Keresés az oldalon

Mi mindenre jó a gyógynövényes SÓPÁRNA & hogyan használd?

Mi mindenre jó a gyógynövényes SÓPÁRNA & hogyan használd?

Gyógynövényes sópár­ná­ink a leg­nép­sze­rűbb ter­mé­ke­ink közt van­nak, vissza­té­rő vásár­ló­ink egy­sze­rű­en imád­ják őket. Ezt nagyon jó érzés lát­ni, hal­la­ni, olvas­ni – ami­kor a Szénafüvek Manufaktúrát lét­re­hoz­tuk, az volt ugyan­is a leg­fon­to­sabb, hogy segít­hes­sünk a 100+ éves csa­lá­di receptjeinkkel.

Sópárna 1x1 – nézzük a legfontosabb tudnivalókat!

Mi van a gyógynövényes sópárnában?

  • 100% pamut­hu­zat­ba tisz­ta for­rás­ból szár­ma­zó, magas minő­sé­gű KŐSÓ és 4 féle gyógy­nö­vény keve­ré­ke kerül, utób­bi­ak szin­tén meg­bíz­ha­tó, hite­le­sí­tett for­rás­ból érkez­nek hozzánk.
  • A gyógy­nö­vé­nyek: CITROMFŰ, LEVENDULAVIRÁG, KAMILLA, BORSMENTA.
  • Füvesasszony déd­nagy­anyánk recept­je­i­nek meg­fe­le­lő arány­ban tölt­jük be a huzat­ba az összetevőket.

A kősó erő­tel­je­sen anti­bak­te­ri­á­lis hatá­sú, hasz­nál­ha­tod kiegé­szí­tő keze­lés­ként gyul­la­dá­sok­ra, meg­hű­lé­ses beteg­sé­gek ese­tén vagy aszt­ma, illet­ve aller­gia mel­lett lég­zés­könnyí­tés cél­já­ból is.

Ezeket a hatásokat a gyógynövények kiegészítik, illetve felerősítik – ha kíváncsi vagy, pontosan mit is tudnak, olvass róluk GYÓGYNÖVÉNYES SÓPÁRNÁINK oldalán!

Miben lesz segítségedre a gyógynövényes sópárna?

Először is, a leg­fon­to­sabb, hogy hasz­nál­ha­tod HŰTVE, pél­dá­ul mig­rén­nél és egyéb fej­fá­já­sok­nál, illet­ve krupp ese­tén lég­zés­könnyí­tés cél­já­ból. Különféle gyul­la­dá­sok, húzó­dá­sok, rán­du­lá­sok és csí­pé­sek tüne­te­i­nek eny­hí­té­sé­re kiegé­szí­tő keze­lés­ként is haté­ko­nyan bevetheted.

Emellett, hasz­nál­ha­tod a gyógy­nö­vé­nyes sópár­nát FELMELEGÍTVE, kimon­dot­tan kel­le­mes lehet pél­dá­ul menst­ru­á­ci­ós vagy más gör­csök ese­tén. Sokan választ­ják fül­fá­jás és meg­fá­zá­sos tüne­tek eny­hí­té­se miatt, illet­ve reu­má­ra, ízü­le­ti fáj­dal­mak­ra szin­tén. Közérzetjavítás cél­já­ból tedd a mell­ka­sod­ra vagy a hátad­ra, és rela­xálj vele 20–30 percig!

Használat után fon­tos, hogy napon pihen­tesd a pár­nát, vagy gőzöld át, és szá­rítsd ki, hogy később újra ere­je tel­jé­ből tud­jon segí­te­ni Neked. (A szá­rí­tás kiemel­ten lénye­ges annak érde­ké­ben, hogy ne pené­szed­jen be.)

Ha még több használati információ érdekel, a tudj meg mindent ITT a GYÓGYNÖVÉNYES SÓPÁRNA ALKALMAZÁSÁRÓL .

Mások ezért szeretik a gyógynövényes sópárnát – a rengeteg pozitív véleményből kiválogattunk néhányat 🙂

  • Kellemes illa­ta nyug­tat, segít az alvás­ban és gyer­me­kem* orr­du­gu­lá­sá­ban! – Ibolya
  • Nagyon sze­re­tem hasz­nál­ni a gyógy­nö­vé­nyes sópár­nát, ami­kor beteg vagyok. Kellemes gyógy­nö­vé­nyes illa­ta van és nyug­ta­tó hatá­sa. – Orsolya
  • A gyógy­nö­vé­nyes sópár­na meg­nyug­tat, ella­zít, job­ban alszom tőle és kipi­hen­ten ébre­dek. A nát­hás idő­szak­ban is nagy segít­ség. – Zoltán
  • Amikor a gyer­me­ke­im­nek* fáj vala­mi­je, a gyógy­nö­vé­nyes sópár­na fel­me­le­gít­ve eny­hí­ti azt. – Georgina
  • Szeretem, mert ter­mé­sze­tes össze­té­te­le van, és jókat tudok vele alud­ni! – Csaba

 

*hasz­ná­la­tát 2 éves kor felett ajánljuk.