Keresés az oldalon

Illatos alvócimbora: levendulapárna, nem csak levendulával!

Illatos alvócimbora: levendulapárna, nem csak levendulával!

Sokan téve­sen neve­zik „leven­du­la­pár­ná­nak” a gyógy­nö­vé­nyes keve­ré­ket tar­tal­ma­zó tön­köly­pely­va- vagy sópár­ná­in­kat, de sebaj, legyen! Ma, e cikk ere­jé­ig leven­du­la­pár­ná­nak hív­juk őket, hiszen illa­tuk­ban úgy­is a lila, nyá­ri napo­kat idé­ző növény a legdominánsabb!

Levendulapárna a fej alá, és máris egy mezőn érezheted magad, szénaboglyák között

Ami a leven­du­la­pár­nák vagy gyógy­nö­vé­nyes keve­ré­ket tar­tal­ma­zó pár­nák kap­csán a leg­fon­to­sabb, hogy TÉNYLEG van illa­tuk, és tény­leg erő­sen érvé­nye­sül ezen belül a leven­du­la! Ez a fan­tasz­ti­kus gyógy­nö­vény remek rela­xá­ló hatás­sal bír, tehát a mélyebb, nyu­god­tabb alvás­hoz való­ban hoz­zá­se­gít; illet­ve sokak sze­rint könnyebb is elalud­ni vele. Ha a fejed épp nem is pihen­te­ted raj­ta, csak kint van a szo­bád­ban a pár­na, akkor is meg-meg­ér­zed majd kel­le­mes, ter­mé­sze­tes, nyá­ri mező­ket idé­ző illa­tát, Vásárlóink ezt a han­gu­la­tot, a leven­du­la­pár­nák friss-ropo­gós hatá­sát nagyon szeretik!

„Kellemes illata nyugtat, segít az alvásban és gyermekem orrdugulásában.” Berkiné Sárközi Ibolya
„Gyermekkorom rét illatát idézi, és mióta megvan, mélyebben alszom, kipihentebben ébredek.” Szamosvölgyi Anett

A Szénafüvek párnái SOSEM csak tisztán levendulapárnák

100+ éves recep­tek­kel dol­go­zunk, füves­asszony déd­nagy­anyánk gyűj­töt­te a gyógy­nö­vé­nye­ket, és recept­je­i­vel kezel­te a kör­nyék lakó­it – hol más­hol, mint a Szénafüvek nevű vidé­ken! Ez a tudás szá­munk­ra fenn­ma­radt, és így indult el a Szénafüvek Manufaktúra is. Párnáinkba kizá­ró­lag a recep­tek­nek meg­fe­le­lő arány­ban, azaz a népi meg­fi­gye­lé­sek sze­rin­ti leg­jobb hatás­fok­kal kerül­nek gyógynövények.

Bár illa­tuk alap­ján tény­leg leven­du­la­pár­ná­nak tűn­nek, mini­mum 3, maxi­mum 9 másik gyógy­nö­vény min­dig kerül még a pár­nák töl­te­té­hez. Ennek az az oka, hogy a gyógy­nö­vé­nyek egy­más hatá­sát jelen­tő­sen képe­sek fel­erő­sí­te­ni, illet­ve a leg­job­bat kihoz­ni a töb­bi­ek­ből. Vagyis egy 4‑, illet­ve 10-féle gyógy­nö­vény keve­ré­két tar­tal­ma­zó pár­ná­tól jóval kel­le­me­sebb, ere­de­mé­nye­sebb hatást vár­hatsz, mint­ha szimp­lán csak leven­du­lát alkal­maz­tunk volna!

Melyek ezek a csodás gyógynövények, amelyek a levendula mellé még bekerülnek a párnákba?

A 4‑féle gyógy­nö­vény­ből álló keve­ré­ket tar­tal­ma­zó pár­ná­ink­ba cit­rom­fű, leven­du­la, kamil­la és bors­men­ta kerül. Kispárnáink és sópár­ná­ink kap­ják ezt az illa­tos kiegé­szí­tő töltetet.

A 10-féle gyógy­nö­vény keve­ré­két tar­tal­ma­zó köze­pes és nagy­pár­nák­ban pedig leven­du­la­vi­rág, majo­ran­na, roz­ma­ring, bor­si­ka­fű, cit­rom­fű, kamil­la, bors­men­ta, ánizs­mag, mus­tár­mag, bazsa­li­kom van. Nagypáráninban és köze­pes pihe­nő­pár­ná­ink­ban ezt a keve­ré­ket talá­lod a tön­köly­pely­va mellett.

Ha már levendulapárna: mi az, amit a levenduláról tudni érdemes, ha alvásról van szó?

Egy tava­lyi cik­künk­ben rész­le­te­sen írtunk róla, de a leg­fon­to­sab­ba­kat most ide is megidézzük:

  • fer­tőt­le­ní­tő, anti­bak­te­ri­á­lis hatás­sal bír;
  • kor­pás és / vagy zsí­ro­so­dás­ra haj­la­mos haj­ra aján­lott a használata;
  • alvás­za­var ese­tén kife­je­zet­ten jót tesz leven­du­lát is tar­tal­ma­zó pár­nán / pár­na mel­lett aludni;
  • masszázs­hoz leven­du­la ola­ját krém­mel, gél­lel beke­ver­ve kife­je­zet­ten jóté­kony hatá­sú a reu­más fáj­dal­mak­kal szemben;
  • meg­fá­zás ese­tén érde­mes inha­lál­ni vele – kivé­ve aszt­ma esetén.

Azonban a leven­du­la kap­csán azt is fon­tos meg­je­gyez­ni, hogy nagyon fon­tos a meg­fe­le­lő mennyi­ség belő­le! Ha túl sok kerül egy pár­ná­ba, könnyen átcsap­hat az ella­zí­tó hatás az ellen­ke­ző­jé­be, és kife­je­zet­ten sti­mu­lá­ló, élén­kí­tő lehet. Ezért is nagyon lénye­ges a meg­fe­le­lő ará­nyok isme­re­te a pár­na töl­te­té­nek összeállításakor!