mint 100 éves recep­tek alap­ján készül­nek, a mai igé­nye­ket pedig ugyan­úgy kiszol­gál­ják, mint a haj­da­ni­a­kat. Füvesasszony déd­anyánk fel­jegy­zé­sei révén ren­del­ke­zünk azzal a tudás­sal, amellyel a Te pihe­né­se­det is haté­ko­nyan tud­juk támo­gat­ni – ezek elő­ke­re­sé­sé­vel indult el csa­lá­di manu­fak­tú­ránk is.

A gyógynövényes tönkölypelyva párnák felépítése

  • 100%-os pamut­hu­zat­ba kerül tön­köly­pely­va és 4- vagy 10-féle gyógy­nö­vé­nyes keverék.
  • Kispárnáink kap­ják a 4‑es, közepes‑, illet­ve alvó­pár­ná­ink pedig a 10-es gyógy­nö­vény-töl­te­tet a tön­köly­pely­va mellé.

Amit a tön­köly­pely­vá­ról érde­mes tudnod:

A tön­köly nem­csak egy egész­sé­ges, tel­jes gabo­na­fé­le, hanem kivá­ló pár­na-töl­tet is. Pelyvája ugyan­is anti­bak­te­ri­á­lis hatá­sú, azaz nem tele­ped­nek meg ben­ne külön­fé­le kár­te­vők és kór­oko­zók. Emellett a fej­for­má­hoz is kivá­ló­an alkal­maz­ko­dik, népi meg­fi­gye­lé­sek ráadá­sul aller­gi­zá­ló hatást sem iga­zol­tak a hasz­ná­la­ta­kor. Kovasavat bocsát ki, amely miatt a népi gyó­gyá­szat­ban menst­ru­á­ci­ós fáj­dal­mak, fej­fá­jás, feszült­ség és rossz köz­ér­zet, illet­ve – 2 éves kor felett – gye­re­kek pocak­fáj­dal­má­ra is alkal­maz­ták. Párnatöltetként eze­ken túl még azért is sze­ret­jük nagyon, mert télen fűt, nyá­ron hűt, nem izzad bele álmá­ban az ember.

Érdekesség a tönkölypelyváról:

Szereti a nap­fényt, ener­gi­át nyer belő­le, hatá­sá­ra indul­nak be öntisz­tí­tó folya­ma­tai is. Így érde­mes rend­sze­re­sen kiten­ni pár órá­ra a nap­fény­re, ami­kor pedig lehet­sé­ges, gőzö­lés­sel áttisz­tí­ta­ni a párnádat.

Amit a gyógy­nö­vé­nyes töl­tet­ről érde­mes tudnod:

A 4‑féle gyógy­nö­vény­ből álló keve­ré­ket tar­tal­ma­zó tön­köly­pely­va pár­ná­ink­ba cit­rom­fű, leven­du­la, kamil­la és bors­men­ta kerül. Hogy ezek egyen­ként mire jók és hogyan hat­nak, KISPÁRNÁINK ter­mék­le­írá­sá­ban, ITT olvas­ha­tod el bővebben.

A 10-féle gyógy­nö­vény keve­ré­két tar­tal­ma­zó köze­pes és nagy­pár­nák­ban pedig leven­du­la­vi­rág, majo­ran­na, roz­ma­ring, bor­si­ka­fű, cit­rom­fű, kamil­la, bors­men­ta, ánizs­mag, mus­tár­mag, bazsa­li­kom van a tön­köly­pely­ván túl.

Vadász, gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógynövénnyel 35x45 cm

Vadász, gyógy­nö­vé­nyes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógy­nö­vénnyel 35x45 cm

A gyógynövényes tönkölypleyva párna titka…

A titok abban rej­lik, hogy nem egy-egy gyógy­nö­vény kerül bele a pár­ná­ba, pél­dá­ul csak leven­du­la, hanem keve­rék­ként tölt­jük be a huzat­ba. Ezek a gyógy­nö­vé­nyek ugyan­is egy­mást fel­erő­sít­ve, kiegé­szít­ve működ­nek a gya­kor­lat­ban. Nagyon fon­tos emel­lett a meg­fe­le­lő arány és ada­go­lás is, ezért nem java­solt pél­dá­ul az ott­ho­ni töl­tö­ge­tés. Nem vélet­len, hogy mi is ere­de­ti, csa­lá­di recep­tek­kel dol­go­zunk, ezek ugyan­is hosszas népi meg­fi­gye­lé­sek után készül­tek el.

A gyógynövényes tönkölypelyva-párnák előnyei: avagy, ezért szeretik leginkább a használói

  • ter­mé­sze­tes kiegé­szí­tő segít­ség az alvászavarokra,
  • kel­le­mes illa­ta van, amit belé­le­gez­ve azon­nal egy nyá­ri mezőn érez­he­ted magad, annak béké­jé­vel és nyugalmával,
  • meg­fe­le­lő­en tart­ják a fejet és a nya­kat, így egész­sé­ge­sebb póz­ban lehet alud­ni raj­tuk – ami háton, hason, oldalt fek­ve is lehetséges.

Te is kipró­bál­nád? Válogass pár­na-kíná­la­tunk­ból, és élj át a gyógy­nö­vé­nyes tön­köly­pely­va-pár­nák­kal békés, nyu­godt álmo­kat. Aludd magad ter­mé­sze­te­sen szépre!