Keresés az oldalon

5 dolog, amire a főzésen kívül hasznos a só

5 dolog, amire a főzésen kívül hasznos a só

Videós beszél­ge­té­sünk fona­lát foly­tat­va, hoz­tunk egy ötlet-gyűj­te­ményt, mi min­den­re tudod fel­hasz­nál­ni a cso­dá­la­tos SÓT azon kívül, hogy főz­nél vele!

El sem tud­juk kép­zel­ni nél­kü­le az ételt, de még tovább megyünk: maga az élet sem léte­zik só nél­kül. Legendák és mon­dák kerin­ge­nek róla, és a sóbá­nyá­ban állí­tó­lag sár­ká­nyok, manók és egyéb mito­ló­gi­ai lények is élnek. Mi ter­mé­sze­te­sen hiszünk ben­nük :), ahogy a só cso­dá­já­ban is.

#1. Készíts sós-olajos bőrradírt!

Élénkíti és kisi­mít­ja a bőrt a só, miköz­ben eltá­vo­lít­ja az elhalt hám­sej­te­ket, a felü­le­ti sérü­lé­se­ket pedig érez­he­tő­en fer­tőt­le­ní­ti is. Keverj össze lágy szem­csé­jű sót és vala­mi­lyen masszázs­ra, mosa­ko­dás­ra alkal­mas test­ola­jat, hogy ken­he­tő, nem folyós és nem is túl dara­bos álla­got kapj! Akár a meg­szo­kott tuf­sür­dőd helyett is hasz­nál­ha­tod, de kiegé­szí­tés­re is a kényes részeken.

A só sok­kal jobb bőr­ra­dír, mint a gyak­ran hasz­nált cukor, ugyan­is a finom­szem­csés vál­to­za­tok felü­le­te kevés­bé éles, így kisebb eséllyel képez mik­ro-kar­co­lá­so­kat, sérü­lé­se­ket a bőrön. Arcra elég inten­zív keze­lés len­ne a sós radí­ro­zás, így oda nem fel­tét­le­nül java­sol­juk, de test­re min­den­képp pró­báld ki!

Tipp: cel­lu­lit­isz ellen fél adag sót + fél adag kávé­zac­cot keverj be, és ala­po­san masszí­rozd át a kényes részeket.

#2. Tisztább lélegzés a sónak köszönhetően

A meg­fe­le­lő for­rás­ból szár­ma­zó kősó kivá­ló anti­bak­te­ri­á­lis hatás­sal ren­del­ke­zik, és a sóhoz kap­cso­ló­dó külön­fé­le terá­pi­á­kat az orvos­tu­do­mány is alkal­maz­za lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek ese­tén. Ha nyu­god­tab­ban léle­gez­nél éjjel, illet­ve úgy érzed, a lég­uta­id nem elég sza­ba­dok, akkor ott­hon is alkal­maz­ha­tod a só jóté­kony hatá­sa­it, pél­dá­ul sópár­na formájában! 

Sópárnáinkról ITT tud­hatsz meg töb­bet. Nemcsak tisz­ta for­rás­ból szár­ma­zó kősót, hanem a hatá­sok foko­zá­sa érde­ké­ben még 4 féle gyógy­nö­vényt is töl­tünk a pár­nák­ba. (Kamilla, leven­du­la, bors­men­ta, citromfű.)

Amire a tisztább légzésen kívül még alkalmazhatók…

HŰTVE: fej­fá­jás, krupp ese­tén, fog­fá­jás­kor, rán­du­lá­sok­ra, húzó­dá­sok­ra, csípésekre.
FELMELEGÍTVE: menst­ru­á­ci­ós fáj­dal­mak­ra, fül­fá­jás­ra, reu­más tüne­tek­re, izom- és ízü­le­ti fáj­dal­mak­ra, illet­ve külön­fé­le gör­csök esetén.

Szeretnél egy sópár­nát? INNEN be is tudod szerezni!

#3. Keringés élénktése sóval

Ha foly­ton hideg a kezed vagy a lábad, viselj sóol­da­tos zok­nit éjsza­ká­ra! 30–50 gramm só és 1 liter víz keve­ré­ké­ből készíts olda­tot. Márts bele 1 pár pamut­zok­nit, majd erő­sen csa­vard ki. Vedd fel, húzz rá egy másik zok­nit, és időzz ebben leg­alább 1,5–2 órát, vagy akár aludj is benne.

Tipp: ehhez is érde­mes kősót ven­ni. A kősó annyi­ban más, mint pél­dá­ul a ten­ge­ri vál­to­zat, hogy bányák­ból hoz­zák fel; míg a ten­ger adta sót lepár­lá­sos tech­ni­ká­val nye­rik. Figyelj arra is, hogy ada­lék­men­tes sókat válassz, bár­mi is a célod velük.

#4. Gyulladások megelőzésére a szájüregben

Elkerülheted az így‑, illet­ve torok­gyul­la­dást is, ha rend­sze­re­sen „nyalsz” sót, azaz kősó-pely­he­ket rági­csálsz. Emellett, ha bírod, amint kapar­ni kezd a tor­kod, gar­ga­li­zálj for­ró sós víz­zel annak érde­ké­ben, hogy miha­ma­rabb meg­sza­ba­dul­hass a baktériumoktól!

#5. Házi „beach waves”, azaz tengerparti hullámos frizura

Fogj egy per­met-palac­kot, töltsd meg jó minő­sé­gű ásvány- vagy for­rás­víz­zel, és 3–4 csi­pet sót oldj fel ben­ne. Ez eset­ben per­sze a ten­ge­ri vál­to­zat mel­lett is dönt­hetsz. A haj­for­má­zás innen­től egy­sze­rű: per­me­tezd a fri­zu­rád­ra, majd nyom­ko­dó moz­du­la­tok­kal osz­lasd el ben­ne. A tenye­red kör­kö­rös moz­ga­tá­sá­val az ujja­id­ra is teker­he­ted, így dús, lazán hul­lá­mos für­tö­ket kapsz majd.

Tipp: mivel a só egy picit szá­rít­ja a hajat, min­den­képp figyelj oda haj­ápo­lás­kor a bal­zsam és kon­dí­ci­o­ná­ló hasz­ná­la­tá­ra is, de ter­mé­sze­tes ola­jok­kal, pél­dá­ul kókusz­olaj­jal is meg­aka­dá­lyoz­ha­tod tin­cse­id kiszáradását.