Keresés az oldalon

Alvássegítő vacsorák: mit egyél, hogy szebb legyen az álmod?

Alvássegítő vacsorák: mit egyél, hogy szebb legyen az álmod?

A jó alvás egész­sé­ges, de szá­mos ténye­zőn múlik, békés, bol­dog, pihentető‑e az álom! Befolyásoló ténye­ző pél­dá­ul az is, mit eszel! Hogy ne tapo­ga­tózz sötét­ben ezt ille­tő­en (sem), össze­gyűj­töt­tük az opti­má­lis, alvás­se­gí­tő vacsorákat!

Mielőtt a lis­tá­nak neki­fog­nál, és készí­te­néd is elő a kést meg a vil­lát, érde­mes tud­ni: 1–2 órá­val alvás előtt már nem java­solt az étke­zés szak­em­be­rek szerint.

  • Mandula

Magas fehér­je- és mag­né­zi­um­tar­tal­má­nak köszön­he­tő­en kivá­ló ella­zí­tó, alvás­se­gí­tő, így érde­mes lehet egy marék­kal a vacso­rád­hoz is ten­ni belő­le. Ha nem sze­re­ted rág­csál­ni, akkor válassz minő­sé­gi man­du­la­va­jat, amit pél­dá­ul zab­ká­sá­val is fogyaszt­hatsz, vagy igyál egy pohár cukor­men­tes man­du­la­te­jet, ha szereted.

  • Zab

Bár a zab­ká­sa inkább reg­ge­li­ként ter­jedt el, kivá­ló vacso­ra lehet belő­le: mag­né­zi­um­ban, fosz­for­ban, kal­ci­um­ban, szi­lí­ci­um­ban és káli­um­ban is gaz­dag. Ezek az anya­gok mind hoz­zá­se­gí­te­nek a meg­fe­le­lő minő­sé­gű alvás­hoz. Annak érde­ké­ben, hogy ne hiz­lal­jon, las­sítsd a zab­pe­hely­ben talál­ha­tó szén­hid­rát fel­szí­vó­dá­sát, keverj hoz­zá egy adag fehér­jét, pél­dá­ul túrót, vagy a fent is emlí­tett mandulát.

Tipp: amit azon­ban kerülj, az a cukor! Sajnos a túl sok cukor rossz minő­sé­gű alvás­hoz vezet, így az esti nas­so­lást inkább hanyagold.

  • Fehérjeforrások általában, kivéve a nehéz húsokat vagy zsírosabb halakat

Kiváló, alvást segí­tő válasz­tás vacso­rá­ra bár­mi­lyen minő­sé­gi sajt, túró vagy a tojás is, a lényeg, hogy zsír­sze­gény fehér­je legyen. Például pró­báld ki eze­ket az ötleteket:

Sovány túró + fél banán + cukor­men­tes étcso­ki = alta­tó túró­krém vacso­rá­ra! A banán­ban talál­ha­tó egy ami­no­sav, a trip­to­fán, ami töb­bek közt segí­ti a sze­ro­ton­in ter­me­lő­dé­sét. Ez a hor­mon aztán mela­ton­int hoz lét­re, ami nem más, mint az „álmo­sí­tó” hormon!

Csicseriborsó salá­ta + főtt tojás = alvást segí­tő, dié­tás és tar­tal­mas vacso­ra! A szá­raz­hü­ve­lye­sek remek alvás­se­gí­tők, de tapasz­tald ki, nem puffasztanak‑e. Ha ilyes­mit tapasz­talsz, inkább zab­tö­re­tet vagy párolt kölest válassz a salá­tád alapjának.

Édesburgonya hasá­bok + jog­hur­tos már­to­ga­tós = egész­sé­ges nasi az esti film­hez, ami még az álmo­dat sem ront­ja el! Míg a chips vagy a pop­corn gátol­ják a jó alvást, addig az édeskrump­li segí­ti! Készítsd a cik­ke­ket mini­má­lis olaj­jal lespric­cel­ve, sütő­pa­pír­ra téve a sütő­ben, és örülj alvást segí­tő hatá­sá­nak, amit kálium‑, mag­né­zi­um- és kal­ci­um­tar­tal­ma okoz majd.

A késői evéssel és a nehéz vacsorákkal az a legnagyobb baj, hogy…

…erő­sít­he­tik a reflu­xos tüne­te­ket. Amikor a gyo­mor tele van, és nem záró­dik meg­fe­le­lő­en a gyo­mor­száj, onnan a nye­lő­cső­be áram­lik a gyo­mor­sav, az savas fel­bö­fö­gést, gyo­mor­égést és kisebb mennyi­sé­gű hányást is okoz­hat. Ha ilyen erős tüne­tek nem jön­nek fel, érde­mes az éjje­li köhö­gés­re és torok­ka­pa­rás­ra is figyel­ni, és csak könnyűt vacsorázni.

Ha ilyen tüne­te­id van­nak, segít­hetsz maga­don alvá­si pozí­ció-vál­tás­sal is: maga­sabb, kemé­nyebb pár­nát válassz, amely meg­en­ge­di, hogy inkább fél­ülő hely­zet­ben aludj, sem­mint tel­je­sen víz­szin­te­sen! A Szénafüvek duci tön­köly­pely­va-töl­te­tű pár­ná­i­val ez meg­old­ha­tó, sőt, akár az egyéb töl­te­tű pár­nád alá is bete­he­ted maga­sí­tás­ként. Így per­sze jóté­kony ella­zí­tó hatá­sai kevés­bé érvé­nye­sül­nek, de kényel­me­sebb, egész­sé­ge­sebb póz­ban alud­hatsz! A Szénafüvek alvó­pár­nát akkor is bevet­he­ted, ha eset­leg gyo­mor­ron­tás­sal küz­desz, és ez zavar az alvás­ban: kényel­me­sebb és nyu­god­tabb alvást tesz lehe­tő­vé kiala­kí­tá­sá­nak és össze­té­te­lé­nek köszönhetően.